Beslut i korthet 2019

Beslut i korthet den 27 augusti

En fördjupad översiktsplan för Välsviken är nu färdig för antagande i kommunfullmäktige. Den sätter riktningen för en attraktiv stadsdel med 2 000 nya bostäder samt utvecklad handel, industri, service och friluftsturism.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut om idrottsarenor

I juni tog kommunfullmäktige beslut om att bygga om och bygga nya idrottsarenor i Karlstad, bland annat som en del i den budget som godkändes. Dessa beslut har överklagats av en medborgare och ska därför prövas av Förvaltningsrätten. Kommunen ska yttra sig över överklagandet.

Besluten har överklagats enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. Medborgaren anser att besluten rör något som inte är en angelägenhet för kommunen och att de strider mot lag. Kommunen delar inte den uppfattningen utan anser att besluten är korrekta.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett yttrande till Förvaltningsrätten.

 

Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut

Kommunstyrelsen beslutade i februari att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i målet rörande tillstånd till bergtäkt inom en fastighet i Karlstads kommun. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt meddelade prövningstillstånd.

Kommunen har nu fått tillfälle att yttra sig över motpartens utlåtande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka yttrandet till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet.

 

Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn

Länsstyrelsen i Värmland har frågat länets kommuner om att yttra sig om andelstal för mottagande av ensamkommande barn och kommuntal för anvisade nyanlända 2020. Detta för att kommunerna kan komma överens om en eventuell omfördelning inom länet.

Kommunen svarar i sitt yttrande:

  • Karlstads kommun önskar behålla sin andel för mottagande av ensamkommande barn.
  • Karlstads kommun kan inte ta över andelar för mottagande från andra kommuner.
  • Karlstads kommun accepterar kommuntalet för mottagande av nyanlända år 2020 under förutsättning att det är samma som för 2019, runt 100 anvisningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrandet som svar till Länsstyrelsen i Värmland. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

 

Remiss av regional energi- och klimatstrategi

Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram en regional energi- och klimatstrategi som är ute på remiss. Strategin ersätter den nuvarande och ska fungera som vägledning för länets arbete att nå de klimat- och energimål som riksdagen beslutar om. Den innehåller målbilder för en önskvärd framtid år 2045. Energi- och klimatstrategin bygger på frivilliga åtaganden och samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvaret till Länsstyrelsen i Värmland.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Motion – Konvertera Karlstads kommuns återvinningscentraler till återbrukscentraler och ge Solareturen utökat uppdrag

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karlstadspartiet Livskvalitet att Karlstads kommuns återvinningscentraler ska göras om till återbrukscentraler i enlighet med EU:s avfallshierarki. De föreslår även att detta görs till en del i uppdraget för Solareturen, med fokus på att maximera verksamhetens klimatnytta.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelsen menar att Karlstads kommun kan uppnå klimatnytta och uppmuntra ökat återbruk utan att göra om återvinningscentralerna eller förändra Solareturens uppdrag, bland annat genom redan pågående aktiviteter inom området.

 

Fördjupad översiktsplan för Välsviken

Den fördjupade översiktsplanen för Välsviken godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juli och är nu färdig för antagande av kommunfullmäktige.

Förslaget innebär ett tillskott med uppåt 2 000 bostäder, en utvecklad handel, industri och service, möjlighet att utveckla besöksnäringen samt markområde för en framtida bangård. Målet är en fortsatt utbyggnad av området – att skapa en stadsdel med bostäder i attraktiva lägen, bra kommunikationer, arbetsplatser av olika slag samt handel, industri och service i en integrerad stadsstruktur. Förslaget ska också göra det möjligt att utveckla rekreation- och friluftsliv, natur- och kulturmiljöer som är till nytta för både kommuninvånare och turism.

Fördjupningen ligger till grund för kommande detaljplaner i området och ger inriktningen framåt för strategiska frågor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att den fördjupade översiktsplanen för Välsviken antas enligt plan- och bygglagen.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den