Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 17 september

Prognosen vid delårsbokslutet för kommunstyrelsen visar ett förväntat överskott på 2 miljoner kronor vid årets slut. Kommunstyrelsen stärker arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och skapa ett tryggare Karlstad.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Delårsbokslut efter åtta månader

När åtta månader av året har gått ska nämnderna göra ett delårsbokslut med periodens viktigaste händelser, utfallet hittills och en prognos för hela året.

För kommunstyrelsens del visar prognosen ett förväntat överskott mot driftbudget på 2 miljoner kronor vid årets slut. På investeringssidan väntas ett överskott på 19,1 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet.

 

Kommunen lämnar yttrande i målet om Visit Karlstad

2008 beslutade Karlstads kommun att bidra till finansieringen av den då nya kultur- och kongressanläggningen Karlstad CCC och ett nytt aktiebolag, Visit Karlstad AB, bildades för att driva anläggningen. Karlstads kommun blev delägare i bolaget med 49 procent av aktierna. Bolagets syfte var att öka regionens attraktionskraft inom besöksnäringen, att marknadsföra regionen som besöksmål och erbjuda stora kongresser, konferenser och evenemang.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att Karlstads kommun skulle lämna ett villkorat aktieägartillskott, motsvarande 49 procent av aktierna, det vill säga högst 1 470 000 kronor. De beslutade också att kommunen ska lämna ett årligt driftstöd till bolaget på tre miljoner kronor fram till år 2020 för att säkra bolagets ekonomi.

Det beslutet överklagades eftersom det ansågs strida mot lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten gav Karlstads kommun rätt i sitt beslut i december 2017. Beslutet överklagades vidare till kammarrätten i Göteborg som i oktober 2018 fann att kommunen strider mot lagen om offentlig upphandling. Kommunen överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som i juli 2019 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Processen kommer därför att fortsätta i förvaltningsrätten och kommunen ska yttra sig.

Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka yttrandet till Förvaltningsrätten i Karlstad.

 

Politiskt initiativ – Digital signering av handlingar

I ett politiskt initiativ i mars 2019 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunledningskontoret att undersöka hur digital signering av handlingar kan införas i kommunkoncernen. Möjligheten att kunna skriva under handlingar och identifiera sig digitalt är en viktig del i att utveckla kommunens tjänster och underlätta för medborgarna i kontakten med kommunen. Det är också viktigt för att förenkla det interna arbetet för politiker och medarbetare.

Kommunledningskontoret uttrycker vikten av helhetsgrepp kring informationssäkerhet och digitala tjänster när det rör digital signering och att kommunen bör se till att det för e-tjänster finns andra metoder som kan användas för signering, även av dem som till exempel inte har mobilt BankID.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att börja med digital signering i vissa verksamheter:

 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra arbetet med digital hantering av politiska arvoden under 2020.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med digitalt undertecknande av anställningsavtal och protokoll från facklig samverkan under 2020.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att stödja arbetsmarknads- och socialnämnden när de börjar med digitala beslut i ärenden som rör socialjouren och annan liknande verksamhet.
 • Koncernens inriktning är att tjänsteskrivelser och tjänsteyttranden som utgör underlag för beslut i nämnder och bolag, inte längre behöver undertecknas med namnteckning.

 

Åtgärder för att stärka utvecklingen i Vålberg-Edsvallaområdet

I december 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder utreda och ta fram förslag på vad som kan göras för att stärka utvecklingen i Vålberg-Edsvallaområdet.

Kommunledningskontorets utredning presenterar en mängd förslag på åtgärder som berör näringslivet, föreningslivet, offentlig service och medborgarna i området. Bland annat föreslås i utredningen att kommunen ska skapa något som är unikt för Vålberg och Edsvalla, som företagen, föreningarna och medborgarna kan känna stolthet över.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utredningens förslag ska tas med i det kommande arbetet med Byggvision Norsbygden, samt i det fortsatta arbetet med kommunens nya översiktsplan.

 

Förslag till utökat naturreservat

Länsstyrelsen planerar att utvidga naturreservatet Sörmon. En del av utvidgningen är kompensation för den del av naturreservatet som togs bort i samband med att E18 byggdes om. Tanken bakom utvidgningen är att skydda områdets naturvärden och erbjuda möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Länsstyrelsen frågade under 2018 efter kommunens synpunkter på planerna. Kommunen var positiv men behövde tid att undersöka hur utvidgningen skulle kunna påverka dels de kommersiella verksamheter som finns i den nordvästra delen, dels framtida möjligheter för ett upplevelseinriktat friluftsliv.

Sammantaget visar nu den färdiga utredningen att det allmänna vattenskyddsintresset är viktigt att ta hänsyn till. Karlstads kommun föreslår att utelämna en del av området i sydväst när naturreservatet bildas, för att behålla möjligheter för ett aktivt friluftsliv. I övrigt har kommunen inte något emot Länsstyrelsens planer för naturreservatet Sörmon. Men följande krav ska uppfyllas:

 • Reservatet får inte förhindra kommunen att i framtiden använda reservvattenintäkten inom Östra Sörmon, och då inte heller förhindra att ett stängsel sätts upp runtom.
 • Kommunen ska få ersättning för intrång i pågående markanvändning både inom befintligt reservat och inom dess utvidgning.
 • Reservatet får inte försvåra möjligheterna att utveckla friluftslivet, till exempel genom mountainbikeleder i området.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets utredning och ställningstagande.

 

Motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress – Ge regioner och kommuner möjlighet att upphandla flygtrafik

I en motion till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår Karlstads kommun att SKL i första hand ska verka för att staten återtar ansvaret för de regionala flygplatserna, och i andra hand ska SKL verka för att staten snabbt tar reda på det bästa sättet att ge kommuner och/eller regioner möjlighet att upphandla flygtrafik.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna in motionen till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Miljöpartiet deltar inte i beslutet och Vänsterpartiet lämnar reservation.

 

Motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress – Ge kommunerna möjligheten att vara utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser

I en motion till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) föreslår Karlstads kommun:

 • SKL ska verka för att kommunerna ska ges möjligheten att vara utförare av arbetsmarknadsinsatser för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden, vid sidan om systemet för Lagen om valfrihet (LOV).
 • SKL ska initiera en översyn som tydliggör kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken i regelverk och lagrum.
 • SKL ska verka för att kommuner kompenseras direkt via staten, utan Arbetsförmedlingen som mellanhand, för att utföra uppdrag inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna in motionen till Sveriges Kommuner och Landstings kongress.

 

Politiskt initiativ – Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret att kommunen ska göra en översyn av arbetet som görs för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det blågröna styret vill undersöka möjligheten att engagera föreningar och andra organisationer i arbetet för att skapa en tydligare samling kring hedersfrågor. De betonar att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck kan stärka kommunens möjligheter att nå målet att vara en kommun för alla. Alla människor som lever i Karlstads kommun ska kunna leva ett liv fritt från diskriminering, våld och förtryck.

Det blågröna styret föreslår därför att kommunledningskontoret får ett uppdrag:

 • Kommunledningskontoret ska sammanställa och analysera nämndernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, och i de fall det saknas riktlinjer och handlingsprogram ska de tas fram.
 • Kommunledningskontoret ska ge konkreta förslag på arbete och utvecklingsområden för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Gärna i samverkan mellan förvaltningarna och med andra externa aktörer, till exempel föreningar, myndigheter och andra organisationer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det politiska initiativet och ge kommunledningskontoret uppdraget med återredovisning till kommunstyrelsen senast i mars 2020.

 

Politiskt initiativ – Skapa ett ännu tryggare Karlstad

I ett politiskt initiativ vill det blågröna styret stärka arbetet med att förbättra tryggheten i kommunen. Kommunen har i dag ett nära samarbete med polisen enligt arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST) och på Trygghetscenter finns kommunen, räddningstjänsten, polisen och Brottsofferjouren samlade för att göra det lätt för Karlstadsborna att få kontakt i frågor som rör trygghet och säkerhet. Kommunen arbetar med belysning och röjning av buskage för att platser ska kännas tryggare. Kommunen har även anställda kommunväktare och arbetar med att motverka användningen av ANDT, det vill säga alkohol, narkotika, doping och tobak.

I sitt förslag vill det blågröna styret utveckla satsningen på Ungdomar för trygghet, ett samarbete med Räddningstjänsten Karlstadsregionen. De föreslår också kommunen startar upp Vuxna för trygghet.

Det blågröna styret föreslår därför att kommunledningskontoret får ett uppdrag:

 1. Kommunledningskontoret ska ta fram ett konkret förslag för hur Ungdomar för trygghet kan stärkas och utökas, samt hur det kan finansieras.
 2. Kommunledningskontoret ska, med inspiration från Örebromodellen, skapa en Karlstadsmodell i form av Vuxna för trygghet och ge konkret förslag på hur det kan finansieras och startas upp i samverkan med föreningar i regionen.
 3. Kommunledningskontoret ska göra en omvärldsbevakning för att lära av andra städers trygghetsarbete och genomföra en översyn och analys av det trygghetsarbete som redan görs i Karlstad, till exempel trygghetskartan, och redovisa förslag på fortsatt arbete.
 4. Kommunledningskontoret ska undersöka om arbetet som till exempel Hässleholm, Helsingborg, Örebro, Oslo och Köpenhamn har gjort när det gäller att använda kamerateknik i trygghetsarbetet kan utvecklas vidare i Karlstad.
 5. Kommunledningskontoret ska se över möjligheten att kameraövervaka otrygga och oroliga platser i Karlstad och om möjligt ta fram förslag på var, när och hur kameraövervakning kan ske och bekostas i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det politiska initiativet och ger kommunledningskontoret uppdraget med återrapportering senast i mars 2020.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ansvaret för parkeringsfrågor flyttas över till Karlstads Parkerings AB

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att Karlstads Parkerings AB skulle ta över kommunens ansvar för parkeringsfrågor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att undersöka ekonomiska och juridiska konsekvenser samt föreslå nödvändiga regleringar tillsammans med bolaget, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 1. Karlstads Parkerings AB tar över ansvaret för all avgiftsbelagd parkering i kommunen.
 2. Förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Karlstads Parkerings AB godkänns.
 3. Förslag till nytt reglemente för teknik- och fastighetsnämnden godkänns och börjar gälla från 1 oktober 2019.
 4. Teknik- och fastighetsnämndens förslag om att flytta över verkstaden för parkeringsmätare till Karlstads Parkerings AB godkänns.

 

Taxor för att gräva eller borra samt för trafikanordningsplaner

Den som vill borra eller gräva på kommunal mark måste ansöka om ett gräv- eller borrtillstånd. Den som har ledningsrätter behöver göra en anmälan om den ska gräva eller borra. Tillstånden söks genom e-tjänster på kommunens webbsida.

Kommunen ställer krav på hur markarbetet ska förberedas och genomföras. När gräv- eller borrarbeten påverkar gatumiljön och framkomligheten för trafikanter ska även en trafikanordningsplan lämnas in, eller en tidigare trafikanordningsplan anmälas.

I dag kostar det inget att ansöka eller anmäla om grävtillstånd eller få sin trafikordningsplan hanterad. Det innebär i praktiken att arbetstiden för att hantera handläggningen bekostas av alla medborgare genom kommunalskatten.

Teknik- och fastighetsnämnden har lämnat ett förslag på att införa taxor för de som vill borra eller gräva på kommunal mark eller få sin trafikanordningsplan prövad. För att undvika att entreprenörer avstår från att ansöka om tillstånd föreslår nämnden att viten ska kunna tas ut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att följande taxor börjar gälla från och med 1 november 2019:

 1. Avgift för ansökan eller anmälan om gräv- eller borrtillstånd på kommunens mark ska vara 1 500 kronor.
 2. Vid akuta händelser kan anmälan göras i efterhand och avgiften är då samma som vid planerad ansökan.
 3. Avgiften för inlämning av trafikanordningsplan eller anmälan om tidigare trafikanordningsplan ska vara 1 500 kronor.
 4. Saknas gräv- eller borrtillstånd eller trafikanordningsplan kan vitesbelopp på 10 000 kronor tas ut.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den