Beslut i korthet 2017

Den 17 januari

Den politiska majoriteten vill underlätta för anhöriga som vårdar en närstående genom att erbjuda ett mer samordnat anhörigstöd. Kommunstyrelsen godkände det politiska initiativet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Budget för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret 2017

Kommunstyrelsens totala grundbudgetram 2017 uppgår till 235,6 miljoner kronor. Av dessa avser 64,9 miljoner kronor Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Kommunledningskontorets investeringsram är 15,9 miljoner kronor i år.

Beslut

Kommunledningskontorets internbudget för 2017 godkänns.

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2016

Enligt reglerna ska alla nämnder och styrelser årligen upprätta internkontrollplaner där det framgår vad som ska granskas under nästkommande år. Redovisningen gällande internkontrollen på kommunledningskontoret för 2016 är nu klar, fokus låg bland annat på området upphandlingar.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Stiftelsen Drivhuset beviljas pengar

Stiftelsen Drivhuset har ansökt om verksamhetsstöd på 350 000 kronor för 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Stiftelsen Drivhuset beviljas verksamhetsstöd för 2017 och att stiftelsens verksamhetsrapport för 2016 godkänns.

Framtida organisation och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Karlstads kommun har tillsammans med Landstinget i Värmland samt Region Värmland utrett hur kollektivtrafiken och flygtrafiken ska organiseras och finansieras i Värmland, nu är slutrapporten klar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utredningen godkänns.

Lättare för anhöriga att få stöd

I ett politiskt initiativ från majoriteten vill man underlätta för anhöriga som vårdar en närstående genom att erbjuda ett mer samordnat anhörigstöd. I initiativet föreslås att kommunledningskontoret – i samverkan med vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden – får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett mer samordnat anhörigstöd skulle kunna organiseras. Och hur informationen om anhörigstöd ska nå ut till fler!

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det politiska initiativet.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Nya riktlinjer för prissättning av kommunens mark

Nu ska det bli lättare att få en överblick över hur kommunen prissätter sin mark. Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram ett förslag på riktlinjer för prissättning av kommunens mark, samt nya priser för överlåtelse och upplåtelse av mark.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till riktlinjer för prissättning av kommunens mark, samt prislistan godkänns.

Koncernbudget för 2017

För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som kommunen är engagerad i görs årligen en koncernbudget – nu finns budgeten för 2017. Totalt budgeterar kommunkoncernen ett positivt resultat på 328,2 miljoner kronor för i år. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 1 168,1 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten för 2017 godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden tar över vård- och omsorgsnämndens fritidsverksamhet

Förslaget syftar till att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att under jämlika förutsättningar få tillgång till samma utbud och fritidsaktiviteter som alla andra. Fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättning blir en del av det allmänna utbudet av kultur och fritid.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att vård- och omsorgsnämndens fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning övergår till kultur- och fritidsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden tar över arbetsmarknads- och socialnämndens LSS-verksamhet

Enligt ett förslag så tar vård- och omsorgsnämnden över ansvaret för psykiskt funktionshindrade enligt LSS från och med den 1 mars 2017. Nämnderna ser fördelar med att all LSS-verksamhet samlas i en och samma organisation.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget om att flytta LSS-verksamheten vad gäller psykiskt funktionshindrade godkänns.

Biblioteksplan för Karlstad 2017-2020

Karlstads kommun har arbetat fram ett förslag till en ny biblioteksplan för kommunens biblioteksverksamhet. Förslaget är framtaget utifrån den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 2015 och gäller för biblioteksverksamheten i Karlstad 2017-2020.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att biblioteksplanen för Karlstads kommun 2017 – 2020 antas.

Motion - utred behovet av fler laddningsstolpar för elbilar

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ljubica Jasic Modin (SD) att kommunen utreder behovet av fler laddningsstolpar för elbilar och att det läggs ut information på kommunens hemsida om var befintliga laddningsstolpar finns.

Beslut

Eftersom miljöförvaltningen redan har ett uppdrag att utreda om det behövs fler laddningsstolpar anser kommunstyrelsen att den delen av motionen ska anses besvarad. Motionen får dock bifall gällande att tillgängliggöra information om var laddningsstolpar finns på gi.karlstad.se

Motion - utred behovet av att inrätta stadbusstrafik till Edsgatan

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ljubica Jasic Modin (SD) att Karlstad kommun utreder behovet av att inrätta stadsbusstrafik till Edsgatan.

Beslut

Kommunstyrelsen yrkar för att motionen avslås eftersom Edsgatan ligger utanför Karlstadsbuss trafikeringsområde.

Motion - ta fram en modell för planering av bostäder och anpassning av bostadsbeståndet för äldre.

Ingela Wretling (S) och Håkan Holm Alteblad (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Karlstads kommun, med Luleå kommun som förebild, ska arbeta fram en Karlstadmodell för planering av olika boendeformer för äldre i hela kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås och att de frågor som tas upp i motionen ska hanteras i det pågående arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den