Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 21 maj

Helårsprognosen för kommunstyrelsens budget visar ett underskott på 2,4 miljoner vid årets slut. Samrådsredogörelsen som rör visionen och planprogrammet för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde är nu färdig. Den ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2019 för kommunstyrelsen

För kommunstyrelsen väntas ett underskott mot driftbudget på 2,4 miljoner kronor vid årets slut. I budget 2017–2019 fick kommunstyrelsen ett sparkrav på 3,8 miljoner kronor. Den besparingen har stegvis jobbats in och det som återstår som budgeterad besparing för 2019 är knappt 600 000 kronor.

Likt förra året förväntas en negativ avvikelse från budget för Karlstad Innovation Park. Hyreskostnaderna är högre än nuvarande intäkt och förväntat underskott är därför 2,8 miljoner kronor. Budgeterat för 2019 är en intäkt från Värmlands kommuner på cirka 2,2 miljoner kronor för ett dokument- och ärendehanteringssystem. Den upphandlingen är försenad.

På investeringssidan är prognosen ett budgetöverskott på 15,3 miljoner kronor. Den största delen ligger hos IT-avdelningen med ett förväntat överskott på 8,3 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen godkänns.

Samrådsredogörelse för vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde

Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde var på samråd under maj–juni 2018. Nu har inkomna yttranden sammanfattats i en samrådsredogörelse som redovisar inkomna synpunkter och frågor samt kommunens kommentarer och förslag till fortsatt arbete.

Beslut

Samrådsredogörelsen godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Förlikning i tvist om skadestånd

Karlstads kommun och bostadsrättsföreningen Vermelandia Stugor (VS) har nått ett förlikningsavtal. Det rör tvisten om skadeståndskrav med anledning av översvämningen på Skutberget 2014. Avtalet innebär i korthet att kommunen betalar en förlikningsersättning på 8 750 000 kronor till VS, att VS lägger ned sin talan vid domstolen, samt att det sker ett byte av tomtmark mellan parterna.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förlikning i tvisten om skadestånd mellan bostadsrättsföreningen Vermelandia Stugor (VS) och Karlstads kommun godkänns.

Taxor för trafikanordningsplaner och grävning eller borrning av kommunal mark

Teknik- och fastighetsnämnden har lämnat förslag på taxor för den som vill borra och gräva på kommunal mark eller få en trafikanordningsplan prövad. I dagsläget är det avgiftsfritt att ansöka om grävtillstånd och hantering av trafikanordningsplan och finansiering sker via kommunalskatten. Ansökningarna skickas in genom två olika e-tjänster på kommunens hemsida. För att undvika att entreprenörer avstår från att söka grävtillstånd eller utföra arbeten utan trafikanordningsplan föreslår också nämnden att viten ska kunna tas ut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att följande taxor börjar gälla från och med 1 juli 2019:

  1. Avgift för ansökan om gräv- eller borrtillstånd på kommunens mark ska vara 1 500 kronor.
  2. Avgiften för inlämning av trafikanordningsplan ska vara 1 500 kronor.
  3. Vid akuta händelser kan anmälan skickas in i efterhand och avgiften är då samma som en planerad ansökan.
  4. Saknas gräv-/borrtillstånd eller trafikanordningsplan kan vitesbelopp på 20 000 kronor vardera tas ut.

Motion – Ordna en fullt tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i centrala Karlstad

Det föreslår Yahye Ibrahim (S) och Inga-Maj Thyberg (S) i en motion till kommunfullmäktige. De som lägger förslaget menar att det saknas en fullt tillgänglighetsanpassad offentlig toalett i centrala Karlstad. De vill att kommunen ska undersöka kostnad och placering för en sådan toalett med lift och ombytessäng, förslagsvis placerad i Resurscentrum.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas då det i Bibliotekshuset finns en tillgänglighetsanpassad toalett som ska kompletteras med en taklyft.

Motion – Inför personalekonomisk redovisning i samband med kommunens årsredovisning

Det föreslår Vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige. Detta för att lyfta kostnader kring kommunens personalkostnader som bland annat rör sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar, en kostnad som ökat under flera år.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns och att årsredovisningen kompletteras med redovisning av kostnader för sjukfrånvaro.

Motion – Kartlägg behov och tillgång till vårdplatser för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att behov av vård och tillgång till vårdplatser för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa ska kartläggas. Vänsterpartiet menar att kvinnor i missbruk är särskilt utsatta med risk att drabbas av våld. De vill därför att arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska se över om det finns tillräckligt med vårdplatser på tillnyktringsboenden som är avsedda för kvinnor, eller om det behövs fler.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen godkänns och att arbetsmarknads- och socialförvaltningen får i uppdrag att kartlägga behov och tillgång till vårdplatser för kvinnor i missbruk och psykisk ohälsa, samt att föreslå eventuella åtgärder.

Motion – Förbättra framkomligheten och tryggheten på gångbanor vid snö och halka

Vänsterpartiet föreslår i en motion att kommunen ska agera för att öka tillgängligheten för fotgängare under vintern. De föreslår att kommunens gångbanor ska vara framkomliga även på vinternDe menar att kommunen ska ha tillsyn över gångbanor som inte är framkomliga och påminna fastighetsägare om deras åtaganden, samt att kommunen ska stötta fastighetsägarna på olika sätt för att göra detta lättare.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår följande:

  1. Motionen avslås i fråga om tillsyn av enskilda fastighetsägare, eftersom det saknas resurser för ett sådant åtagande.
  2. Motionen godkänns i delen avseende informationsinsats. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att förbättra kommunikationen till privata fastighetsägare om deras ansvar rörande snöröjning och halkbekämpning.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den