Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet 12 februari

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Örsholmens IP rustas upp inför svenska cupen

Den 16 och 23 februari spelar KBK sina hemmamatcher i Svenska cupen, en årlig turnering i fotboll för herrar. För att kunna genomföra matcherna krävs bland annat snöskottning, saltning och plogning för att få bort slask från konstgräsytan på Örsholmens IP, ett arbete som beräknas till runt 180 000 kronor. Kommunledningskontoret anser att matcherna i svenska cupen, som är den högst rankade nationella fotbollsturneringen efter Allsvenskan, har ett visst marknadsvärde för Karlstads kommun, och att kultur- och fritidsnämnden därför bör beviljas pengar för att kunna iordningställa en plan för matchspel.

Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen får en engångsersättning på max 180 000 kronor för att ställa i ordning en matchyta på Örsholmens IP.

IUC/Stål & Verkstad får 350 000 kronor för 2019

IUC/Stål & Verkstad är en ideell förening som har en medlemsbas på 120 företag varav 14 av dessa är belägna i Karlstad. Under 2018 utförde de ett antal företagsnära projekt för att stötta små och medelstora företag. De startade också aktiviteter utifrån företagens största behov vilket var tillgång på kompetens. Utifrån detta behov startades exempelvis projektet "Ung Verkstad" i syfte att locka ungdomar till industrin.

Beslut
IUC/Stål & Verkstad finansieras med 350 000 kronor för år 2019.

Ung företagsamhet får ökat verksamhetsbidrag med 458 000 kronor per år

Ung företagsamhet Värmland har ansökt om fem kronor per kommuninvånare i ekonomiskt bidrag under perioden 2019/2020, detta resulterar i en total kostnad på 458 000 kronor per år. Ung företagsamhet är en organisation som grundades 1980 för att utbilda gymnasieelever i entreprenörskap. Sedan 2011 utbildar organisationen även elever i grundskolan. Idag är organisationen aktiv på samtliga gymnasieskolor i Värmland.

Beslut
Ansökan om verksamhetsbidrag på 458 000 kronor beviljas.

Karlstad vill utvidga sitt evenemangsutbud

På initiativ av den politiska majoriteten ska Karlstad utvecklas som evenemangsstad och vara ett kulturellt centrum. Kommunledningskontoret tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen kommer arbeta med uppdraget som ska resultera i att underlätta för arrangörer som vill boka evenemang i Karlstad.

Vid en inventering av Karlstads utomhusytor visade det sig att Sandgrundsparken och Mariebergsskogen var mest intressant för arrangörer vid bokning av evenemang, men dessa platser har inte förutsättningar för fler arrangemang än vad som redan genomförs.

I och med det fick kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att utveckla Norra fältet med faciliteter och tillgänglighet för att skapa ett mer attraktivt evenemangsområde. Utöver detta ska också andra ytor utredas, exempelvis Wermlandskajen, Gubbholmen och Borgmästarholmen.

Beslut
Återrapporten godkänns. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en plan för hur Norra fältet ska utvecklas som evenemangsområde samt utreda hur Wermlandskajen kan användas vid utomhusarrangemang. Återrapportering ska ske i oktober 2019.

Yttrande i laglighetsprövningsmål angående beslut om flygupphandling

Kommunfullmäktiges beslut den 19 januari 2017 om att kommunkoncernen skulle täcka kostnader för Karlstad Airport AB enligt avtal med flygbolaget BMI Regional ltd överklagades av två kommunmedlemmar. Förvaltningsrätten fann att kommunen agerat i enlighet med kommunallagen och avslog överklagandet. Domen överklagades och kommer nu tas upp i Kammarrätten i Göteborg. Karlstads kommun står kvar vid sitt tidigare beslut och anser att överklagandena ska avslås.

Beslut
Karlstads kommuns yttrande till kammarrätten godkänns.

MP och V deltog inte i beslutet.

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för 2018 mot driftbudgeten på cirka 400 000 kronor. Större negativa avvikelser finns i form av lägre hyresintäkter från Innovation park samt högre kostnader för bredbandsutbyggnaden. Flera av kommunledningskontorets enheter redovisar överskott bland övriga kostnader och IT-avdelningen presenterar sammantaget ett större överskott mot budget. Ett överskott på 16,3 miljoner kronor redovisas mot investeringsbudgeten. Det består framförallt av sparade pengar från tidigare år samt att vissa planerade insatser har flyttats fram.

Beslut
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018 godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Hamntaxa för Karlstads kommuns hamnområde

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram ett förslag till taxor för förtöjning vid kaj inom Karlstads kommuns hamnområde. Taxorna gäller fartyg som inte förtöjs med bom eller boj. Förslaget har tagits fram då det sker ett kontinuerligt slitage på kommunens kajer. Avgiften betalas för plats längs kaj eller brygga baserad på fartygets längd plus en meter. Avgiften betalas som årsavgift eller som dygnsavgift om förtöjningen sker under kortare tid än ett kalenderår.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till hamntaxa godkänns.

Reviderad budget 2019

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2019. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- respektive underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser. Kommunens resultat uppgår till 50 miljoner kronor 2018, vilket är 49 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämndernas kostnader väntas överstiga budget med 87 miljoner kronor. Störst underskott redovisas inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Under 2018 har kommunen investerat för 862 miljoner kronor och av investeringsbudgeten återstår 290 miljoner kronor, främst till följd av att flera stora investeringar förskjutits i tid.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2018 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Nya övergripande mål för bolagen i koncernen Karlstads stadshus AB

I juni 2018 fick Karlstads Stadshus AB i uppdrag att tillsammans med dotterbolagen påbörja en revidering av ägardirektiven enligt den nya modell som innebär att kommunfullmäktige ska fastställa vilka av målen i Strategisk plan som är särskilt viktiga för varje enskilt bolag.
Samtliga bolag har valt att fokusera på övergripande mål som de faktiskt har möjlighet att uppfylla. Detta för att skapa ett tydligare fokus på vilka mål som ska prioriteras. Utöver detta har också antalet mål begränsats för varje enskilt bolag. Exempelvis har bostadsbolaget föreslagit att få fokusera på målet "Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder", detta menar man även bidrar till målet "Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun".

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att bilagorna "Övergripande mål för bolagen", "Förslag på nytt avsnitt i ägardirektiven - Stadshus" och "Förslag på nytt avsnitt i ägardirektiven - Övriga" godkänns.

S lämnade ett eget förslag.

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Det tidigare antagna förslaget rörande Sveriges Kommuner och Landstings bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda har kompletterats och reviderats. Bestämmelserna har kompletterats med nya regler för familjeskydd och reviderats rörande punkterna om ekonomiskt omställningsstöd samt hanteringen av låga pensionsavgifter. För att de nya bestämmelserna ska tillämpas måste kommunfullmäktige godta det nya förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda antas.

Uppdaterad den