Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 17 juni

Carina Strandberg blir ny ekonomidirektör och Mikael Jareke blir ny biträdande kommundirektör och vd i Stadshus AB i Karlstads kommun. Kommunen skapar en ny tjänst i form av en krångelombudsman.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Anställning av ekonomidirektör

Carina Strandberg blir ny ekonomidirektör i Karlstads kommun när hon efterträder Lars Sätterberg. Carina Strandberg är idag chef för ekonomi- och verksamhetsstyrningen i Karlstads kommun. Hon har hittills ansvarat för att leda arbetet med kommunens årliga processer genom att utreda och beskriva ekonomiska förutsättningar, följa upp och analysera utvecklingen av koncernens prioriterade mål.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Carina Strandberg ett förordnande som ekonomidirektör i Karlstads kommun, med början i augusti 2019 och sex år framåt.

 

Anställning av biträdande kommundirektör

Mikael Jareke får den nya tjänsten som biträdande kommundirektör och blir vd i Stadshus AB i Karlstads kommun. Mikael Jareke har en bred kompetens inom kommunal verksamhet och lång erfarenhet av verksamhetsledning och utvecklingsprocesser. Han är sedan 2016 kommundirektör i Arvika kommun och var innan dess kommunchef i Storfors kommun. Tidigare har Mikael även arbetat inom Försvarsmakten i 17 år med ekonomi och verksamhetsutveckling.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Mikael Jareke ett förordnande som biträdande kommundirektör med början i september 2019 och sex år framåt.

 

Socialdirektörens och näringslivsdirektörens förordnanden förlängs

Nuvarande socialdirektör Monica Persson får ett förlängt förordnande vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen med start 1 juli 2019 och tre år framåt. Även nuvarande näringslivsdirektören Ulf Johanssons förordnande förlängs vid kommunledningskontoret från 1 september 2019 och tre år framåt.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Monica Perssons och Ulf Johanssons förordnanden med tre år.

 

Politiskt initiativ – Inför en krångelombudsman för att förbättra företagsklimatet

Det blågröna styret skriver i ett politiskt initiativ att det ska vara enkelt att driva företag i Karlstad. Kommunen ska ha förståelse för företagares vardag, alla ska mötas av god service och rättssäkra beslut. Det blågröna styret har tidigare satt upp mål om att kommunens tillstånds- och inspektionsprocesser ska ha bättre NKI (nöjd kund-index). De vill nu stötta det arbetet ytterligare genom att införa en krångelombudsman.

De föreslår därför att:

  • Kommunledningskontoret, genom tillväxtdirektören, får i uppdrag att inrätta tjänsten krångelombudsman. Krångelombudsmannens uppgift är att kartlägga upplevt regelkrångel, ge förslag på förenklingar och bevaka den administrativa bördan för företag.
  • Tjänsten finansieras inom ordinarie budgetram.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det politiska initiativet och beslutar att införa tjänsten krångelombudsman. Socialdemokraterna lämnar reservation mot beslutet.

 

Politiskt initiativ – Öka hållbarheten i kommunens tjänsteresor

Det blågröna styret skriver i ett initiativ att Karlstads kommun har en riktlinje för tjänsteresor som styr kommunanställdas reseval. Riktlinjen är en del i att nå målet att kommunens resor och transporter ska vara fossilfria senast år 2030. En utvärdering visar att det finns två svårigheter att lösa för att nå mer hållbara tjänsteresor som sker enligt den satta riktlinjen: dels att minska användningen av egen bil i tjänst, dels att öka användningen av fordonsgas i kommunens flexifuelbilar.

Det blågröna styret vill därför ge kommunledningskontoret ett uppdrag:

  • Kommunledningskontoret ska i samverkan med miljöförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen utreda hur tjänsteresornas fossila utsläpp kan minska.
  • Fokus är att minska användningen av egen bil i tjänsten och öka användningen av fordonsgas i kommunens flexifuelbilar. I uppdraget ingår att se över orsaker och samband till de beteenden som påverkar valen kring tjänsteresor.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det politiska initiativet och ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med miljöförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen utreda hur tjänsteresornas fossila utsläpp kan minska.

 

Politiskt initiativ – Skapa Karlstads Agenda 2030-protokoll

Det blågröna styret skriver att Karlstads kommun har ställt sig bakom FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Kommunen arbetar med målen både internt och externt, bland annat genom riktlinjer för koncernens bolag och förvaltningar och genom att ge information till kommunens medborgare.

För att nå Agenda 2030-målen behöver flera parter samarbeta. Det blågröna styret vill därför skapa ett Agenda 2030-protokoll som ger en strukturerad samverkan med organisationer och företag som är verksamma i kommunen. De menar att detta kan stärka kommunens förutsättningar att nå målen, höja kunskapsnivån kring dessa frågor i kommunen och stärka det lokala näringslivet.

Det blågröna styret vill därför ge kommunledningskontoret ett uppdrag:

  • Kommunledningskontoret ska ta initiativ till att skapa Karlstads Agenda 2030-protokoll. Det vill säga skapa en samverkan med företag och organisationer som är verksamma i Karlstads kommun, för att stärka arbetet med Agenda 2030.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det politiska initiativet och ger kommunledningskontoret i uppdrag att skapa Karlstads Agenda 2030-protokoll: en samverkan med företag och organisationer som är verksamma i Karlstads kommun, för att stärka arbetet med Agenda 2030.

 

Politiskt initiativ – Öka utbudet av kulturaktiviteter

I juni 2016 beslutade dåvarande Karlstads-Hammarö gymnasienämnd att avveckla estetprogrammet på gymnasiesärskolan. Beslutet grundades delvis på svårigheter att fullfölja delar av den nationella kursplanen då praktikplatser för de studerande var svåra för förvaltningen att hitta. I ett politiskt initiativ skriver den styrande minoriteten att de vill se över situationen och hur behovet av samt tillgången till estetisk verksamhet för elever på gymnasiesärskolan kan tryggas och utvecklas.

Det blågröna styret föreslår:

  • Kommunstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska se till att alla elever inom gymnasiesärskolan har god tillgång till och möjlighet att studera estetiska ämnen och verka för att fler särskoleelever tar del av estetiska ämnen och uttryckssätt. Detta sker antingen i egen regi eller via upphandlad tjänst.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samverkan med privata aktörer, frivilligorganisationer samt eventuella andra intressenter verka för ett ännu bättre utbud av aktiviteter och tillgång till fler möjligheter till estetisk verksamhet för särskolans elever i Karlstad.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det politiska initiativet.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Motion – Inför tiggeriförbud i Karlstads kommun

Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett lokalt förbud mot tiggeri ska införas på ett antal utpekade platser i kommunen, bland annat utanför och i anslutning till entrén till samtliga matbutiker och köpcentrum. Man föreslår vidare att tiggeriförbudet årligen ska revideras till fler platser där tiggeri kan upplevas störa den allmänna ordningen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

 

Motion – Ta fram en plan för att motverka social isolering bland äldre

Det föreslår Anders Hammarström (V), Sabina Ostermark (V), Per Strömgren (V) och Parvane Assadbegli (V). De vill att kommunen tar fram en plan med syfte att motverka ensamhet och främja social gemenskap bland äldre personer i Karlstads kommun. De föreslår att:

  • att kommunen tar fram en plan för att motverka social isolering bland äldre medborgare
  • att planen utgår från att många äldre har en knapp ekonomi
  • att kolloverksamhet eller kursgård undersöks som tänkbar utveckling av arbetet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad då den plan som efterfrågas redan ingår i det ordinarie uppdraget för kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

 

Motion – Ta fram en skötselplan för Skutberget

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Parvane Assadbegli (V), Anders Hammarström (V), Göran Svensson (-) och Sofia Mörtel (-) att kommunen tar fram en skötselplan som gäller för motionscentral, skogs- och strandområden, Skutbergsgården och utpekade kulturminnen.

Kommunledningskontoret konstaterar att det redan finns en skötselplan som följs för Skutbergets skogs- och strandområden, gräsytor och områdets cykel- och bilvägar. För Fintatorps gård har en bevarandeutredning genomförts och en åtgärdsplan utarbetas nu. Skutbergsgården bevaras då den sannolikt kommer att användas av barn- och ungdomsförvaltningens förskoleverksamhet. Kommunledningskontoret instämmer i teknik- och fastighetsnämndens syn på hur kommunens underhållsmedel ska användas – lokaler för kommunens kärnverksamheter för äldre, barn och funktionsnedsatta ska prioriteras före andra lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den