Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 12 mars

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Pengar till landsbygdsutveckling i Karlstads kommun

Kommunledningskontoret får 500 000 kronor årligen för att utveckla Karlstads kommun utanför den centrala tätorten. Stödet kan sökas av icke kommersiella aktörer och kan användas för utvecklingsinsatser för området, kompetenshöjande insatser, kulturyttringar, marknadsföring och kommunikation.

Beslut
Alsters Sockens Hembygdsförening får bidrag på 91 000 kronor.
Graninge fastigheter ekonomisk förening får bidrag på 70 000 kronor.
Älvenäs Bygdegårdsförening får bidrag på 85 000 kronor.

Ökning av inkomna ärenden till Kontaktcenter

Kontaktcenter redovisar en ökning av antalet ärenden under 2018. Det har skett en ökning varje år sedan starten. Kontaktcenter tar emot synpunkter, felanmälningar, e-förslag och önskemål gällande alla förvaltningars verksamhetsområden och en undersökning visar att Karlstadsborna är nöjda med Kontaktcenters service och bemötande. Under 2018 inkom totalt 167 430 ärenden och 65 procent av dessa inkom via telefon och de ämnen Karlstadsborna oftast frågar om är:
- Integration, försörjning och arbete
- Biståndskontor
- Plan och bygg

Beslut
Redovisningen för 2018 godkänns.

Kommunstyrelsen kompletterar överklagan av bergtäkt i Ulvsby

På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 11 februari beslutades om att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut om att godkänna en bergtäkt i Ulvsby. Kommunstyrelsen begärde samtidigt anstånd till den 13 mars för att närmare få utveckla grunderna till överklagandet. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att ta fram ett förslag till överklagande som idag har behandlats på kommunstyrelsen möte.

Beslut
Kommunledningskontorets förslag till komplettering av överklagande godkänns och skickas till Mark- och miljödomstolen.

Porrsajter blockeras på samtliga nätverk i koncernen

Socialdemokraternas förslag om att alla digitala enheter som används av barn och elever i Karlstads kommun ska blockeras från porrsajter godkänns. Kommunledningskontoret har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gjort en utredning av olika tekniska lösningar. Kommunledningskontoret föreslår att blockeringen av porrsajter ska omfatta koncernens samtliga nätverk eftersom det är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Beslut
Förslaget godkänns.

Effektivare hantering av Karlstadsbornas skattepengar

Kommunledningskontoret har sett över koncernernas nuvarande inköps- och upphandlingsorganisation för att möta det offentliga Sveriges samhällsutmaningar. Översynen utfördes för att skapa goda affärer och effektivare hantering av skattemedel. Koncernen Karlstads kommun gör idag inköp för cirka tre miljarder kronor per år och med bättre förutsättningar för koncernen att göra goda affärer skulle dessa pengar kunna nyttjas effektivare.

Beslut
Kommunledningskontorets förslag på ny inköpsorganisation godkänns och kommer hanteras i arbetet med budget och strategisk plan 2020–2022.

Inför digital signering av handlingar i kommunen

I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att kommunen ska införa digital signering av alla handlingar. Varje dag produceras en mängd dokument som behöver signeras för att ha juridisk status, alltifrån beslutsdokument från kommunfullmäktige till bygglov, förskoleansökningar och anställningsavtal. Att kunna signera de här dokumenten digitalt skulle förenkla hanteringen både för förtroendevalda, kommunanställda och de parter som kommunen upprättar avtal med. En digital signering av alla handlingar skulle inte bara effektivisera de olika processerna utan också vara i linje med Karlstads kommuns ambition om att ligga i framkant som digitaliseringskommun i Sverige.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur digital signering av handlingar i Karlstads kommun skulle kunna införas. En återrapport av ärendet ska presenteras senast i september 2019.

Skapa en koncerngemensam Mina sidor

Skapa en gemensam Mina sidor för hela koncernen där alla digitala tjänster finns samlade på ett ställe med samma inloggning. Det föreslår det blågröna politiska styret. Det skulle stärka arbetet med att kommunen verkar som en aktör och ge medborgarna en tydlig överblick över vilka pågående ärenden de har hos både förvaltningar och bolag inom kommunen. Det kan handla om ansökan av förskoleplats, kulturskola, färdtjänst eller avtal kring el och renhållning.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur en koncerngemensam tjänst som Mina sidor skulle kunna införas inom kommunens olika förvaltningar och bolag. En återrapport av ärendet ska presenteras senast i november 2019.

Drivhuset får verksamhetsbidrag för 2019

Stiftelsen Drivhuset får 350 000 kronor i verksamhetsbidrag från kommunen för 2019. Detta eftersom Drivhuset är den enda aktör som vänder sig specifikt till målgruppen studenter. Bidraget används för att hjälpa studenter på Karlstads universitet att utveckla sina idéer inom entreprenörskap, detta för att skapa livskraftiga företag i Värmland.

Beslut
Verksamhetsstöd på 350 000 kronor beviljas och verksamhetsrapporten för 2018 godkänns.

Uppdaterad den