Beslut i korthet 2016

Den 23 augusti

Det kommer att bli ändrade hastighetsgränser i Karlstad och fokus läggs på bostadsområdena – allt för att ytterligare öka säkerheten för cyklister och gångare. Och så har Per-Anders Bergman anställs som tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör vid teknik- och fastighetsförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

 

Rapport om effekter av ändring av nolltaxan inom bad och sport

Sedan i april 2015 har föreningar som nyttjar tider på Sundstabadet och i simhallen i Vålberg fått betala avgift när de själva säljer tjänster och tar betalt. Tidigare var det gratis. När beslutet om den ändrade nolltaxan togs, beslutade kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden skulle redovisa effekterna av prisändringarna – det har man nu gjort.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämndens rapport godkänns.

Rapport om klimatanpassning

Vid Kommunstyrelsens möte den 17 mars 2015 beslutades att ett projekt skulle
startas med syftet att upprätta ett kunskapsunderlag av de risker och möjligheter
som ett förändrat klimat ger Karlstad. Teknik- och fastighetsförvaltningen har varit ansvarig för projektledningen och har nu tagit fram en risk- och konsekvensanalys i rapportform.
Beslut
1. Rapporten om klimatanpassning, risker och konsekvenser med ett förändrat klimat i Karlstad godkänns
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en projektbeställning för fortsatt arbete med klimatanpassningsplan och presentera densamma för tillväxtutskottet i november 2016.
3. Tillväxtutskottet får i uppdrag att utgöra politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet.

Medborgarförslag - Bygg ett nytt järnvägsspår genom Karlstads centrum

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att det anläggs ett nytt järnvägsspår
under eller över mark genom stationsområdet i Karlstad för att binda ihop centrum
med Viken.
Beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till projektet Tåg-i-tid där spårområdet
vid Karlstad centralstation ingår, åtgärder för spårområdet är avvägda och det finns
finansiering med planerad byggstart år 2020-2025.

Hastighetsöversyn Karlstads kommun

Teknik- och fastighetsförvaltningen har gjort en översyn av hastighetsgränserna i Karlstads kommun, förändringarna som föreslås är framförallt i bostadsmiljöer. Fokus är att införa en hastighetsgräns på 30 kilometer i timmen där det finns behov, och att de högre hastigheterna inte förändras där de fungerar bra.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teknik- och fastighetsnämndens förslag till hastighetsplan i Karlstads tätort med fokus på bostadsområden godkänns.

Ny tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör

Per-Anders Bergman anställs som tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör vid teknik- och fastighetsförvaltningen. Han tillträder sin tjänst 1 oktober 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Per-Anders Bergman utses till tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör vid teknik- och fastighetsförvaltningen.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ändrade avgifter vid Sundstabadet

Sundstabadet har de senaste åren haft ett budgetunderskott, en av anledningarna till underskottet är att lokalkostnaderna varit högre än beräknat. Kultur- och fritidsnämnden har därför arbetat fram ett förslag på förändrade avgifter vid Sundstabadet. De föreslagna prisjusteringarna riktar sig till vuxna gäster i anläggningens relaxavdelning (njuta), samt priser för periodkort i övriga anläggningen. De ordinarie entrépriserna till tränings- och upplevelsedelarna (träna och leka) behålls i förslaget oförändrade. Det här innebär att det inte blir någon prishöjning för de barn och unga som besöker Sundstabadet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att de nya avgifterna fastställs och träder i kraft den 1 oktober 2016.

Förslag till omorganisation i Värmlands läns vårdförbund

Värmlands läns vårdförbund har lämnat förslag till en omarbetad länsöverenskommelse vad gäller ”Vård och stöd vid missbruk och beroende”. Man föreslår även en ny organisation för Beroendecentrum Värmland och att det bildas en ny ledningsgrupp för
utveckling av länets missbruks- och beroendevård. Slutligen föreslås en ny förbundsordning. Karlstads kommun har sett över förslagen och kommit fram till ett yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslagen godkänns.

Motion – Upprätta ett bokslut och kartlägg asylmottagandets konsekvenser och
kostnader för Karlstads kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Olivia Bäckström (SD), Ljubica
Bergqvist (SD) och Anton Svendsen (SD) att kommunen ska upprätta ett
mångkulturellt bokslut för att klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för Karlstads kommun.
Beslut
I Karlstads kommuns vision ingår att Karlstad ska vara en stad för alla och kommunen arbetar aktivt för ökad mångfald. Mottagande av flyktingar sker inte av lönsamhetsskäl. Att genomföra en kartläggning av den typen motionärerna föreslår skulle dessutom ta mycket stora resurser i anspråk och kräva en omfattande administration. Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Motion – Starta försöksverksamhet med personlig koordinator för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingela Wretling (S) och Pernilla
Edman (S) att kommunen genomför en försöksverksamhet med personlig koordinator
för föräldrar till barn med rörelsenedsättning/flerfunktionsnedsättning.
Motionärerna menar att i dagsläget läggs det för stort ansvar på föräldrarna vad gäller att samordna olika stödinsatser.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under ett år genomföra försöksverksamhet med personlig koordinator i någon form. Försöksverksamheten förslås genomföras inom vård- och omsorgsnämnden budgetram.

Motion- Inför kostnadsfria eller subventionerade trygghetslarm

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ljubica Jasic Modin (SD) att kommunen inför kostnadsfria eller subventionerade trygghetslarm till samtliga individer som har ett behov av trygghetslarm i vård- och omsorgssyfte.
Beslut
Kommunstyrelsen menar att motionen ska anses besvarad då avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan. Kostnaden för trygghetslarm är därmed redan subventionerad och insatsen är kostnadsfri för kunder med låg inkomst.

Motion - Sätt in hörslingor/teleslingor i kommunens sammanträdeslokaler

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anna Dahlén Gauffin (S) och Kjell
Larsson (S) att kommunen installerar hörslingor/teleslingor i kommunens
Sammanträdeslokaler. Motionärerna vill att samtliga förvaltningar och bolag ska kunna erbjuda en lokal som är anpassad för personer med hörselnedsättning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunens nämnder och bolag kartlägga vilka möjligheter som finns vad gäller lokaler och möjlighet att installera hörselslingor.

Motion – reducera pappersutskicken inom Karlstads kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ljubica Bergqvist (SD) att kommunen
uppmanar de anställda att välja bort pappersutskriften av lönespecifikationen och att den digitala versionen av Solsidan med lön förbättras. Motionären vill att utskicket av Solsidan med lön tas bort – för att spara pengar och minska belastningen på miljön.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls vad gäller att ersätta papperslönespecifikationen med ett digitalt lönebesked. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda lämpligt digitalt alternativ till lönespecifikationen. Vad gäller att helt digitalisera personalbladet Solsidan avslås motionen. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över utgivningstäthet, nya distributionsmöjligheter samt utformningen för personalbladet Solsidan.

Motion - Åtgärder för att motverka hemlöshet i Karlstads kommun

I en motion som handlar om att motverka hemlöshet i Karlstad, föreslår Olivia
Bäckström (SD) att kommunfullmäktige ska anta en policy om att ingen ska vara
hemlös i Karlstads kommun. Motionären vill att arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att jobba för att hemlösa personer erbjuds en bostad i någon form. I motionen föreslås också att regelbundet kartlägga hemlösheten i Karlstad för att kunna bemöta behovet av bostäder samt att upprätta och anta handlingsplaner som innehåller långsiktiga, tydliga, mätbara mål.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionens förslag vad gäller en policy ”att ingen ska vara hemlös i Karlstads kommun” avslås med motiveringen att kommunen inte kan åta sig ansvar gällande att enskilda personer får teckna hyreskontrakt på lägenheter. I övrigt anser kommunstyrelsen att motionen är besvarad då kommunen redan arbetar med föreslagna åtgärder.


Motion - Erbjud utbildning i feministiskt självförsvar och i attityd- och värderingsfrågor i alla kommunala högstadie- och gymnasieskolor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår företrädare för Vänsterpartiet
att Karlstads kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer inom samtliga kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Karlstad. Och att det i anslutning till utbildningen i feministiskt självförsvar ges möjlighet till utbildning i attityd- och värdegrundsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor.
Beslut
Motionens avslås med anledning av att beslut om vilka metoder som ska användas i värdegrundsarbetet för att motverka våld och kränkningar ska beslutas av respektive förvaltning. Förslaget om utbildning i attityd- och värderingsfrågor ryms inom ramen för pågående värdegrundsarbete.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den