Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 12 november

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Skutbergets sagovärld och att genomförandeavtalet för Skutbergets sagovärld godkänns tillsammans med vision och planprogram för Skutberget.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Politiskt initiativ – En koncerngemensam Mina sidor

I ett politiskt initiativ föreslog det blågröna styret i mars 2019 att kommunen skulle skapa en gemensam Mina sidor för hela koncernen där alla digitala tjänster skulle finnas samlade på ett ställe med samma inloggning. Kommunledningskontoret beskriver i återrapporteringen av uppdraget att det i dag inte är möjligt att skapa ett gemensamt system för koncernens alla e-tjänster och samla dem i samma funktion för Mina sidor. Främst för att många e-tjänster är integrerade med specialiserade verksamhetssystem och det skulle innebära sämre funktionalitet och service för Karlstadsborna att använda ett mer generellt system. Arbetet med att integrera alla e-tjänster skulle vara komplext och tidskrävande. Bolagen är egna juridiska personer med egna kundrelationer och det försvårar också arbetet med att lägga samman deras e-tjänster med förvaltningarnas. Samtidigt finns det flera lösningar kommunen kan jobba vidare med för att öka den digitala tillgängligheten och servicen till Karlstadsborna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får flera uppdrag, bland annat:

 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta reda på vilka digitala tjänster Karlstadsborna efterfrågar.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att löpande utveckla appen Mitt Karlstad i syfte att samla och länka vidare till tillgängliga e-tjänster, samt ta fram en tydligare digital identitet för koncernens digitala tjänster.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla gemensamma standarder för inloggning och skapa ökad informationsöverföring från olika verksamhetssystem till en mer generell funktion för Mina sidor.

 

Politiskt initiativ – Fler infartsparkeringar vid kollektivtrafikhållplatser

I ett politiskt initiativ har kommunledningskontoret tidigare fått i uppdrag att undersöka fler lämpliga platser för infartsparkeringar. I återrapporteringen nämns bland annat att de flesta infarter sker längs det statliga vägnätet och att huvudansvaret för hållplatslägen vilar på Region Värmland. Karlstads kommuns utmaning är att finna tillgängliga ytor för nya infartsparkeringar så att resenärer kan ta sig till och från parkeringen på ett tidseffektivt sätt. Det finns ett behov av större bytespunkter, främst vid Välsviken och Bergvik. Det behövs också en översyn av parkeringsfrågan i stort kring hur och var parkering bör ske i framtiden. 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utredningen. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie för en utbyggnad av bytespunkten vid väg 63 enligt gällande detaljplan.

 

Nulägesrapport – Agenda 2030 i Karlstads kommun

Sedan kommunstyrelsen tog beslut 2017 att stå bakom Agenda 2030 har det hunnit hända en del på nationell och lokal nivå. Nulägesrapporten ger några exempel på hur kommunen arbetar med Agenda 2030 i sina verksamheter. Bland annat har Karlstads kommun tillsammans med Sida arrangerat Globala Karlstad med många olika aktiviteter, miljöförvaltningen driver projekten Karlstad delar och Koll på plasten, och i juni i år togs det politiska initiativet att starta ett Agenda 2030-protokoll för en ökad samverkan mellan näringsliv och ideell sektor. Karlstads kommun planerar år 2020 att söka till projektet Glokala Sverige, ett samarbetsprojekt mellan SKL och FN.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

 

Bidrag till organisationer och föreningar för 2020

Kommunstyrelsen ger varje år bidrag till olika organisationer och föreningar. Brottsofferjouren Värmland får 555 000 kronor för år 2020 och föreningen Frivilliga samhällsarbetare i Karlstad/Hammarö får 15 000 kronor för 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Brottsofferjouren Värmland får 555 000 kronor i bidrag för 2020 och Frivilliga samhällsarbetare i Karlstad/Hammarö får 15 000 kronor för 2019.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Genomförandeavtal för Skutbergets sagovärld

I juni 2017 gav Karlstads kommuns fullmäktige en rad uppdrag till berörda nämnder och förvaltningar med syftet att utveckla Skutbergets friluftsområde. Syftet med arbetet är att göra Skutberget till en attraktiv plats med upplevelser, kultur, natur och friluftsliv som lockar Karlstadsbor och besökare till platsen.

Teknik- och fastighetsnämnden fick i uppdrag att starta ett exploateringsprojekt för att genomföra en temapark på Skutberget. Samtidigt som detaljplanen ska upp för godkännande i kommunfullmäktige ska även ett markupplåtelseavtal tecknas kopplat till detaljplanen. Det avtalet tecknas för att se till att detaljplanens intentioner följs.

Den 7 november 2019 godkände teknik- och fastighetsnämnden förslaget till markupplåtelseavtal med Muumimaailma Oy.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att markupplåtelseavtalet med Muumimaailma Oy godkänns. V och SD reserverar sig mot beslutet. Avtalet innehåller dessa punkter:

 • Ett markområde med tomträtt ska upplåtas till bolaget. Tomträttsavtalet får en period på 20 år. Det årliga tomträttsarrendet beräknas utifrån de jämförbara markpriserna som gäller på tillträdesdagen.
 • Bolaget ska uppföra och färdigställa en temapark i flera etapper. 
 • Byggnationen av den första etappen ska vara färdigställd senast 36 månader efter tillträdesdagen, dock senast 5 år efter detaljplanen vunnit laga kraft.
 • Bolaget ska teckna arrendeavtal för parkeringsplatsen innan tillträdesdagen.
 • Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar.
 • Särskilt avtal om allmänhetens möjlighet för tillträde till området utanför temaparkens säsong ska tecknas innan tillträdesdagen. Detta behöver bland annat reglera hur området ska skötas under allmänhetens tillträde och vad som händer om anläggningar vandaliseras.
 • I samband med tecknande av genomförandeavtalen upphör det tidigare tecknade samarbetsavtalet att gälla.

 

Detaljplan för sagovärld på Skutberget

I juni 2017 fick stadsbyggnadsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på Skutberget och en sagovärld inom den nordöstra delen av Skutberget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för en sagovärld på Skutberget. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera en friluftsinriktad sagovärld med koppling till vattnet, med stor hänsyn tagen till områdets natur- och kulturvärden.

Planförslaget innebär att sagovärlden kan etableras inom ett cirka 12 hektar stort område i nordöstra delen av Skutberget. Inom sagovärldens område ingår även ön Ytterholmen. Större byggnader för exempelvis teater, butiker och restauranger får placeras inom områden som redan används som parkering eller liknande. Mindre byggnader placeras diskret i skogsområdena och där ställs stora krav på bevarande av mark och träd. Området knyts ihop med gångstigar och broar. Parkering för besökare anordnas norr om sagovärlden och där planeras också en ny busshållplats i anslutning till entrén.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till detaljplan för en sagovärld på Skutberget antas enligt plan- och bygglagen. V och SD reserverar sig mot beslutet.

 

Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde

I juni 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra färdigt det påbörjade visionsarbetet för utveckling av Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. Arbetet med visionen har bland annat innehållit en bred medborgardialog som genomfördes under 2017. Förslaget var ute på samråd under 2018 och en samrådsredogörelse med en sammanställning av inkomna synpunkter samt kommunens kommentarer och ställningstaganden godkändes av kommunstyrelsen i maj 2019.

Förslaget till vision och planprogram har reviderats och är nu klart för godkännande. Föreslagna utvecklingsinsatser har kostnadsbedömts och prioriterats mellan åren 2020–2023 i en handlingsplan. Handlingsplanen är klar för godkännande som ett underlag inför slutliga beslut i kommande budgetprocesser.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 1. Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde godkänns.
 2. Handlingsplan för Skutbergets friluftsområde godkänns som övergripande inriktning för genomförande av Skutbergets omvandling, med ändringen att prioritetsordningen samt fördelningen av medel revideras enligt nytt förslag. Investeringar hanteras i ordinarie process.
 3. En konsekvensanalys är gjord och planprogrammet bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.
 4. Nytt läge för frisbeesportklubbens bana i I2-skogen godkänns enligt förslaget. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med teknik- och fastighetsnämnden och frisbeesportklubben planera för den nya banan i I2-skogen.
 5. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att återrapportera förslag om nytt läge och utformning av en sjösättningsramp i eller i nära anslutning till Skutberget. Förslaget ska presenteras i april 2020.
 6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder ta fram ett gestaltningsprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde.
 7. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fullfölja arbetet att ta fram en detaljplan för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde och camping.
 8. Den beskrivande texten i handlingsplanen för Skutbergets friluftsområde revideras enligt det nya förslaget.
 9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inventera vilka intressenter som kan använda Fintatorps gård för sin verksamhet.
 10. Teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens lokaler på Skutberget. Uppdraget innehåller en övergripande bedömning av kostnader för att återställa lokalerna till en funktionell nivå för att kunna användas av kommunen eller föreningar.

SD reserverar sig mot beslutet.

 

Ny servicebyggnad på Skutberget – driftsform, innehåll och finansiering

Kultur- och fritidsnämnden fick i juni 2017 ett uppdrag från kommunfullmäktige att undersöka var en ny serviceanläggning skulle kunna placeras, hur den skulle kunna drivas och vad den skulle innehålla. Uppdraget har genomförts i samverkan med kommunledningskontoret och återrapporteras nu.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att återrapporteringen från kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret godkänns. V och SD reserverar sig mot beslutet.

 

En del av Skutberget kan bli naturreservat

Teknik- och fastighetsförvaltningen fick 2013 i uppdrag att ta fram underlag för att bilda ett kommunalt naturreservat på Skutberget. Naturreservatet skulle bildas med utgångspunkt att garantera god tillgänglighet för friluftsliv och allmänhetens möjligheter till aktiviteter i området. Uppdraget förtydligades i juni 2017 med att den exakta placeringen och utformningen av det kommunala naturreservatet snabbt skulle bestämmas. Nu lämnar teknik- och fastighetsförvaltningen en återrapportering som beskriver hur långt kommunen har kommit i processen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontorets återrapportering för planerad naturreservatsbildning godkänns. SD reserverar sig mot beslutet.

 

Vindpark Vänern Kraft AB får ny ägare

Vindpark Vänern Kraft AB fick i januari 2016 uppdrag av kommunfullmäktige att, i samverkan med ägarna, påbörja arbetet med en försäljning av bolagets vindkraftverk. Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 30 procent av Hammarö kommun och 70 procent av Karlstads Energi AB. Den nu tänkta köparen är Innovent AB, ett svenskt dotterbolag till ett franskt företag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att avtalet om försäljning av Vindpark Vänern Kraft AB:s vindkraftverk godkänns.

 

Motion – Undersök möjligheten att förlänga tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ljubica Jasic Modin (SD) att Karlstads kommun ska undersöka möjligheten att förlänga tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov. Skolor som har elever med särskilda behov kan ansöka om ett tilläggsbelopp från kommunen för att kunna göra de anpassningar som behövs för eleverna. Ljubica Jasic Modin menar i sin motion att det medför onödig administration att behöva ansöka om tilläggsbelopp en gång varje halvår. Hon föreslår att tiden för tilläggsbelopp förlängs till att gälla i minst ett år och i särskilda fall upp till två år, för att skapa kontinuitet och mindre administration.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 • Motionen bifalls. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att förlänga tiden för tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.
 • Motionen anses besvarad vad gäller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden då nämndens riktlinjer anger att tilläggsbelopp söks för ett läsår i taget.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

 

Ändrade avgifter för plan- och bygglov

En ny plan- och bygglag började gälla 2011 och Karlstads kommun antog då en taxa för plan- och bygglov. Med tiden har vissa brister i taxan hittats. Nu har stadsbyggnadsförvaltningen lämnat förslag på ändringar så att taxan bättre ska motsvara de faktiska kostnaderna för hantering av ärenden.

För bygglov för en ny huvudbyggnad på 130–179 kvadratmeter, med platsbesök, samråd och beslut, blir den nya avgiften 23 213 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att stadsbyggnadsnämndens förslag till ändringar godkänns. Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja timpriset utifrån det prisindex som SKL presenterar.

 

Ny taxa för Räddningstjänstens tillsyn

Räddningstjänsten föreslår en ändring av taxan för tillsyn enligt lagen om skydd för olyckor, LSO, och för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.

Avgifterna för olika åtgärder beräknas utifrån en handläggningskostnad per timme på 1 068 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att de nya taxorna för tillsyn enligt LSO och LBE godkänns. Karlstadsregionens Räddningsförbund får varje kalenderår besluta att höja avgifterna samt handläggningskostnaden per timme utifrån det prisindex som SKL presenterar.

 

Ny taxa för offentlig livsmedelskontroll

Miljönämnden är kontrollmyndighet för den offentliga livsmedelskontrollen i Karlstads kommun. Kontrollmyndigheten ska ta ut avgifter som täcker kostnaden för den offentliga kontrollen. Miljönämnden föreslår nu en uppdatering av reglerna för taxan, med anledning av en ny EU-förordning.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att taxan för offentlig livsmedelskontroll räknas upp med 3,2 procent enligt prisindex och gäller från och med 1 januari 2020. Miljönämnden får varje kalenderår besluta att göra ändringar i avgifter och timavgifter utifrån det prisindex som SKL presenterar.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den