Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 15 april

Det här är några av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträdet den 15 april. Bland annat handlade det om att den politiska majoriteten vill minska användningen av fossila plastprodukter i koncernen.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Större krav på biobaserade produkter vid upphandling

På initiativ från den politiska majoriteten gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med bland annat Region Värmland, Paper Province och Karlstads universitet utreda möjligheterna om att ställa krav på biobaserade produkter i upphandling. Syftet med utredningen är att minska användningen fossila plastprodukter i koncernen och istället använda mer hållbara alternativ. Utredningen har nu återrapporterats.

Beslut

Återrapporten godkänns.

Underlätta klimatsmart pendlande för kommunens anställda

Den politiska majoriteten har tagit initiativ om att göra miljösmart pendling lättare för kommunens anställda, utifrån detta fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur kommunen kan främja pendling med elfordon till kommunala arbetsplatser.

Beslut

 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen inventera cykelparkeringar i anslutning till kommunens fastigheter och lämna kostnadsberäknade förslag på upprustningar för att främja pendling med cykel för koncernens anställda.
 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda och besluta om uppförande av laddstolpar i anslutning till kommunala arbetsplatser.
 3. Punkt 1 återrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 2020.

Strategisk plan och budget 2020–2022 för kommunstyrelsen

Alla nämnder ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar 2020–2022 och beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom den tilldelade ramen. Förslaget innehåller, äskanden om totalt 5,1 miljoner kronor där största delen avser förändring av beställning, inköp- och upphandlingsorganisationen. För att stärka organisationen kring besöksnäringsfrågorna och kunna fatta mer effektiva och snabba beslut kring evenemang äskas sammanlagt 1,6 mkr.

Beslut

Kommunledningskontoret föreslår att yttrandet över strategisk plan och budget 2020–2022 godkänns.

Utvärdering av koncernens internkontroll 2018

Kommunens nämnder och styrelser har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt respektive verksamhetsområde, medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I det ingår att med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 

Under 2018 har fokus legat på att stärka kompetensen och öka koncernens samverkan inom frågor som rör intern kontroll, i syfte att kvalitetssäkra processen.

Beslut

Rapporten om utvärdering av koncernens internkontroll för 2018 godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärende ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisning 2018 för koncernen Karlstads kommun

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 265 miljoner kronor varav kommunens del är 50 miljoner kronor. I kommunen gjordes investeringar för 916 miljoner kronor och sammantaget för hela koncernen har det investerats för 1 286 miljoner kronor. Några exempel på stora investeringar var Karlstadsstråket samt om- och tillbyggnad av Sundstagymnasiet, Västerstrandskolan och Kvarnbergsskolan.

Under 2018 ökade invånarantalet med 1 377 personer. Vid slutet av året hade Karlstads kommun 92 497 invånare. Totalt föddes 1 023 barn.

Några viktiga händelser som skedde under året var:

 • Ny snabbusslinje mellan Rud och Stora Torget som invigdes i december.
 • En familjecentral på Rud startade i samverkan med Landstinget i Värmland.
 • Karlstad utsågs till Sveriges främsta idrottskommun 2018. Under året arrangerades bland annat Boule-SM och fotbolls-VM för spelare med funktionsvariationer i Karlstad, utöver detta anlades ett nytt konstsnöspår vid Tuggelite.
 • Planen Digitala Karlstad antogs under 2018. Kommunen jobbar med intentionen ”digitalt först”, vilket innebär att kommunen i den mån det är relevant och möjligt ska säkerställa att Karlstadsborna ska kunna nyttja kommunens service oavsett tid och plats.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen godkänns.

Uppdrag till nämnderna om långsiktig ekonomisk balans

Vid kommunens bokslut för 2018 redovisade flera nämnder negativa budgetavvikelser. De första signalerna från 2019 visar på liknande tendenser. För att klara årets ekonomi planerar flera nämnder att använda tidigare upparbetade överskott. Långsiktigt måste dock nämnderna driva sin verksamhet inom de långsiktigt beslutade nivåerna. Nämnderna behöver därför redovisa vilka åtgärder som görs för att anpassa sig till de ekonomiska ramarna. 

Beslut

De nämnder som riskerar att uppvisa negativa budgetavvikelser ska i samband med en uppföljning redovisa vilka åtgärder de kommer för att nå årsbudgetnivån.

Köp av Vitsippans förskola

Teknik- och fastighetsnämnden ansöker pengar för att köpa fastigheten där Vitsippans förskola bedriver sin verksamhet. Fastigheten har tidigare hyrts av en privat aktör men Karlstads kommun vill nu köpa fastigheten. Om köpet godkänns kommer teknik- och fastighetsnämnden under våren ansöka om pengar för att renovera och bygga ut lokalerna. Eftersom det finns ett stort behov av förskoleplatser i området kommer antalet avdelningar att fördubblas.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att köp av fastigheten godkänns och att teknik- och fastighetsnämnden får pengar till köpet.

Överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Värmland

Region Värmland föreslås ta över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från Karlstads kommun. Överlåtelsen grundar sig i att Region Värmland redan ansvarar för länets övriga kommuners färdtjänstverksamheter. Eftersom Region Värmland sedan årsskiftet ansvarar för såväl regional kollektivtrafik som Karlstadsbuss skapar förändringen en tydlig samverkan mellan kollektivtrafiken och färdtjänstverksamheten.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun, från och med 1 juni 2019, överlåter ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Värmland.

Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun

På uppdrag av teknik- och fastighetsnämnden har teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ett förslag på en naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun. Syftet med planen är att samla kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden samt hur kommen ska arbeta med naturvård under perioden 2014–2020. Om planen antas ersätter den naturvårdsprogrammet från 1995 och är i så fall första gången kommunen tar fram en friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen innehåller tre delar; handlingsplan, kunskapsunderlag och webbkarta, varav de två sistnämnda antagits i teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår att naturvårds- och friluftsplanens inriktningsmål och åtgärdsförslag godkänns som underlag för berörda nämnders målarbete och verksamhetsplanering.
 2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att påbörja naturreservatsbildningsprocess i områden som inte bedöms stå i konflikt med andra markanvändningsintressen.
 3. Kommunledningskontorets hantering av föreslagna åtgärder med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd godkänns.
 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återrapportera arbetet med handlingsplanen efter att perioden för arbete löpt ut.

Planarbetsprogram 2019–2020

Varje år sammanställer stadsbyggnadsförvaltningen ett planarbetsprogram för de kommande två åren. Planen ska ge en översikt av planläggningsverksamhetens inriktning och prioritering för Karlstads kommun. Utöver detta görs planarbetsprogrammet för att samordna kommunens resurser och insatser angående planläggning och plangenomförande under perioden 2019–2020. Bostäder är fortsatt prioriterat i planarbetsprogrammet, eftersom utbyggnad framgår i Karlstads kommuns översiktsplan, strategisk plan samt vision – Livskvalitet Karlstad 100 000.

Beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår att planarbetsprogrammet 2019–2020 godkänns med ändringen att Vålberg och Edsvalla behandlas gemensamt för kommande byggvision, samt att kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans får i uppdrag att fortsätta utveckla kommunens mindre tätorter enligt utvecklingsriktningarna i översiktsplanarbetet.
 2. Kommunledningskontoret tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över behovet om antalet färdigställda bostäder per år.

Renhållningsordning för Karlstads kommun

Kommunens renhållningsordning har uppdaterats efter att ha varit ute på samråd och allmänhetens granskning. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter som reglerar ansvarsförhållanden och en avfallsplan för 2019–2023 som hanterar kommunens avfall med åtgärder för att minska dess mängd och farlighet. Den nya avfallsplanen lyfter särskilt fram avfallsströmmar som mat, textil, plast, elektronik, bygg, och nedskräpning samtidigt som den har anpassats till kommunens styrmodell och strategiska plan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till avfallsplan och renhållningsföreskrifter godkänns och börjar gälla 1 juni 2019. 

Taxa för taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare samt revidering av renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun

Med anledning av de föreslagna förändringarna i renhållningsföreskrifterna och under förutsättning att ansvaret avseende tömning av fettavskiljare övergår från Karlstads Energi AB till teknik- och fastighetsnämnden, föreslås att en taxa och taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare ska fastställas. Utöver detta föreslås en revidering av ”Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun” utifrån de föreslagna förändringarna i renhållningsföreskrifterna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att ”Taxa och taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare” samt reviderad ”Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads kommun” fastställs och börjar gälla 1 juni 2019 under förutsättning att föreslagna ändringar i renhållningsföreskrifterna godkänns av kommunfullmäktige.

Nya avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter

Utifrån en ny lag som träder i kraft i juli 2019 måste alla som vill sälja tobak eller liknande produkter ansöka om tillstånd för att få sälja denna typ av varor. I dagsläget finns det ungefär 100 butiker som säljer tobaksvaror och den nya lagen innebär att alla dessa måste ansöka om tillstånd under 2019, avgifterna som föreslås för ansökan och tillsyn finns att läsa nedan.

Beslut

 1. Kommunstyrelsen föreslår att avgifter för prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror samt tillsyn godkänns och börjar gälla 1 juli 2019.
 2. Översikt avgifterna:
 • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter: 8 000 kronor.
 •  Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd: 5 000 kronor.
 • Planerad tillsyn av försäljning av tobaksprodukter: 5 000 kronor.
 • Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter: 2 000 kronor.
 • Planerad tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter: 2 000 kronor.

Motion – Ta fram ny vision för koncernen Karlstads kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Linda Larsson (S) och Ander Tallgren (S) att arbetet med en ny vision för koncernen Karlstads kommun ska påskyndas.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på en ny vision för koncernen Karlstads kommun.

Motion – Anlägg hälsans stig i Karlstad

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christer Alnebratt (S) och Lena Nilsson (S) att Karlstads kommun ska ta fram minst en Hälsans Stig i Karlstad. Stigen tas fram tillsammans med föreningen HjärtLung utifrån Riksförbundet HjärtLungs riktlinjer. Syftet med Hälsans Stig är att göra lättillgängliga och välskyltade promenadstråk för alla åldrar, för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom satsningen på lättillgängliga promenadslingor redan pågår.

Motion – Belys och vinterväghåll Borgmästarholmen

Anita Rundlöf (SD) och Ljubica Jasic Modin (SD) föreslår i en motion att kommunen ska undersöka möjligheten till belysning och vinterväghållning av promenadstråket mellan Scandic Klarälven och Borgmästarholmen. Enligt teknik- och fastighetsnämnden har flera förvaltningar pågående planer rörande området. Därför anser teknik- och fastighetsnämnden att det för tillfället inte bör vidtas några ytterligare åtgärder innan berörda förvaltningar kommit längre i arbetet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås i väntan på att arbetet ska komma längre fram.

Motion – gång- och cykelväg mellan Edsvalla och Vålberg

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en belyst gång- och cykelbana mellan Vålberg och Edsvalla utreds. Trafikverket är väghållare för sträckan och de har redan inlett en utredning angående förutsättningarna för en belyst gång- och cykelbana längst sträckan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad då utredning redan är påbörjad av Trafikverket i dialog med Karlstads kommun.

Redovisning av bifallna motioner 2018

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att årligen återredovisa de motioner som bifallits av kommunfullmäktige. Under 2018 biföll kommunfullmäktige 13 motioner, helt eller delvis. I återrapporteringen finns en redovisning av hur långt förvaltningarna har kommit i arbetet med att genomföra uppdragen i motionerna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen av bifallna motioner för 2018 godkänns.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den