Beslut i korthet 2017

Den 19 september

Förbud mot att dricka alkohol i områdena kring Stadsträdgården och Vikentunneln föreslås. Och Karlstads kommun skjuter till 500 000 kronor till Oslo-Stockholm 2.55 AB. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens septembermöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärende beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Delårsbokslut efter åtta månader

Vid delårsbokslut efter åtta månader väntas ett underskott mot årsbudget på 2 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på kostnaderna för medfinansieringen av utbyggnaden vid E18, Skutberget-Björkås. På investeringssidan väntas ett överskott på 5,5 miljoner kronor.

Karlstads kommun jobbar med så kallade åtaganden - aktiviteter som politikerna har bestämt att verksamheterna ska göra för att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Under åren 2017-2018 har kommunstyrelsen 11 olika åtaganden. Efter årets första åtta månader är 2 klara, 7 pågår och 2 är inte påbörjade.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet.

Förebygga hedersrelaterat våld

Ett av Karlstads kommuns övergripande mål är att Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering och verksamheterna har ansvar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen godkänner koncernens gemensamma riktlinjer som tagits fram. I riktlinjerna framgår även att samtliga verksamheter ska ha en handlingsplan för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen kan ingå i verksamhetsplanen.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner koncernens gemensamma generella riktlinjer som tagits fram för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det beslutades dessutom att samtliga verksamheter ska ta fram egna handlingsplaner.

Minska och förebygga sjukskrivning

Hur kan kommunen arbeta ännu mer framgångsrikt med att förhindra att medarbetare drabbas av ohälsa på arbetet? Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att utreda hur kommunen, tillsammans med bland annat företagshälsovården, ytterligare kan minska och förebygga sjukskrivningar hos medarbetare. Det finns lärdomar att dra av Torsby kommun, som har arbetat framgångsrikt inom området. Kommunstyrelsen godkände utredningen som gjorts där möjligheterna att förebygga ohälsa undersöks.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände utredningen. I samband med nästa upphandling ska företagshälsovården verka för att höja frisktalen och arbeta för att förebygga sjukskrivning.

Motionscentralen på Skutberget hålls fortsatt öppen

Motionscentralen på Skutberget stängdes i december 2016. Verksamheten öppnade igen i juli 2017 efter missnöje med stängningen. Förslaget från berörda förvaltningar är att motionscentralen ska fortsätta att hållas öppen med samma tider som tidigare, det vill säga måndag till fredag mellan klockan 9-18 och lördag till söndag mellan 10-16. Dessutom föreslås att motionshallen ska kunna bokas, från och med 1 oktober 2017.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände förslaget om att hålla Skutbergets motionscentral öppen med samma tider som tidigare under förutsättning att det är en bra arbetsmiljö i lokalerna. Beslut togs också att motionshallen, från och med 1 oktober 2017, ska kunna bokas under de tider som den är öppen.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Förbud att dricka alkohol i Stadsträdgården

Kommunstyrelsen föreslår att ett förbud mot att dricka alkohol i områdena kring Stadsträdgården och Vikentunneln införs. Detta på grund av återkommande ordningsstörningar. Polismyndigheten och kommunens trygghetscenter menar att platserna blivit otrygga och stökiga. Även boende i området och verksamheter som ligger i anslutning till platserna har framfört missnöje över situationen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förbud mot att dricka alkohol i områdena kring Stadsträdgården och Vikentunneln införs.

Handlingsplan för att minska självmord

Självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor efter cancer och den vanligaste bland män i åldersgruppen 15 till 44 år. I Värmland tar 40 personer livet av sig varje år och självmord är ett hälsoproblem. Insatser för att minska antalet självmord och psykisk ohälsa behövs. Kommunstyrelsen godkänner den Regionala handlingsplanen som har arbetats fram av landstinget och kommunerna i länet. Styrelsen beslutade dessutom att berörda nämnder får i uppdrag att även ta fram handlingsplaner för respektive nämnd.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att upprättad Regional handlingsplan godkänns och att berörda nämnder får i uppdrag att även ta fram handlingsplaner för respektive nämnd.

Ökat bidrag till Oslo-Stockholm 2.55

Karlstads kommun har fått en förfrågan om utökat driftbidrag från det gemensamt ägda bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB. Bolaget arbetar för en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Bolagets ambition är att restiden mellan Oslo och Stockholm ska vara under tre timmar. Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun, som är en av fyra delägare, skjuter till 500 000 kronor i år. Totalt 2 miljoner från samtliga delägare.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun skjuter till 500 000 kronor till det gemensamt ägda bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den