Beslut i korthet 2016

Den 20 september

Karlstadsborna var med och tyckte till ­– nu har kommunstyrelsen godkänt Polisens medborgarlöfte! Lokalpolisområde Karlstad kommer under ett års tid, i samarbete med Karlstads kommun, att inrikta sitt arbete mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Delårsbokslut med helårsprognos för kommunstyrelsen 2016

Nu har delårsbokslutet för kommunstyrelsen kommit, rapporten innehåller även en helårsprognos. Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret väntas få ett överskott mot budget på 8,9 miljoner kronor vid årets slut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delårsbokslutet för kommunstyrelsen 2016 godkänns.

Polisens medborgarlöfte

Nu presenterar Polisen och Karlstads kommun sitt medborgarlöfte. Lokalpolisområde Karlstad i samarbete med Karlstads kommun kommer under ett års tid att inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet. Medborgarlöftet gäller från 1 oktober 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget medborgarlöfte.

Framtidens stad 2025

Syftet med samverkansprojektet Framtidens stad är att få fram vilka krav som kan komma att ställas år 2025 på framtidens medelstora städer. Under 2015 genomfördes bland annat en webbdialog med allmänheten och flera workshops gällande hur Karlstads centrum ska utvecklas på bästa sätt. Nu har kommunledningskontoret sammanställt inkomna idéer och synpunkter, och tagit fram ett förslag på strategiska mål för centrum.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att skicka ut förslaget ”Inriktningsmål för Karlstads centrum” på remiss till berörda nämnder.

Stärk det proaktiva etableringsarbetet

En del i etableringsarbetet är att kommunen aktivt söker upp och berättar för aktörer på andra platser vilka möjligheter Karlstadsregionen kan erbjuda. I ett politiskt initiativ vill nu majoriteten stärka det framåtsiktande arbetet för att fler företag ska välja Karlstad som etableringsort.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att titta på hur etableringsarbetet fungerar idag, identifiera eventuella förbättringsområden och sätta mål för det proaktiva etableringsarbetet.

Medborgarförslag – Gör ändringar i kommunens lokala ordningsföreskrifter

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att kommunen ska ändra de lokala
ordningsföreskrifterna gällande camping och insamling av pengar. I medborgarförslaget föreslås en utvidgning av campingförbudet till att gälla generellt inom detaljplanerat område. Karlstadsbon föreslår också att det ska krävas polismyndighetens tillstånd att samla in pengar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås då det i nuläget inte är motiverat att av ordningsskäl utöka campingförbudet eller återinföra kravet på tillstånd för att samla in pengar.

Remiss – Regional indelning, tre nya län.

I slutet av juni skickade finansdepartementet ut ett delbetänkande vad gäller den nya regionindelningen där Värmland föreslås slås ihop med Västra Götalandsregionen från 1 januari 2018. Nu har kommunledningskontoret tagit fram ett remissvar till finansdepartementet. Kommunstyrelsen tar inte ställning till föreslagen geografisk tillhörighet i svaret.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns och skickas till finansdepartementet som Karlstads kommuns svar.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Översyn av organisationen inom samhällsplaneringsområdet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av roller, ansvar, organisation och resursfördelning mellan stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen inom samhällsplaneringsområdet.
Teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har lämnat sina synpunkter, och därefter har kommunledningskontoret nu tagit fram ett organisationsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår bland annat att kommundirektören får i uppdrag att inrätta en planeringsenhet vid kommunledningskontoret.

Ändrad arbetsordning för kommunfullmäktige

I november förra året beslutade kommunfullmäktige om att införa en ny form av
medborgardialog – e-förslag. Den nya ordningen med e-förslag börjar gälla den 1 december 2016. Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras så att möjligheten att lämna medborgarförslag upphör i samband med att e-förslag införs.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges arbetsordning ändras och att paragrafen om medborgarförslag tas bort. Den nya arbetsordningen gäller från och med den 1 december 2016.

Motion – Montera en rullstolsanpassad gunga på lekparken i Museiparken

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ljubica Jasic Modin (SD) att kommunen monterar en rullstolsanpassad gunga på lekplatsen i Museiparken.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom lekparken i Museiparken redan tillgänglighetsanpassats.

Motion – Gör om fastigheten Väse Lund 1:153 till parkeringsyta

För att trafiksäkerheten ska förbättras i Väse föreslår Bengt Holm (S) och Anna Dahlén
Gauffin (S) att man anlägger en parkeringsyta i anslutning till Väse skola och Granberga vårdboende.  
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås och att teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram förslag för att lösa parkeringssituationen i Väse.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den