Beslut i korthet 2017

Den 21 mars

Kommunstyrelsen har beslutat att Karlstads kommun ställer sig bakom Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid. Och så har Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning fått en ny skoldirektör - Birgitta Larsson.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Uppdrag för ökad koncernsamverkan

Koncernen Karlstads kommun ska bli ännu bättre på att samverka verksamheterna emellan. Karlstad växer och det kommer att krävas stora investeringar framöver, samtidigt som det ställs nya krav på kommunens välfärdsuppdrag. Det behövs ett utökat koncernsamarbete för att kunna skapa en bra utveckling för Karlstads kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att starta upp ett arbete runt hur de kan bidra till ökad koncernsamverkan. Förvaltningsdirektör respektive VD får i uppdrag att hålla samman arbetet inom sin verksamhet.

Agenda 2030 för en hållbar utveckling

Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid ska vara vägledande i Karlstads kommuns hållbarhetsarbete, det är inskrivet i kommunens strategiska plan. Under 2017 ska kommunledningskontoret tillsammans med förvaltningarna genomföra kommunikationsaktiviteter som synliggör Agenda 2030 lokalt – både internt för kommunens medarbetare och för Karlstads invånare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun ställer sig bakom Agenda 2030 och att arbeta för att visa hur vi lokalt stödjer genomförandet.

Nytt bostadsförsörjningsprogram för Karlstads kommun

Alla kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar enligt lag. Det innebär att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen – både nu och för framtiden. I september 2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Karlstad. Nu finns det ett förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram för Karlstads kommun skickas ut på remiss till berörda kommunala nämnder och bolag samt till Stiftelsen Karlstadhus, Länsstyrelsen, Region Värmland och angränsande kommuner. Se protokoll för tillägg och reservationer.

Nytt arenaprojekt för att utveckla Karlstad

Karlstads kommun vill vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder. För att uppnå det målet behöver vi utveckla nya arenor i Karlstad som bland annat skapar möjligheter för fler idrotter att utövas på elitnivå. Kommunledningskontoret har nu tagit fram en projektbeställning för projektet Arenautveckling. Beställningen beskriver vad projektet ska resultera i, vilka resurser som kommer att krävas och hur arbetet ska organiseras.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att projektbeställningen godkänns. Kommunledningskontoret får i uppdrag att driva projektet Arenautveckling i enlighet med Karlstads kommuns projektmodell.

Medborgarförslag - Sätt upp en informationstavla i Vålberg

I ett medborgarförslag föreslår en Karlstadsbo att kommunen sätter upp informationstavlor på två lämpliga platser i Vålberg. Förslagsställaren tycker att tavlorna ska utformas så att de liknar den informationstavla som nyligen satts upp i Edsvalla.

Beslut

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och bifaller medborgarförslaget.

Anställning av skoldirektör vid Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Birgitta Larsson blir ny skoldirektör vid Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning. Hon tillträder tjänsten 1 augusti 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Birgitta Larsson anställs som skoldirektör vid Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Redovisning av inkomna synpunkter, felanmälningar och önskemål till Karlstads kommun 2016

Varje år tar kommunens Kontaktcenter emot mängder med synpunkter, frågor och felanmälningar från Karlstadsborna. Antalet ärenden ökade något under 2016 jämfört med året innan. Det är ärenden inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen samt Vård- och omsorgsförvaltningen som Karlstadsborna har flest frågor kring. En kundnöjdhetsmätningen har genomförts och i den får Kontaktcenter ett fortsatt högt betyg. Kommunens e-tjänster fortsätter att öka i både antal och antal inkomna ansökningar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen godkänns.

Planarbetsprogram 2017-2018

Varje år utarbetar stadsbyggnadsnämnden ett så kallat planarbetsprogram. Programmet är ett verktyg för samordningen av kommunens resurser och insatser vad gäller planarbete de två närmast kommande åren. Nu finns det en plan för 2017-2018.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Stadsbyggnadsnämndens förslag till planarbetsprogram för 2017-2018 godkänns. Se protokoll för tillägg och reservationer.

Motion - Sänk sjukskrivningstalen enligt Torsby-modellen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingela Wretling (S) och Christian Norlin (S) att kommunen ska utveckla hälsoinsatser för att sänka sjukskrivningstalen enligt en modell från Torsby kommun. I Torsby använder man sig av förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan som ekonomisk ersättning, vilket gjort att sjuktalen minskat.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till arbetsgivarenhetens pågående arbete för att öka frisktalen, där motionens intentioner är en del av arbetet. Samtidigt föreslår kommunstyrelsen att Kommunledningskontoret får i uppdrag att inom ramen för det pågående arbetet utreda möjligheterna att utveckla hälsoinsatser med förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan som ersättning.

Motion - Skapa ett samtalsforum för diskussion om arenautvecklingen i Karlstad

I en motion föreslår Anders Tallgren (S) och Maria Wågemo (S) att kommunen skapar ett samtalsforum där kommunen, politiker och tjänstemän, tillsammans med näringsliv och föreningsliv kan diskutera arenautvecklingen i Karlstad – ur ett långsiktigt perspektiv.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall och ger Kommunledningskontoret i uppdrag att skapa ett samtalsforum – inom projektet Arenautveckling – där kommunen tillsammans med näringsliv och föreningsliv kan föra dialog om utvecklingen av arenor i Karlstad.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den