Beslut i korthet 2018

Den 13 februari

Arbetet kring barns rättigheter stärks ytterligare genom utökat stöd till nämnder, förvaltningar och bolag. Landstingets helikopterverksamhet blir kvar på Karlstads flygplats och en ny brandstation kommer att byggas där. Det ska bli mer utsmyckning och kultur i Karlstads centrum. Det var några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens februarimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstad har målet att bli Årets stadskärna

Ett långsiktigt arbete med centrums attraktivitet kräver att många aktörer samverkar. Det innebär att frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet och marknadsföring behöver hanteras på ett strukturerat sätt av alla aktörer.

För att stärka samverkan och för att arbeta mer strukturerat med utvecklingen av Karlstads centrum har den politiska majoriteten i Karlstads kommun tagit initiativ till att, tillsammans med Centrum Karlstad och andra centrumaktörer, arbeta för att bli Årets stadskärna.

Beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta för att Karlstad ska bli nominerad till Årets stadskärna senast 2021, att arbetet ska ske tillsammans med andra aktörer samt att de senast juni 2018 ska redovisa upplägget av arbetet för kommunstyrelsen.

Stärkt stöd för barns rättigheter

I Karlstad är barns rättigheter en viktig och integrerad del i kommunens arbete. Karlstads kommun samarbetar också med Barnrättsforum Värmland som en del av det länsgemensamma arbetet för att vidareutveckla barns idéer, perspektiv och rättigheter.

Att barnkonventionen ska bli lagstadgad har diskuterats under lång tid. Oavsett hur frågan kommer landa är det viktigt att Karlstad har goda kunskaper om och ambitioner för att stärka barnens perspektiv och rättigheter i kommunala beslut.

Den politiska majoriteten har föreslagit att kommunledningskontoret ska samordna kommunens arbete kring barns rättigheter och stärka stödet till nämnder, förvaltningar och bolag.

Beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna kommunens arbete kring barns rättigheter, stödja förvaltningarna i att vidareutveckla arbetet med barns rättigheter samt redovisa uppdraget till kommunstyrelsen senast juni 2018.

Mer kultur i Karlstads centrum

Ett levande, dynamiskt och kulturellt centrum är viktigt för en stads attraktivitet. Den politiska majoriteten vill, genom ett initiativ, göra det enkelt för musikgrupper, körer, dansare och artister att finnas och verka i centrummiljön. Det kan handla om enkelhet i tillståndsgivning, scener och platser där kulturutövande är tillåtet eller andra åtgärder som gör att staden kan bli en ännu tydligare mötesplats för kultur och skapande.

Beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar och andra aktörer, ta fram ett konkret förslag, både på kort och lång sikt, på hur vi kan låta kulturen och skapandet bli en naturlig del av stadslivet och redovisa resultatet till kommunstyrelsen senast i maj 2018.

En HBTQ-vänligare kommun

En dialog med Karlstadsborna om hur Karlstad ska kunna bli en bättre kommun för HBTQ-personer har genomförts. Karlstads kommun har under flera år arbetet systematiskt och långsiktigt med HBTQ-frågor och redan genomfört många åtgärder. Arbetet behöver fortsätta och vidareutvecklas.

Beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att, ta fram ett förslag på vilken eller vilka verksamheter som skulle kunna utgöra nästa steg i kommunens kompetenshöjning kring HBTQ-frågor. En återrapportering till kommunstyrelsen ska också ske senast augusti 2018. Tillsammans med teknik och fastighetsförvaltningen ska även ett antal platser i Karlstad målas i pridefärgerna.

Helena Berg fortsätter som miljödirektör

Helena Berg har får ett förlängt förordnande som miljödirektör med start
1 mars 2018 och tre år framåt.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att förlänga Helena Bergs förordnande.

Kommunens upphandlingsorganisation ska ses över

Hur koncernens inköps-och upphandlingsorganisation ser ut och vilka de olika roller och ansvar som finns är viktigt. Genom att arbeta strategiskt med inköp och upphandlingar kan resurserna användas på ett effektivt sätt. Många organisationer runt om i Sverige ser just nu över sina inköps- och upphandlingsorganisationer. Ett utvecklingsarbete ska nu starta inom koncernen Karlstads kommun där syftet är att säkerställa att det fortsatta arbetet med inköp och upphandlingar sker rättssäkert och resurseffektivt.

Möjliga scenarier, över hur en framtida organisation skulle kunna se ut, ska presenteras. Ett projekt ska också starta under våren 2018. Syftet med projektet är att göra inköpsprocessen effektivare och bland annat se över förutsättningarna för ett införande av ett elektroniskt beställningssystem.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget att en översyn av koncernens nuvarande inköp- och upphandlingsorganisation ska genomföras samt att en redogörelse ska tas fram som visar exempel på hur en framtida inköp- och upphandlingsorganisation skulle kunna se ut.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Helikopterverksamhet kvar på Karlstad Airport

Landstinget i Värmlands har sedan år 2014 varit hyresgäst i Karlstad Airport AB:s lokaler. Inhyrningen, som har varit tillfällig, gäller deras verksamhet som rör ambulanshelikoptrar. Landstinget har nu beslutat att den långsiktiga etableringen ska vara på flygplatsen. En förutsättning för detta är att Karlstad Airport AB, anpassar lokal och mark för verksamheten. Det innebär också att en ny brandstation behöver byggas till den egna verksamheten, eftersom den nuvarande föreslås användas av landstinget. Karlstad Airport AB:s investeringar för detta beräknas bli 30 miljoner kronor.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget att Karlstad Airport AB:s investering på 30 miljoner kronor med anledning av Landstinget i Värmlands inhyrning på flygplatsen, godkänns.

Utsmyckning av Västra Torggatan

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Västra Torggatan, mellan Stora torget och stadsbiblioteket, ska utsmyckas. Berörda nämnder har nu undersökt och presenterat sina synpunkter. De föreslår att ett pilotprojekt ska inledas under 2018 som syftar till att hitta former för samarbete och medfinansiering med aktörer som har fördel av att det estetiska värdet höjs i området.

Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att under 2018 starta ett pilotprojekt som genomförs i dialog med befintliga samverkansgrupper inom Centrum Karlstad, berörda fastighetsägare och företagare i området.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den