Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 10 december

Kommunstyrelsen tog beslut om förslaget för strategisk plan och budgetramar för 2021–2023. Nu ska utkastet till ramar för budget sändas ut till nämnderna för yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Strategisk plan och budgetramar 2021–2023

Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till budgetramar för åren 2021–2023. Utkastet bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och uppdaterade prognoser över bland annat kommunens skatteintäkter. Nämnderna ska nu yttra sig över förslaget. Därefter fortsätter det politiska prioriteringsarbetet i kommunledningsutskottet och i kommunstyrelsen under maj och juni månad. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om strategisk plan och budget i juni. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets utkast till ramar för budget 2021–2023 sänds ut till nämnderna för yttrande.

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsens internbudget 2020

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 utgår från den ram kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019. Den totala budgetramen för 2020 är 256 miljoner kronor, där 67,6 miljoner kronor är avsatta för Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Budgeten för kommunstyrelsen har räknats upp med en procent, som motsvarar 1,8 miljoner kronor, för att täcka pris- och löneökningar. Den del av budgeten som avser Räddningstjänsten Karlstadsregionen har räknats upp med två procent, som motsvarar 1,4 miljoner kronor, också för att täcka pris- och löneökningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret och kommunstyrelsens internbudget för 2020 godkänns.

Medfinansiering av Karlstadsstråket

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att Karlstadsbuss skulle överföras till Region Värmland. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att teckna ett avtal om medfinansieringen för den beslutade satsningen på snabbusslinje mellan Stora torget och Ruds bytespunkt. Nu har ett förslag på avtal tagits fram.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till avtal godkänns.

Driftstöd till Karlstad Airport

Karlstads kommun beviljar ett stöd till Karlstad Airport för flygplatsens drift under 2019 på sammanlagt 35 miljoner kronor. Stödet ska täcka bolagets rörelseförlust.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstad Airport AB beviljas ett stöd på sammanlagt 35 miljoner kronor för driften 2019.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Vindpark Vänern AB – Karlstads Energi köper Hammarö kommuns aktier

I november 2019 beslutade Karlstads kommunfullmäktige att sälja Vindpark Vänern Kraft AB:s inkråm till Innovent AB.

Karlstads kommun äger via Karlstads Energi AB 70 procent av Vindpark Vänern Kraft AB och resterande 30 procent ägs av Hammarö kommun. Kommunstyrelsen föreslår nu att Karlstads Energi AB köper Hammarö kommuns aktier i bolaget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att avtalet om överlåtelse av aktier godkänns. Avtalets giltighet är villkorat av ett godkännande av kommunfullmäktige i såväl Hammarö som Karlstads kommun.

Ändrad förbundsordning Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen och övriga räddningstjänster i Värmland har de senaste åren sett ett behov av närmare samarbete över större områden. Under 2020 väntas riksdagen godkänna ett lagförslag som säger att kommunernas räddningstjänster ska samarbeta i större konstellationer under en gemensam ledning.

För att möta detta har förslag till ny förbundsordning tagits fram. Förslaget innebär att Räddningstjänsten Karlstadsregionen och övriga räddningstjänster i Värmland, Örebro och Dalarna samverkar inom Räddningsregion Bergslagen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till förbundsordning för Räddningstjänsten Karlstadsregionen godkänns och börjar gälla från 1 februari 2020, under förutsättning att samtliga medlemmar i förbundet fattar samma beslut.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den