Beslut i korthet 2017

Den 11 april

Nya snabbusstråkets sträckning blir via Haga, Stora Torget, Järnvägsgatan - det har kommunstyrelsen nu beslutat. Årsredovisningen för 2016 var ett annat ärende som behandlades under mötet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Lättare för anhöriga att få stöd

I ett politiskt initiativ vill majoriteten underlätta för anhöriga som vårdar en närstående genom att erbjuda ett mer samordnat anhörigstöd. I januari 2017 fick kommunledningskontoret – i samverkan med vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden – i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett mer samordnat anhörigstöd skulle kunna organiseras. Nu finns det ett förslag på hur samordningen och informationen gällande anhörigstöd i Karlstads kommun kan förbättras.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen godkänns.

Inriktning för Karlstadsstråket

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tingvallastaden. ”Stadsdelsvision för Tingvallastaden” där Karlstadsstråket ingår har varit på samråd under hösten 2016. De synpunkter vad gäller Karlstadsstråket som kom in har sammanställts, och nu har kommunstyrelsen tre möjliga sträckningar genom centrum att ta ställning till:

  • Alternativ 1 via Haga, Stora Torget, Järnvägsgatan,
  • Alternativ 2 via Tage Erlandergatan, Östra Torggatan och
  • Alternativ 3 via Haga och Östra Torggatan.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sträckningen för Karlstadsstråket blir alternativ 1 via Haga, Stora Torget, Järnvägsgatan (huvudalternativet).

Nya regler landsbygdsutvecklingsstöd

Kommunledningskontoret har i budget fått 500 000 kronor årligen för att utveckla Karlstads kommun utanför den centrala tätorten. Det är mer pengar än tidigare, därför har man även sett över regelsystemet runt detta. Kommunledningskontoret föreslår att följande urvalskriterier, ramar och regelsystem bör gälla för tilldelning av landsbygdsmedel:

  • Utvecklingsinsatser för området
  • Kompetenshöjande insatser
  • Event - kulturyttringar
  • Marknadsföring – kommunikation
  • Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer.

Stödet utbetalas som ett bidrag, icke-kommersiella aktörer kan ansöka. Sökande skall bedriva sin verksamhet i områden utanför Karlstad tätort och insatsen ska göras i samma område.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets förslag till riktlinjer godkänns.

Miljövänligare bilresande i Karlstads kommun

I ett politiskt initiativ vill majoriteten hitta sätt att främja resor med miljövänligare bilar. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram olika förslag på hur ett främjande av miljövänligare bilresor kan se ut. I uppdraget ingår att göra en kalkyl över vad de olika förslagen beräknas innebära - i såväl minskade utsläpp som i ekonomisk kostnad.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner initiativet.

Strategisk plan och budget för kommunstyrelsen 2018-2020

Alla nämnder ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar 2018-2020 samt, utifrån sitt verksamhetsområde, bryta ned de övergripande målen till nämndspecifika mål. Kommunstyrelsen lämnar förslag på sex nedbrutna mål kopplat till de övergripande målen, beskriver åtgärder för anpassning till budgetramen samt äskar medel för både drift och investering.

Beslut

Kommunledningskontorets förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 överlämnas utan eget ställningstagande till kommunledningsutskottet för beredning i samband med ärendet om kommunens samlade strategiska plan och budget 2018-2020.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisning 2016 för koncernen Karlstads kommun

2016 var året då Karlstads befolkning passerade 90 000 invånare! I december i fjol var vi 90 198 Karlstadsbor, en milstolpe. Ekonomiskt så var 2016 ett bra år för både koncernen som helhet och för Karlstads kommun. Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 326 miljoner kronor och Karlstads kommun redovisar ett plusresultat på 154 miljoner. I kommunen gjordes förra året investeringar för 538 miljoner, och sammanlagt i hela koncernen har det gjorts investeringar för 844 miljoner kronor. Några exempel på stora investeringar är ombyggnation av Hultsbergsskolan och det nya psykiatriboendet på Stockfallet.

Totalt föddes 1 027 barn under 2016 och det byggdes som aldrig förr i vår växande stad. Under året blev inte mindre än 680 ny bostäder färdiga och 1 200 bygglov beviljades – det är rekord.

2016 bjöd på en rad viktiga beslut och händelser – bland annat har det fattats beslut om att bygga en ny gymnasieskola på Sundsta och så öppnade det nya vårdboendet Oskarslund med 95 omvårdnadsplatser.

Den årliga medborgarundersökningen visar att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad och Karlstad får bäst betyg i landet vad gäller utbudet av kultur- och fritidsmöjligheter.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen för koncernen Karlstads kommun godkänns.

Redovisning av medborgarförslag 2016

Sedan 2004 kan Karlstadsbor väcka ärenden till kommunfullmäktige genom medborgarförslag. Under 2016 togs 88 beslut vad gäller inkomna medborgarförslag – 22 fick bifall och 54 stycken medborgarförslag fick avslag. Resterande tolv förslag ingår i planeringen eller ska beaktas framåt. Två av medborgarförslagen som fick grönt ljus var förslaget att erbjuda gratis broddar till de över 65 år och förslaget att bygga ett utkikstorn i skogen vid Tyrstugan. Observera att från och med 1 december 2016 är medborgarförslagen utbytta mot e-förslag!

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av medborgarförslag godkänns.

Redovisning av bifallna motioner 2016

Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om bifall – helt eller delvis – till 15 motioner. Bland annat fick Socialdemokraternas motion om att förbättra informationen om bristyrken inom Karlstads kommun inför eftergymnasiala utbildningsval bifall, den motionen har verkställts. Även Vänsterpartiets motion om att använda biblioteken som en arena för integrations- och demokratiarbete fick bifall och har verkställts under 2016.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av bifallna motioner godkänns.

Motion - Arbetstagarrepresentant bör finnas med när nämnderna gör studiebesök

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Parvane Assadbegli (V) att vid varje studiebesök som nämnderna gör ska en fackligt förtroendevald, ett skyddsombud eller en arbetsplatsrepresentant finnas på plats för att svara på frågor om verksamheten. Detta skulle bidra till att medarbetarna gör sig hörda och på så vis får nämnderna en klarare bild av hur verksamheterna upplevs i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen anser att arbetstagarrepresentation vid studiebesök inte bör vara obligatoriskt utan frågan bör hanteras av respektive nämnd och föreslår att motionen avslås.

Motion - Sluta investera i fossila bränslen

I en motion till kommunfullmäktige vill Parvane Assadbegli (V), Lena Grip (V) och Hans-Åke Scherp (V) att Karlstads kommun antar ett tillägg i finanspolicyn om att investeringar inte får göras i världens 200 största kol-, olje- och gasbolag. Och att det utarbetas en plan för hur redan befintliga innehav ska säljas inom en treårsperiod.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom Karlstads kommun inte har några medel investerade i kol-, olje- och gasbolag. Därmed behövs ingen avyttringsplan eller särskilda finansiella riktlinjer för sådana innehav.

Motion – Se över upphandlingspolicyn för livsmedel

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att Karlstads kommun ska utreda möjligheterna att ställa högre krav vid upphandling av livsmedel i samband med ett nytt EU-direktiv och förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU). I motionen föreslås att de nya möjligheterna utreds och att man tillämpar nya direktiv som ställer krav på leverantörer gällande djurhållning, närodlat och ekologiska råvaror som levereras till kommunens kök.

Beslut

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad med hänvisning till Karlstads kommuns gällande livsmedelspolicy, där de förändrade direktiven finns med.

Motion – Bilda ett destinationsbolag för att stärka besöksnäringen.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren (S) och Pernilla Edman (S) att Karlstads kommun ska bilda ett destinationsbolag tillsammans med näringslivets aktörer inom besöksnäringen. Detta för att bilda en tydlig huvudaktör för besöksnäringen i Karlstad och Karlstadsregionen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås och att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en effektivare arbetsform i samråd med Karlstadsregionen och besöksnäringen och därefter föreslå en organisatorisk lösning.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den