Beslut i korthet 2017

Den 23 maj

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen för ett moskébygge på Rud i Karlstad.Samtidigt beslutar kommunstyrelsen att satsa på ett samarbete med trossamfund och föreningar vad gäller oro- och trygghetsfrågor.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Samordnad hantering av trygghets- och orosfrågor

I kommunens uppdrag ingår att arbeta för ett jämställt och demokratiskt samhälle. Karlstads kommun vill nu inleda ett fördjupat samarbete med trossamfund, föreningar och andra samhällsaktörer kring trygghets- och orosfrågor. Syftet är att genom dialog och samverkan minska eventuell oro hos medborgarna och att underlätta integration på lång sikt.

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet vad gäller trygghets- och orosfrågor, och avsätter 100 000 kronor ur kommunstyrelsens budget för att finansiera dialoginsatser.

Begäran om planuppdrag för Skutberget

Utvecklingen av Skutbergsområdet består av två delar – dels en utveckling av frilufts- och rekreationsområdet, dels en utveckling av en upplevelseanläggning med Mumintema. För att möjliggöra en temapark för Muminvärlden samt utveckla friluftsområdet på Skutberget krävs en eller flera nya detaljplaner för området.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande:

  1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med berörda förvaltningar, utveckla och färdigställa det påbörjade visionsarbetet för Skutberget.
  2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär samt för en temapark för Muminvärlden inom utpekat område.
  3. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att starta ett exploateringsprojekt för Skutberget enligt den inriktning som beskrivs i tjänsteyttrandet.
  4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda lokalisering av, driftsformen för och innehållet i en ny serviceanläggning.
  5. Pågående detaljplanearbete avbryts.
  6. Den exakta placeringen och utformningen av det kommunala naturreservat på Skutberget som teknik- och fastighetsnämnden tog ett inriktningsbeslut om den 20 mars 2013 ska skyndsamt fastställas.

Melodifestivalen till Karlstad 2018

Karlstads kommun har fått en förfrågan om att stå som värd för en av deltävlingarna i 2018-års Melodifestival. Det övergripande målet för värdskapet är att ytterligare stärka bilden av Karlstad som evenemangsstad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun kan tänka sig att vara värd för en av Melodifestivalens deltävlingar 2018. Kostnaden till SVT på 600 000 kronor tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Medfinansiering av Business Värmlands delprojekt Synergietablerinar

Business Värmland har kommit in med en ansökan om medfinansiering till sitt delprojekt Synergietableringar. Delprojektet ska främja företagsetableringar som rör bioekonomi inom skogsindustrin i Värmland – framför allt i Karlstadsregionen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delprojektet Synergietableringar får 320 000 kronor årligen under perioden 2018-2020. Beslutet gäller under förutsättning att all övrig finansiering sker enligt plan.

Medfinansiering av kårhus

Under hösten 2016 har Karlstad Studentkår utrett möjligheterna för ett nytt kårhus. Nu har man löst lokalfrågan och kommer skriva på ett hyresavtal med Akademiska Hus under våren 2017. Karlstads studentkår planerar att starta upp kårhusets verksamhet hösten 2017 och ansöker om ett årligt bidrag från Karlstads kommun på 250 000 kronor under en femårsperiod.

Beslut

Karlstads studentkår ges 150 000 kronor i årligt verksamhetsbidrag i syftet att skapa en trygg och hållbar kårverksamhet.

Politiskt initiativ – utred om mer verksamhetsmark kan skapas vid Ilanda

Våren 2015 fick kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda om verksamhetsmark med bland annat en logistikpark kunde skapas söder om Ilanda – förslaget var ett politiskt initiativ från majoriteten. Ärendet har varit på återremiss och nu visar kommunledningskontorets återrapportering att arbetet med Gravaleden och en etablering av en logistikpark bör avslutas.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen läggs till handlingarna och att arbetet med Gravaleden och utredningen om etableringen av en logistikpark avslutas. Kommunledningskontoret får i uppdraget att utreda och förslå andra åtgärder för att öka trafiksäkerhet och samtidigt förbättra flödena på Ilandavägen.

Förslag till hastigheter på E18 – remiss

Trafikverket har föreslagit nya hastighetsföreskrifter på väg E18 i Värmlands län. På den ombyggda vägsträckan vid Sörmon, som blir mötesfri med motorvägsstandard, höjs hastigheten från 80 till 110 kilometer i timmen. Samtidigt sänks hastigheten på en kortare vägsträcka öster om Skattkärrsmotet – från 110 till 100 kilometer i timmen. De nya hastighetsföreskrifterna börjar gälla 19 juni 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun inte har något att invända mot Trafikverkets förslag till de nya hastighetsföreskrifterna på väg E18.

Politiskt initiativ – samlokalisering Trygghetscentrum

I dag kan Karlstadsborna vända sig till Trygghetscenter för att exempelvis göra polisanmälan, få brottsofferstöd, lämna in hittegods och få råd om brottsförebyggande åtgärder. I ett politiskt initiativ vill nu den politiska majoriteten utveckla Trygghetscenter ytterligare – med fler aktörer, tjänster och funktioner som ska bidra till att göra Karlstad till en ännu tryggare kommun att bo i.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i samarbete med Räddningstjänsten Karlstadsregionen i uppdrag att utreda möjligheterna att samlokalisera ytterligare delar av polisens verksamhet med Trygghetscenter. Samt att utreda möjligheten att samlokalisera ytterligare trygghetsskapande aktörer.

Budgetuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen

Nu har det gjorts en uppföljning av budget och strategisk plan för de första fyra månaderna 2017 för kommunstyrelsen – budgetuppföljningen innehåller även en helårsprognos. Prognosen visar att kommunstyrelsen väntas ha ett överskott mot driftbudget på drygt 0,6 miljoner kronor vid årets slut, och att inga väsentliga avvikelser mot verksamhetsplanen förväntas under året.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen godkänns.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Finansiering av Karlstad-Grums Vattenverksförbunds investeringar

Karlstad-Grums Vattenverksförbund planerar att göra investeringar under 2017. Investeringarna kommer delvis att finansieras genom lån, och enligt gällande regler måste respektive kommunfullmäktige godkänna detta. Förbundet har ansökt om att låna 2,5 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen förslår att Karlstad-Grums Vattenverksförbund ges rätten att ta upp ett nytt lån på 2,5 miljoner kronor från Karlstads kommun.

Detaljplan för moské på Rud

Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en detaljplan som syftar till att möjliggöra en samlingslokal med moské på fastigheten 2:1 på Rud i Karlstad. Bakgrunden är denna: Islamiska kulturföreningen har under en längre tid letat efter ett markområde där det skulle vara möjligt att bygga en samlingslokal med moské. Stadsbyggnadsförvaltningens detaljplan ger förutsättningar för att bygga den här typen av lokal. Sett till hur detaljplanen har tagits fram och ur ett plan- och bygglagsperspektiv så uppfyller planen de krav som kan ställas, men planen har bedömts vara av principiell karaktär. Därför lämnas den nu till kommunfullmäktige för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen antas enligt plan- och bygglagens kapitel 5, paragraf 7.

Motion – TBC-vaccin till barn inom förskola och skola

Ljubica Jasic Modin (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Karlstads kommun ska undersöka behovet av och möjligheten till att erbjuda TBC-vaccin till alla barn inom förskola och skola som riskerar att komma i kontakt med TBC-smitta.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då TBC-vaccinering redan idag erbjuds barn i riskgrupper.

Motion – Likvärdighetsanalys inför beslut som rör skolan och förskolan

Vänsterpartiet yrkar i en motion att beslut som berör skolan och förskolan ska föregås av en analys som belyser beslutens konsekvenser och effekter för skolans likvärdighet. Samt att man analyserar skolans och förskolans förutsättningar att klara sitt kompensatoriska uppdrag. Kompensatoriskt uppdrag handlar om att alla elever ska ha samma möjligheter att nå skolans mål – oavsett var man bor eller vilken socioekonomisk bakgrund man har.

Beslut

Kommunstyrelsen menar att motionen ska anses besvarad eftersom likvärdighets-analyser inför beslut som rör förskolan och förskolan ingår som en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Motion - Anta policy för alkoholfri representation

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lena Grip (V), Hans-Åke Scherp (V) och Parvane Assadbegli (V) att Karlstads kommun ska anta en policy för alkoholfri representation. Vänsterpartiet menar att genom att anta en sådan policy så bidrar Karlstads kommun bland annat till välbehövliga attitydsförändringar till alkohol.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då man anser att nuvarande restriktiva regleringen efterföljs och fungerar bra.  

Uppdaterad den