Beslut i korthet 2018

Den 13 april

Fortsatt god ekonomi för hela koncernen Karlstads kommun - positivt resultat på 364 miljoner kronor. Pengar för rättegångskostnader med motorklubb ges till Brottsofferjouren Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Och en utredning ska göras om vilka möjligheter kommunen har att ställa krav på mer biobaserade produkter i upphandlingar.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ekonomiskt stöd för att motverka brottslighet

2013 köpte kommunen fastigheten Södra Härtsöga 4:2 och hyresavtalet med Solstadens Motorsport sades upp. En hyrestvist har sedan pågått i flera år och efter en lång rättsprocess beslutade Högsta Domstolen slutligen att hyresgästen skulle flytta från lokalerna.

När kommunen fick rätt i tvisten skulle motorklubben betala rättegångskostnaderna. För att få betalt ansökte kommunen om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Motorklubben överlämnande pengarna kontant till kronofogden. Kronofogdemyndigheten har nu fört över pengarna till kommunens ombud.

Kommunens inställning har under hela processen varit att tillsammans med polismyndigheten fortsätta arbeta för att motverka organiserad brottslighet. Det hör till kommunens uppdrag att jobba för en trygg och säker kommun och inom ramen för det sker löpande samarbeten med olika organisationer. De överskjutande pengarna för rättegångskostnader tilldelas därför Brottsofferjouren Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland i syfte att stärka deras lokala arbete inom området.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att de pengar som Solstadens Motorsport betalat in till Kronofogdemyndigheten som ersättning för kommunens rättegångskostnader i rättsprocessen om Södra Härtsöga 4:2 ges till Brottsofferjouren Värmland och Brottsförebyggande Centrum i Värmland. De får dela på 335 954 kronor, vilket innebär att de får 167 977 kronor var.

Utveckla nyårsfirandet vid tolvslaget

En utredning har gjorts om nyårsfirandet och fyrverkerier vid tolvslaget. Det offentliga fyrverkeriet är uppskattat av många samtidigt som det finns ett ökat missnöje av miljö- och djurskyddsskäl. Det finns kommuner som till exempel har bytt ut fyrverkeriet till lasershower.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att nyårsfirandet på Sandgrundsudden lämnas oförändrat. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla nyårsfirande med extern finansiering.

Turismtåg till centrum

Den politiska majoriteten har tidigare föreslagit att ett turismtåg i Karlstad skulle bidra till att ge en trevlig upplevelse till besökare och samtidigt utveckla rörligheten och attraktiviteten i staden. På längre sikt vill de också knyta ihop båtbusslinjerna med turismtåget för att öka upplevelsen ytterligare.

Beslut:
Kommunledningskontoret fick uppdraget att göra en upphandling av turismtåg under sommarsäsongen 2018 med en efterföljande utvärdering av verksamheten.

Krav på biobaserade produkter

Istället för att använda fossila produkter som till exempel plast vill den politiska majoriteten satsa på den skogliga bioekonomin som handlar om att förädla skogsråvara till material som kan ersätta plastinnehåll. I Värmland finns världsledande forskning på området.

För att främja bioekonomin för det värmländska näringslivet behöver även konsumtion av biobaserade produkter - av både offentlig sektor och av det privata näringslivet - stärkas. I Karlstads kommun arbetar flera nämnder med att ställa krav på hållbart byggande och för att stärka andra områden har den offentliga upphandlingen en viktig roll att spela.

Beslut:
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att;

  • i samverkan med andra aktörer, som till exempel Region Värmland, Paper Province och Karlstads universitet, utreda vilka möjligheter kommunen har att ställa krav på mer biobaserade produkter i upphandlingar
  • ge en första återrapport av arbetet senast september 2018

Regionalt ansvar för utvecklingen

Landstingsfullmäktige har ansökt hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret. I och med att Landstinget i Värmland blir ansvarig för det regionala utvecklingsansvaret avvecklas Region Värmland i dess nuvarande form.

I Värmlands län har kommunerna getts två tillfällen att yttra sig om förslaget. Karlstads kommun har vid båda remisstillfällena ställts sig positiva till förslaget men lyft fram vikten av att den kommande regionkommunen och länets kommuner upprättar ett samverkansavtal för att tydliggöra bland annat ansvarsfördelningen mellan Landstinget och länets kommuner.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner remissvaret och beslutar att skicka det till Landstinget i Värmland.

Utveckla Karlstad som evenemangsstad

Majoriteten har tidigare i ett politiskt initiativ föreslagit att Karlstad ska utvecklas som evenemangsstad.

Ett arbete för att uppnå det målet har påbörjats. En inventering av lämpliga platser för olika typer av evenemang utomhus, har bland annat gjorts. Det har framkommit att en tydligare bokningsfunktion behövs, där arrangören enkelt kan beskriva sina behov.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förlaget att;

  • en tydligare bokningsfunktion behövs
  • möjligheterna att utveckla Norra fältet som arenaplats ska utredas
  • utreda tre ytterligare ytor, förslagsvis Wermlandskajen, Gubbholmen och Borgmästarholmen

Regional trafikutveckling 2019 – 2021

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett dokument för kollektivtrafik i Värmlands län och ska ge en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas. Vi har fått möjlighet att komma med synpunkter vid revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.

Karlstads kommun vill bland annat; underlätta tågpendling till orter i och utanför länet, fortsätta utveckla kollektivtrafiken mellan Hammarö och Karlstad som är ett av de mest trafikerade stråken i länet samt att få till en snabbare resa på linje 500.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner remissvaret som skickas till Region Värmland.

Intern kontroll över koncernen 2017

Intern kontroll handlar om att vi ska säkra en effektiv förvaltning och förebygga allvarliga fel i verksamheterna. Vid kontrollen ska rapporter göras från nämnder, bolag och Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Resultatet ska sedan rapporteras till kommunstyrelsen.

En av de kontroller som gjorts för 2017 är en granskning inom ekonomiområdet. Inga stora brister har framkommit men det finns ett antal förbättringsområden bland annat hantering och uppföljning av ramavtal. I rapporterna som tagits fram från nämnderna har det inte identifierats några väsentliga brister, inte heller vid Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkände uppföljningen av nämnders och styrelsers internkontroll för 2017.

Öka kunskaper om EU-politik

Karlstads kommun vill söka medel från EU-kommissionen för att starta ett Europa Direkt-kontor. Syftet med kontoret är att informera allmänheten om EU och EU-politik. Nyttan är stor då brist på kunskap hotar bland annat demokratin. Europa Direkt-kontoret planeras att ligga i bibliotekshuset på Kontaktcenter där de ska arbeta med arrangemang, debatter och informationsaktiviteter. Beräknad uppstart är 1 juli 2018, om medel beviljas.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget att medfinansiera till ett Europa Direkt-kontor med 210 000 kronor per år under en treårsperiod, med start juli 2018. Medel tas från kommunstyrelsens avsatta pengar för oförutsedda behov för 2018 för att därefter arbetas in i ordinarie budget för 2019-2021. Beslutet gäller under förutsättning att medfinansiering från EU-kommissionen beviljas.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisning 2017 för koncernen Karlstads kommun

Ekonomiskt så var 2017 ett bra år för både koncernen som helhet och för förvaltningarna i Karlstads kommun. Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 364 miljoner kronor varav kommunens del är 196 miljoner kronor. I kommunen gjordes investeringar för 630 miljoner kronor och sammantaget för hela koncernen har det investerats för 1 016 miljoner kronor.

Några exempel på stora investeringar är ombyggnationen av Hultsbergs- och Västerstrandsskolan samt färdigställande av en ny idrottshall på Mariebergsskolan.

Under 2017 ökade invånarantalet med 922 personer. Vid slutet av året hade Karlstads kommun 91 120 invånare. Totalt föddes 1 079 barn.

Några viktiga händelser som skedde under året var E18-utbyggnaden för sträckan Skutberget-Björkås, invigningen av Karlstadsrummet samt att skolmåltidsverksamheterna tilldelades utmärkelsen Årets hållbara skolmatskommun i White Guide Junior. Att Artscape - Skandinaviens största gatukonstfestival - genomfördes i Karlstad är ytterligare en viktig händelse.

Karlstad har, som första kommun i Sverige, för andra gången utsetts till årets Fairtrade city. Skattkärr fick dessutom förra året en ny park med klättervägg, skateområde, gungor och en lekplats för mindre barn. I samverkan med Landstinget i Värmland har vi dessutom skapat en ny vårdform för Karlstads mest sjuka äldre, ett mobilt resursteam som gör vårdbesök i hemmet.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen för koncernen Karlstads kommun godkänns.

Elektroniska cigaretter – nämnd ansvarar för tillsynen

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år samt att butiker som säljer dessa måste anmäla det till kommunen. Tillsynen ska bland annat skötas av kommunen och med anledning av det behöver vi besluta om vilken del av organisationen som ska ansvara för arbetet.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden ska ansvara för kommunens skyldigheter enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Personalpool för föreningslivet

Socialdemokraterna föreslår i en motion att möjligheten att starta en kommunal personalpool för extratjänster ska utredas. För många föreningar är den administrativa hanteringen av en anställning besvärlig. Att kunna få stöd via en personalpool, där administrationen av en anställning hanteras av kommunen, skulle utgöra en värdefull hjälp för föreningslivet i Karlstad.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget godkänns och att arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en personalpool för extratjänster. Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.

Förslag på utredning av mötesformer

I en motion föreslår vänsterpartiet att Karlstads kommun ska ge en utomstående forskargrupp i uppgift att undersöka mötesformer mellan kommunens förtroendevalda, ledande tjänstemän, näringslivet och andra organisationer.

Kommunledningskontoret bedömer att kommunala beslut och processer redan sker med transparens och saklighet.

Beslut:
Kommunstyrelsen gav avslag på motionen.

Förbättrade parkeringsmöjligheter i centrum

I en motion föreslår socialdemokraterna att kommunen ska inventera parkeringsplatser som är förhyrda av kommunanställda i centrum, för att sedan avveckla de platser som finns på gatumark och byta ut dem mot platser i parkeringshus. De vill också undersöka möjligheten att införa parkering med p-skiva på prov vid fler platser i centrala Karlstad.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den