Beslut i korthet 2017

Den 20 juni

P-taxan och p-böterna i centrala Karlstad föreslås höjas, Per-Anders Bergman blir ny teknik- och fastighetsdirektör och vinnaren i arkitekttävlingen om nya resecentrum har utsetts – White arkitekter AB. Det var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens junimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

White arkitekter AB vinnare i arkitekttävling om nya resecentrum

År 2025 ska Karlstads nya resecentrum stå klart där järnvägsstationen är i dag. Det blir ett nav för allt resande där läns- och stadsbussarna kommer att bindas ihop med järnvägsstationen. Sedan hösten 2016 har det pågått en arkitekttävling där fyra bidrag har varit med och tävlat. På en pressträff i dag avslöjades det vinnande förslaget som har tagits fram av arkitektfirman White arkitekter AB.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att juryns förslag till vinnande bidrag i arkitekttävlingen för resecentrum godkänns.

Per-Anders Bergman blir teknik- och fastighetsdirektör

Per-Anders Bergman blir teknik- och fastighetsdirektör från 1 juli i år med ett förordnande som sträcker sig till år 2023. Han är i dag tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör och ersätter Hans Wennerholm som tidigare i år tog över som vd på Karlstad Airport.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att Per-Anders Bergman blir ny teknik- och fastighetsdirektör från den 1 juli i år.

Ny översiktsplan ska tas fram

I takt med den höga tillväxten, med i snitt 1 000 nya invånare per år, måste Karlstads kommun ta fram en ny översiktsplan för hur Karlstad ska utvecklas och växa i framtiden. Efterfrågan på olika typer av verksamheter är stora och den nya översiktsplanen, som ska sträcka sig fram till 2050, ska ge svar på hur den kommunala marken ska användas framöver, både för verksamheter, bostäder, rekreation, skolor och turism med mera. En stor utmaning är hur Karlstads ska klara den framtida bostadsförsörjningen samtidigt som viktiga livskvalitetsvärden som till exempel rekreation, natur och kultur utvecklas.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Karlstads kommun.

Kommunen svarar förvaltningsrätten i målet om Frankfurtflyget

I höstas gjorde Karlstad Airport en offentlig upphandling av flyglinjen till Frankfurt tillsammans med Jönköping Airport. Tidigare i år sa kommunfullmäktige ja till att stödja Karlstads del av flyglinjen. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av privatpersoner som ifrågasatte om det var lagligt. Karlstads kommun har nu lämnat in ett yttrande i målet där de vidhåller att beslutet är lagligt.

MP och V deltog inte i beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunens svar till Förvaltningsrätten.

Framtida organisation och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Karlstads kommun har tillsammans med Landstinget i Värmland och Region Värmland utrett hur kollektivtrafiken och flygtrafiken skulle kunna organiseras och finansieras i Värmland. Slutrapporten godkändes av kommunstyrelsen i januari. Nu har Karlstads kommun fått möjlighet att yttra sig över underlaget. De anser att organisationsformen med en förvaltning för hela kollektivtrafiken är en bra och effektiv lösning. Men att ytterligare underlag krävs för hur den framtida stadstrafiken ska utformas.

Beslut
Kommunledningskontorets förslag till remissvar på framtidens organisation och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland godkänns.

Karlstads kommun fortsatt positiva till en regionkommun

Det pågår ett arbete om att bilda en regionkommun i Värmland, en ny organisation som ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor samt regionala utvecklingsfrågor. Förslaget har tidigare varit ute på en första remissrunda och nu har kommunerna fått möjlighet att svara på hur de ser på det omarbetade förslaget. Karlstads kommun ställer sig fortsatt positiva till en regionkommun.

Beslut
Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns.

500 000 kronor till landsbygden

Nytt från 2017 är att kommunledningskontoret varje år får 500 000 kronor att dela ut till organisationer och föreningar i syfte att utveckla Karlstads kommun utanför den centrala tätorten. Först ut att få bidrag är Älvenäs bygdegårdsförening och Väse framtid.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Älvenäs bygdegårdsförening får 261 000 kronor och Väse framtid 200 000 kronor.

300 000 kronor till Nyföretagarcentrum

Varje år sedan 2009 har Karlstads kommun medfinansierat Nyföretagarcentrum i Karlstad med samma belopp som det lokala näringslivet gick in med året innan. I år får Nyföretagarcentrum ett stöd på 300 000 kronor av kommunen.

Beslut
Nyföretagarcentrums verksamhetsrapport för 2016 godkänns och Karlstads kommun beviljar ett stöd på 300 000 kronor för 2017.

200 000 kronor till universitetets Studentkampen

Karlstads universitets idrottsförening, KAUIF, får ett bidrag på 200 000 kronor för att genomföra Studentkampen under 2018. Evenemangets fokus är idrott, gemenskap och glädje med sporter, cuper och tävlingar för studenterna.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att medfinansiera Studentkampen 2018 med 200 000 kronor.

Plusresultat för de stiftelser kommunen förvaltar

De 99 stiftelser som Karlstads kommun förvaltar visar på ett överskott på totalt 1,6 miljoner kronor i årsredovisningen för 2016. Det totala värdet på stiftelserna är 87 miljoner kronor.

Beslut
Årsredovisningen för de kommunalt förvaltade stiftelserna godkänns.

Medborgarförslag: Utropa Karlstad till en Ceta- och TTIP-fri zon

I ett medborgarförslag föreslås att Karlstad och Värmland ska utropas till en Ceta- och TTIP-frizon. Det är två handelsavtal mellan EU och Kanada respektive EU och USA.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Medborgarförslag: Gratis wifi i Tingvallastaden

En kommunmedborgare föreslår att Karlstads kommun ska erbjuda gratis wifi i Tingvallastaden. Kommunledningskontoret rekommenderar att Karlstads kommun istället stärker utvecklingen på mobilmarknaden genom att Karlstads El- och Stadsnät utreder möjligheten att bygga wifi-punkter, dit tjänsteleverantörer och operatörer kan ansluta sig.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

P-taxan och p-böterna höjs i centrala Karlstad

Kommunstyrelsen föreslår att avgiften för att parkera på gatan i centrala Karlstad höjs. Parkeringstaxorna i Karlstad per timme är låga jämfört med i andra kommuner, vilket inte rimmar med kommunens strävan mot ett mer hållbart resande med cykel och kollektivtrafik.

Höjningen sker i två steg, den första under 2017, den andra i januari 2019.

Även parkeringsböterna höjs. Från 200 till 400 kronor och från 400 till 600 kronor. Högsta beloppet är som tidigare på 1 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att parkeringstaxorna och felparkeringsavgiften i centrala Karlstads höjs.

Karlstads Energi tar över KBAB:s ägande i Vindpark Vänern

För att renodla ägandet av koncernens andel av Vindpark Vänern överlåter Karlstads Bostads AB sin del av aktieinnehavet, det vill säga 30 procent, till Karlstads Energi AB. Det betyder att Karlstads kommuns ägande på 70 procent nu sker helt och hållet via energibolaget, medan Hammarö kommun äger resterande 30 procent av vindparken.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads Energis förvärv av Karlstads Bostads AB:s aktier i Vindpark Vänern godkänns.

Lika terminsavgift för alla på Kulturskolan

Elever som deltar i dans, teater och bild på Kulturskolan i Karlstad betalar 600 kronor per termin. Avgiften för ensemblespel, orkester och kör är 200 kronor per termin. Nu föreslår kommunstyrelsen att avgiften ska bli lika för alla, det vill säga 600 kronor per termin.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kör- och ensembleavgiften på Kulturskolan i Karlstads kommun höjs till 600 kronor per elev och termin. De föreslår också att gymnasieungdomar som bor och studerar i Karlstad men är folkbokförda i en annan kommun ska få ta del av Kulturskolans verksamhet.

Landsbygdssäkra beslut i Karlstads kommun

Snart kommer alla politiska beslut som tas i kommunen att landsbygdssäkras. Det innebär att de beslut som rör kommunal service och infrastruktur ska analyseras utifrån ett landsbygdsperspektiv. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på en modell för landsbygdssäkring. Den innebär att nämnderna får i uppdrag att landsbygdssäkra beslut av större principiell betydelse samt att riktlinjerna till kommunens handläggare kompletteras med frågor om hur besluten påverkar landsbygden ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att en modell för landsbygdssäkring införs i Karlstads kommun enligt kommunledningskontorets förslag.

Reviderat bostadsförsörjningsprogram

I mars i år beslutade kommunstyrelsen om ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram. Efter det har programmet varit ute på remiss och reviderats utifrån de synpunkter som har kommit in.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att den reviderade upplagan av bostadsförsörjningsprogrammet godkänns.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den