Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 15 oktober

Kommunens delårsbokslut visar att prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på 40 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner lägre än budgeterat. Jonas Gerborn blir ny säkerhetsskyddschef och Michael Wikstrand blir biträdande säkerhetsskyddschef.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Förändrade avgifter och villkor för att hyra offentlig plats

Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att avgifterna för uthyrning av kommunens mark som räknas som offentlig plats ska ändras, förtydligas och i vissa fall tas bort.

I samband med beredningen av ärendet har det visat sig att de föreslagna ändringarna inte stämmer överens med de lokala ordningsreglerna för torghandeln inom Karlstads kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar därför att:

 1. Avgifter och regler för uthyrning av offentlig plats på kommunens mark återremitteras till teknik- och fastighetsnämnden förutom när det gäller taxa för uteservering.
 2. Taxan för uteservering ska vara uppdelad på hög- och lågsäsong i enlighet med punkterna 3 och 4 och gäller från och med den 1 december 2019.
 3. Taxan för uteservering ska under högsäsong 1 april till och med 30 september vara:
  Zon 1: Tingvallastaden, 27 kronor per kvadratmeter och vecka
  Zon 2: Haga, 15 kronor per kvadratmeter och vecka
  Zon 3: Herrhagen, 10 kronor per kvadratmeter och vecka.
 4. Taxan för uteservering ska under lågsäsong 1 oktober till och med 31 mars vara:
  Zon 1: Tingvallastaden, 20 kronor per kvadratmeter och vecka
  Zon 2: Haga, 11 kronor per kvadratmeter och vecka
  Zon 3: Herrhagen, 7,50 kronor per kvadratmeter och vecka.
 5. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över och vid behov föreslå förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln inom Karlstadskommun i samband med återremitteringen.
 6. Efter återremissen ska ärendet senast hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde i februari år 2020.

Ny säkerhetsskyddschef och biträdande säkerhetsskyddschef

Kommunernas verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. Därför ska kommunen arbeta med säkerhetsskyddsfrågor för att förebygga sabotage och terroristbrott, till skydd för rikets säkerhet. Det ska finnas en säkerhetsskyddschef som ansvarar för kontrollen över kommunens säkerhetsskydd.

Jonas Gerborn utses till ny säkerhetsskyddschef. Han var tidigare ersättare för säkerhetsskyddschefen. Michael Wikstrand utses till biträdande säkerhetsskyddschef.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Jonas Gerborn utses till ny säkerhetsskyddschef.
 2. Michael Wikstrand utses till biträdande säkerhetsskyddschef.

Politiskt initiativ – Utred hur behovet av för- och grundskolor i Karlstads kommun kan tillgodoses i framtiden

I ett politiskt initiativ beskriver det blågröna styret hur den senaste befolkningsprognosen visar att det årligen kommer att bli drygt 1 000 fler Karlstadsbor. Det föds fler barn och fler barnfamiljer än tidigare väljer att bo kvar i Karlstads innerstad. Det innebär att gruppen barn och unga ökar mer än andra grupper i Karlstads tätort. Kommunen har satsat på att möta upp genom satsningar på förskolor och grundskolor under de senaste mandatperioderna.

I Karlstads kommun är det traditionellt sett teknik- och fastighetsnämnden som bygger och sköter driften av de kommunala lokalerna, även om det under de senaste åren har testats nya varianter.

Det blågröna styret vill nu ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag:

 1. Ta reda på för- och nackdelar med att kommunen (genom teknik- och fastighetsnämnden) själva bygger och förvaltar i jämförelse med när privata aktörer eller kommunala bolag bygger och förvaltar, samt ge konkreta förslag på en modell för kommunens fortsatta arbete med lokalplanering och lokalinvestering.
 2. Ta fram en vägledning när det gäller ytor vid ny- och ombyggnation av förskolor samt en riktlinje som ger goda förutsättningar för att utveckla kvaliteten på våra förskolegårdar genom att belysa utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet som lek och lärande, rekreation, fysisk och pedagogisk aktivitet.
 3. Ta fram en planering för hur behov av förskoleplatser säkras i centrala Karlstad på lång sikt.
 4. Ta fram förslag på en lämplig placering för en ny högstadieskola i centrala Karlstad.
 5. Återrapportera till kommunstyrelsen senast april 2020.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det politiska initiativet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Prognos visar 64 miljoner lägre än budgeterat

Efter åtta månader visar kommunen ett positivt resultat på 76 miljoner kronor. Prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på 40 miljoner kronor. Det är 64 miljoner lägre än budgeterat men samtidigt 12 miljoner kronor högre än vid uppföljningen som gjordes efter årets första fyra månader.

Kommunens prognos för investeringar under 2019 är 921 miljoner kronor. Kommunen har hittills gjort investeringar med 577 miljoner kronor under året. Bland annat har kommunen investerat i att bygga det nya huset på Sundsta-Älvkullegymnasiet och i att bygga om Västerstrandsskolan, Stagnellska, Kvarnbergsskolan och Rudsängens förskola.

För kommunkoncernen som helhet visas ett positivt resultat på 199 miljoner kronor. Koncernen har gjort investeringar med 748 miljoner kronor.

Uppföljningen av verksamheten visar att koncernens arbete med att nå den strategiska planens övergripande mål går framåt. Kommunen bedömer att 12 mål av den strategiska planens 22 övergripande mål kommer att vara uppnådda vid årets slut.

Några viktiga händelser under året är:

 • Karlstad har rankats som landets fjärde bästa miljökommun av tidskriften Aktuell hållbarhet.
 • Karlstad är en av fem kommuner som är nominerade till Sveriges digitaliseringskommun 2019.
 • Karlstad har utsetts till bästa mellanstora cykelfrämjarkommun av Cykelfrämjandet.
 • 13 detaljplaner har antagits med totalt 580 bostäder, två skolor och en förskola.
 • Större byggnationer som blivit färdiga är Västerstrandsskolan, Zakrisdals psykiatriboende, Tullholmskajen och Haga torg.
 • Klimatprojektet "Karlstad delar" har startat för att utveckla delningsekonomi, andrahandsmarknad och reparationsverksamheter.
 • Alla elever på kommunens högstadieskolor har nu tillgång till egen dator och på låg- och mellanstadierna finns det en dator per två elever.
 • Den nya ”läsa-skriva-räkna-garantin” har börjat gälla. Den innebär att elever med behov av stöd ska identifieras och snabbt få rätt anpassat stöd.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att delårsbokslutet och helårsprognosen för koncernen Karlstads kommun godkänns.

Utifrån kommunens ekonomiska situation får nämnderna i uppdrag att i samband med årsredovisningen 2019 fortsätta att redovisa utförda och planerade åtgärder för att begränsa den negativa avvikelsen mot årsbudget 2019. Nämnderna ska även redovisa en ekonomisk plan med syfte att hantera 2020 inom årsbudget.

Nya avgifter för vatten och avlopp (VA) inför 2020

Kommunens avgift för användning av vatten och avlopp har en fast och en rörlig del, med en grundavgift och en avgift som beror på hur mycket vatten som används. Inför 2020 föreslår teknik- och fastighetsnämnden att brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 2 procent, både för den fasta och rörliga delen. För en normalstor villa med en tomt på 800 kvadratmeter innebär det en årskostnad på 6 999 kronor och för ett flerbostadshus med 15 lägenheter totalt 53 529 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 1. Brukningstaxan och taxeföreskrifterna för vatten och avlopp godkänns.
 2. Ny brukningstaxa och taxeföreskrifter gäller från och med 1 januari 2020.
 3. Allmänna bestämmelser för användande av Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning godkänns och gäller från och med 1 januari 2020.

Förändring av avgift vid lotteri

En ny spellag började gälla den 1 januari 2019 och ersatte den tidigare lotterilagen. Tidigare hade kommunerna ansvar för lotteritillstånd, men i och med den nya lagen så ansvarar kommunerna nu endast för så kallade registreringslotterier. Alla andra tillstånd som gäller lotterier ska Spelinspektionen ansvara för. Vad som skiljer ett registreringslotteri från ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinsterna och den totala omsättningen.

Avgiften för registreringslotteri höjs till 850 kronor. Enligt den nya lagen är tillstånden giltiga i fem år.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att avgiften för registreringslotteri höjs till 850 kronor.

Motion – Samverka med andra aktörer och starta projekt för att stödja utrikesfödda kvinnors väg till arbetsmarknaden

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ferman Brodrej (S) och Esteri Nilsson (S) att Karlstads kommun ska ta initiativ till samarbeten med syfte att starta projekt enligt Tillväxtverkets projektmodell för att stödja utrikesfödda kvinnors väg till arbetsmarknaden. Samarbetena sker med andra aktörer, företag, föreningar, studieförbund med flera.

De som lägger motionen menar att nyanlända kvinnor som inte har kommit in på arbetsmarknaden har kompetenser och erfarenheter som samhället måste ta tillvara och förädla vidare till företagande. Runtom i Sverige finns exempel på projekt som fört samman nyanlända kvinnor som tillsammans startat kooperativa företag där kvinnornas kompetenser kommer till användning.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 1. Motionen bifalls under förutsättning att det kommer att finnas projektmedel att söka hos Tillväxtverket.
 2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att bevaka kommande utlysningar.

 

Motion – Sätt upp en minnestavla på Vasagatan för att hedra minnet av de tuberkulossjuka kvinnor som kom till Karlstad för vård efter andra världskrigets slut och de Karlstadsbor som hjälpte till

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Anna Dahlén Gauffin (S) att det längst ner på Vasagatan sätts upp en minnestavla över de judiska kvinnor som kom till Karlstad i juli 1945. Minnestavlan sätts upp för att hedra minnet av kvinnorna och de Karlstadsbor som hjälpte till på olika sätt. De som lägger motionen föreslår att avtäckningen av minnestavlan sker den 27 januari 2020 som är 75-årsdagen av befrielsen av Auschwitz och Förintelsens minnesdag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 1. Motionen bifalls.
 2. Kultur- och fritidsnämnden och den skylthistoriska gruppen får i uppdrag att placera en minnestavla på Vasagatan för att hedra minnet av mottagandet av tuberkulossjuka kvinnor 1945.
 3. Minnestavlan ska vara ett komplement till skylten som finns på Herrhagsskolan och fokus ska vara platsen för avstigningen, stadens mottagande och information kring detta.

Motion – Erbjud Fixarservice inom digital teknik för äldre

Kommunen erbjuder Fixarservice för personer som är 75 år eller äldre och/eller som har trygghetslarm. Tjänsten är gratis och ordnas genom ett telefonsamtal till Kontaktcenter. Hjälpen handlar om att underlätta för personer att flytta tunga föremål och undvika fallskador och kan vara att ta ned och sätta upp gardiner, byta batterier i brandvarnare, hämta eller bära upp tyngre saker till vind eller källare.

Ferman Brodrej (S) och Maria Wågemo (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska undersöka möjligheterna att erbjuda fixarservice inom digital teknik för äldre, för att hjälpa till att bryta ett digitalt utanförskap.

Motionen har skickats till vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då vård- och omsorgsnämnden inte har ekonomiska resurser eller kompetens att utvidga verksamhetsuppdraget med teknisk support utöver den välfärdsteknik som erbjuds inom ramen för vård och omsorg. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den