Beslut i korthet 2017

Den 14 februari

Det kan bli mötesspår i Välsviken redan 2019! Kommunstyrelsen har beslutat att förskottera 145 miljoner kronor till etapp 3 av Tåg i tid-projektet så att bygget av mötesspår kan komma i gång tidigare. Nu är det upp till Trafikverket att fatta nödvändiga beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ökad samverkan i koncernen Karlstads kommun

Kommunledningskontoret ser ett behov av större samverkan inom koncernen Karlstads kommun. Därför vill man nu utveckla arbetssätt och metoder som bidrar till ett ökat gemensamt ansvarstagande för hela koncernens utveckling.

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektör Ulf Nyqvist i uppdrag att starta upp ett gemensamt arbete med förvaltningar och bolag för ökad koncernsamverkan.

Koncernens strategiska förmåga ska stärkas

Karlstads kommun vill positionera sig på regional, nationell och internationell nivå, och för att bättre kunna göra det vill man stärka koncernens strategiska förmåga. Målet är bland annat att ha bättre handlingsberedskap i en värld där förändringar ofta sker snabbt.

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att påbörja processen med att stärka koncernens strategiska förmåga och starta arbetet med en koncerngemensam omvärldsanalys.

Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplan 2015 - 2016

Under 2015 – 2016 har kommunledningskontoret genomfört en rad olika aktiviteter och åtgärder utifrån kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan. Nu finns det en redogörelse för i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Rapporten visar bland annat att möjligheterna att kombinera arbete och föräldraskap bedöms vara jämställda på kommunledningskontoret, men att kvinnor i mycket större utsträckning tar ut föräldraledighet. Vård av barn är dock jämnare fördelat mellan könen.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Mötesspår i Välsviken 2019

Trafikverket vill tidigarelägga byggnationen av mötesspår i Välsviken, som ingår i etapp 3 av projektet Tåg i tid. Etappen var planerad till 2022, men nu vill Trafikverket starta redan 2019 för att spåren i Välsviken ska vara klara inför ombyggnationen av Karlstads central 2020. En tidigareläggning av etapp 3 förutsätter att Karlstads kommun går in och förskotterar 145 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ansökan om förskottering för Välsviken, etapp 3. Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga beslut fattas inom Trafikverket och att ett avtal tecknas mellan parterna.

Bangård Välsviken samt färdigställande av Karlstad C

Karlstads kommun, Trafikverket och Region Värmland har tillsammans tagit fram ett förslag till en avsiktsförklaring för Välsviken bangård samt färdigställande av Karlstad C del 2, som är etapp 4 i projektet Tåg i tid. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna tillsammans ska nå en överenskommelse vad gäller ansvar och kostnader för genomförandet av etapp 4.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring för etapp 4 – Välsviken bangård samt färdigställande av Karlstad C del 2.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Översyn av principerna för ekonomistyrning

Kommunledningskontoret har gjort en översyn av nämndernas egna kapital och hur dessa pengar ska hanteras. Bakgrunden är att beloppen växt under ett antal år, det här är medel som sällan nyttjas utan fortsätter växa. Nu har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till hur pengarna långsiktigt bör hanteras.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att översynen av nämndernas eget kapital sänds ut till nämnderna på remiss.

Reviderad budget 2017

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2017. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- respektive underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget, där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser. Kommunens bokslut för 2016 visar ett positivt resultat på 154 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor bättre än budgeterat. Flera nämnder har förbättrat sina prognoser under hösten och visar nu en positiv budgetavvikelse på 34 miljoner kronor. Av kommunens investeringsbudget återstår 463 miljoner kronor vid årets slut, främst till följd av att flera stora investeringar försenas.

Beslut


Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2017 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Upphandling av externa vårdboendeplatser

Vård- och omsorgsnämnden vill genomföra en upphandling av externa vårdboendeplatser. Det handlar om 36 vårdboendeplatser där en upphandlad entreprenör ska stå för vård och lägenheter.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att nämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Antal valkretsar i Karlstads kommun

Karlstads kommun är sedan 1970 indelat i två valkretsar, västra och östra. Tidigare har det funnits krav på att kommuner med fler än 24 000 röstberättigade ska delas in i fler valkretsar, men det kravet är borttaget inför nästa val. Huvudregeln är nu istället att kommuner ses som en enda valkrets.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun ska bestå av en valkrets. För att beslutet ska gälla ska det också fastställas av Länsstyrelsen.

Nytt styrdokument för internationellt arbete i Karlstads kommun

Den internationella strategin för Karlstads kommun har omarbetats. Det nya dokumentet ”Internationell plan – styrdokument för internationellt arbete i Karlstads kommun” visar vad Karlstads kommun vill uppnå med sitt internationella arbete och vilka prioriteringar som ska göras.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att den omarbetade planen godkänns och ersätter tidigare internationell strategi.

Ändrade villkor för parkering med miljöbil

Karlstads kommun har sedan 1997 erbjudit de som kör miljöbil med odubbade vinterdäck ett särskilt parkeringstillstånd som innebar gratis parkering på vissa ställen i Karlstads centrum. Tillståndet utfärdades på två år och var kostnadsfritt. I en dom har nu Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att ägare till miljöbilar inte har rätt till gratisparkering. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att avgiftsbefrielse för parkering med miljöbil upphör från och med 1 april 2017. Parkeringstillstånd som erhållits enligt de tidigare reglerna gäller tillståndstiden ut, men kommer inte att förlängas.

Motion – Ge tillväxtutskottet ansvar för koncernövergripande arbetsmarknadsfrågor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren (S) och Pernilla Edman (S) att kommunstyrelsens tillväxtutskott får ansvar för koncernövergripande arbetsmarknadsfrågor och utvecklas till ett tillväxt- och arbetsmarknadsutskott.

Beslut

Kommunstyrelsen anser att arbetsmarknadsfrågorna även fortsättningsvis bör hanteras inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag, och föreslår att motionen avslås.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den