Beslut i korthet 2018

Den 20 november

Det här var några av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om på sitt novembermöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunen kompletterar överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen i målet om Visit Karlstad

2008 beslutade Karlstads kommun att bidra till finansieringen av den då nya kultur- och kongressanläggningen Karlstad CCC och ett nytt aktiebolag, Visit Karlstad AB, bildades för att driva anläggningen. Karlstads kommun blev delägare i bolaget med 49 procent av aktierna. Bolagets syfte var att öka regionens attraktionskraft inom besöksnäringen, att marknadsföra regionen som besöksmål och erbjuda stora kongresser, konferenser och evenemang.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att Karlstads kommun skulle lämna ett villkorat aktieägartillskott, motsvarande 49 procent av aktierna, det vill säga högst 1 470 000 kronor. De beslutade också att kommunen ska lämna ett årligt driftstöd till bolaget på tre miljoner kronor fram till år 2020 för att räta upp bolagets ekonomi.

Det beslutet överklagades eftersom det ansågs strida mot lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten gav Karlstads kommun rätt i sitt beslut i december 2017. Beslutet överklagades vidare till kammarrätten som i oktober i år fann att kommunen strider mot lagen om offentlig upphandling. Kommunen håller inte med och har överklagat beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till kompletterande yttrande som ska skickas till domstolen.

Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen godkänns.

Bidrag till organisationer och föreningar för 2019

Kommunstyrelsen ger årligen bidrag till olika organisationer och föreningar. Sjöräddningssällskapet och Brottsofferjouren Värmland får 10 000 kronor respektive 541 000 kronor i bidrag av kommunstyrelsen för 2019.

Beslut
Brottsofferjouren Värmland får 541 000 kronor och Sjöräddningssällskapet 10 000 kronor i bidrag för 2019.

Enklare för husbilar och turistbussar att besöka Karlstad

Karlstads kommuns mål är att vara ett av Sveriges bästa besöksmål och då är det viktigt att det ska vara enkelt att besöka Karlstad oavsett transportmedel. Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen har haft i uppdrag att se över gästhamnen och de centrala uppställningsmöjligheterna för turistbussar och husbilar samt ge förslag på åtgärder som ökar kapaciteten och förbättrar servicenivån.

I utredningen framgår bland annat att det behövs fler platser för husbilar i takt med att de blir alltfler. De platser som bedöms vara mest lämpliga är Mariebergsskogen och Sävegatan vid Sundsta. Karlstad har också en stor grupp besökare som kommer med turistbussar, även där behöver kommunen skapa fler parkeringsplatser för bussar även utanför centrum.

En annan åtgärd är att tydligt berätta på olika språk var man kan parkera och lyfta det i kommunens kommunikationskanaler.

Beslut
Återrapporten godkänns och kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder i budgetprocessen 2020-2022.

Synpunkter på förslag till ny arkitekturpolicy

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på arkitekturpolicy för Karlstads kommun. Förvaltningen konstaterar att det ofta finns olika åsikter kring det som ska byggas och att det saknas en gemensam, tydlig målbild av hur Karlstad ska förändras och utvecklas. Förhoppningen är att en arkitekturpolicy ska underlätta det arbetet.

Policyn är nu ute på remiss och kommunledningskontoret har lämnat synpunkter på förslaget. Bland annat används begreppet "större byggprojekt" i policyn. Kommunledningskontoret menar att det behövs en tydligare definition av vad som menas med "större byggprojekt", och att byggnader eller anläggningar med liten omfattning kan ha stor arkitektonisk betydelse.

Kommunledningskontoret anser också att avsnittet i policyn som handlar om hur man långsiktigt arbetar med att höja engagemang och kompetens kring arkitektur bland berörda aktörer bör utvidgas. Ett av målen i policyn är att "bygga på Karlstads identitet och befintliga värden".

Kommunledningskontoret tycker att detta är en god tanke men att det samtidigt måste finnas utrymme för att skapa och bygga nya identiteter i till exempel ett nytt bostadsområde eller kvarter.

Beslut
Kommunledningskontorets synpunkter på Arkitekturpolicy för Karlstads kommun godkänns. Förslaget till arkitekturpolicy bör omarbetas enligt kommunledningskontorets uppdrag om att skapa riktlinjer för styrande dokument.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Strategisk plan och budget 2019–2021

I juni beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2019-2021. Eftersom det är valår i år tas budgeten upp på nytt och det nyvalda kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om budgeten i december.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att det blågröna styrets förslag till Strategisk plan och budget godkänns.

Avtal inför överlåtelsen av Karlstadsbuss till nya Region Värmland

I våras beslutade Landstinget och kommunerna i Värmland att det blir den nya regionkommunen, Region Värmland, som tar över ansvaret för all kollektivtrafik i länet från årsskiftet och en regional kollektivtrafiknämnd inom Region Värmland tar över ansvaret för kollektivtrafiken. Det betyder att Karlstadsbuss verksamhet förs över till Landstinget. Avtal har nu tagits fram inför övergången av verksamheten. De 14 personer som idag arbetar på Karlstadsbuss följer med in i den nya organisationen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun tecknar ett samverkans- och överlåtelseavtal med Landstinget kring överlåtelsen av kollektivtrafiken från Karlstadsbuss till den nya regionkommunen som träder i kraft vid årsskiftet.

Gymnasienämnden byter namn

Från årsskiftet har Karlstad och Hammarö inte längre någon gemensam gymnasienämnd. I samband med det byter nämnden namn till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Namnet blir tydligare eftersom nämnden även ansvarar för bland annat vuxenutbildning, yrkesutbildning för vuxna, svenska för invandrare och yrkeshögskola.

Beslut
Förslag till namnändring för den nya nämnden godkänns av kommunstyrelsen.

Motion: Utred behovet av rullstolsgungor

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att kommunen ska utreda behovet av att placera ut rullstolsgungor vid kommunens lekplatser. Kommunstyrelsen anser att motionen redan är besvarad med hänvisning till att kommunen redan har en bred inriktning på tillgänglighetsarbetet vid lekplatser med målet att barn med olika funktionsvariationer ska kunna leka gemensamt. Det handlar inte bara om lekredskapen utan också val av markmaterial, fallskyddsmaterial, vegetation och så mycket lek i marknivå som möjligt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att motion anses besvarad. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbeta för att öka tillgängligheten i alla lekplatser, ett arbete som även innefattar eventuella rullstolsgungor.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den