Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 10 mars

Karlstads kommun går in som medfinansiär med en miljon kronor i projektet Sting bioeconomy etablering. Coompanion Värmland får 313 000 kronor i bidrag. Karlstads kommun fortsätter att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Laglighetsprövning av naturreservatsbildning på en del av Skutberget

Kommunfullmäktige fattade den 19 december 2019 totalt fem beslut för utveckling av Skutbergsområdet. Besluten som rör detaljplan, vision, planprogram och naturreservatsbildning har överklagats till förvaltningsrätten. Kommunen ska nu yttra sig över dessa överklaganden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge yttrande i målet om laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Karlstad.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Politiskt initiativ – Ett ännu tryggare Karlstad

I ett politiskt initiativ i september 2019 lämnade det blågröna styret i Karlstads kommun ett antal uppdrag med syfte att förbättra tryggheten i Karlstad. Uppdragen har utretts av säkerhetsavdelningen inom Karlstadsregionens Räddningstjänstsförbund tillsammans med kommunledningskontoret.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen godkänns. Förslagen som lämnats för att uppnå ett tryggare Karlstad hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadsregionen:

  • revidera Riktlinjer för brottsförebyggande arbete samt handlingsplan mot radikalisering och våldsbejakande extremism
  • ta fram en kommunövergripande Riktlinje för kamerabevakning.

Politiskt initiativ – Hedersrelaterat våld och förtryck

Genom ett politiskt initiativ från det blågröna styret i Karlstads kommun i september 2019 fick kommunledningskontoret ett uppdrag som rör kommunens arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtyck. Uppdraget var att sammanställa och analysera nämndernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge förslag på utvecklingsområden.

Arbetet kan bland annat utvecklas ytterligare inom dessa områden:

  • Förbyggande insatser
  • Innovativa metoder för information och påverkansarbete
  • Stödinsatser till utsatta personer
  • Översyn av rutiner och stöd till chefer
  • Samverkan med civilsamhället

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återrapporteringen godkänns och att kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna det fortsatta utvecklingsarbetet.

Synpunkter, felanmälningar, e-tjänster, e-förslag och önskemål som kommit in till Karlstads kommun via Kontaktcenter under 2019

Kontaktcenter är Karlstadsbornas väg in till kommunen. Kommunvägledarna på Kontaktcenter hjälper Karlstadsborna med frågor, synpunkter, felanmälningar, e-förslag och önskemål kring kommunens verksamhet. Kontakten sker genom telefon, besök, brev, webbformulär, e-post, e-tjänster, Facebook och appen Mitt Karlstad.

Antalet ärenden som kommit in till Kontaktcenter har ökat under 2019. Totalt kom det in cirka 172 800 ärenden. Kundnöjdhetsmätningarna som har gjorts ger Kontaktcenter ett fortsatt högt betyg och ett resultat som är något bättre än året innan.

De vanligaste frågorna som kommer till Kontaktcenter rör försörjning, arbete, äldreomsorg, plan och bygg, gator och vägar samt barnomsorg. Förutom de kontakter som går via Kontaktcenter är det också många frågor som bemöts där det finns en etablerad kontakt, till exempel på förskola, skola och vårdboenden.

Under 2019 har det publicerats 84 e-förslag. Av dem fick 11 stycken mer än 50 röster och har behandlats av ansvarig nämnd.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

Coompanion får 313 000 kronor i bidrag

Coompanion Värmland, tidigare Värmlandskooperativen, erbjuder bland annat avgiftsfri rådgivning till personer som vill starta eller utveckla kooperativa företag eller ekonomiska föreningar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Coompanion Värmland 313 000 kronor för 2020.

Sting bioeconomy etablering medfinansieras med 1 miljon kronor

Inipsum Bioeconomy AB driver projektet Sting bioeconomy etablering. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för tillväxtföretag inom skoglig bioekonomi i Värmland. Målet är att inom fem år etablera en inkubator med nationell och internationell profil i Värmland – med ett system för att utveckla affärsidéer och innovationer till hållbara tillväxtföretag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Sting bioeconomy etablering med 1 miljon kronor för 2020.

Pengar till landsbygdsutveckling – bidrag till satsningar utanför tätorten

Karlstads kommun avsätter 1 miljon kronor varje år till utveckling av kommunen utanför tätorten. Det betalas ut som bidrag till icke-kommersiella aktörer.

Byalaget Älvan i Älvsbacka har ansökt om bidrag för att genomföra satsningen En grön plan för Älvsbackabygden. Föreningen Vildaparken i Väse har ansökt om bidrag för att genomföra satsningen Minipark med äventyrsbana, hängbroar, hyddor och labyrinter för barn i åldern 2–6 år. Älvenäs bygdegårdsförening i Vålberg har ansökt om bidrag för att bygga ut och modernisera sina lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Byalaget Älvan beviljas ett bidrag på 285 000 kronor, föreningen Vildaparken beviljas ett bidrag på 98 000 kronor och Älvenäs bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 106 000 kronor.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ansvaret för sjukvård till patienter inskrivna på vuxenavdelningen flyttas från arbetsmarknads- och socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden

I dag har arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvaret för hälso- och sjukvård till patienter med psykisk funktionsnedsättning och patienter med psykisk funktionsnedsättning i kombination med missbruksproblem. Patienterna är inskrivna på vuxenavdelningen och får hemsjukvård under dagtid. I jämförelse med landets kommuner är det ett ovanligt upplägg att sjukvårdsansvaret för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet är organiserat inom socialtjänsten.

Nu föreslås att ansvaret för hälso- och sjukvård till dessa patienter flyttas över till vård- och omsorgsnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar för hälso- och sjukvård till patienter som är inskriva på vuxenavdelningen flyttas över till vård- och omsorgsnämnden från och med 1 april 2020.

Motion – Utred behovet av stadsbusstrafik till Edsgatan

Ljubica Jasic Modin (SD) föreslog i en motion till kommunfullmäktige i november 2019 att undersöka behovet av stadsbusstrafik till Edsgatan. Efter en beredning av ärendet föreslår kommunledningskontoret att motionen beviljas.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka behov och omfattning av kollektivtrafik till Edsgatan tillsammans med Region Värmland. Det görs i samband med ny upphandling och inom ramen för ordinarie budget för regional- och tätortstrafik av Region Värmland.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Motion – Beslut om vårdentreprenader ska tas i kommunfullmäktige

Linda Larsson (S) och Anders Tallgren (S) har i en motion till kommunfullmäktige i oktober 2019 föreslagit att de ärenden inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde som rör beslut om förändrad driftsform, till exempel att lägga ut kommunala vårdboenden på entreprenad, i stället ska tas upp i kommunfullmäktige för beslut. De menar att ärendena som rör konkurrensutsättning av kommunal verksamhet har principiell beskaffenhet med ideologiska skillnader mellan partierna och därför ska beslutas av kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera programmet för privata utförare med riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunens verksamhet vid nästa översyn.

Motion – Förbättra framkomligheten och tryggheten på gångbanor vid snö och halka

I en motion till kommunfullmäktige i februari 2019 föreslog Vänsterpartiet att Karlstads kommuns ska agera för en ökad framkomlighet för fotgängare på gångbanor under vintern.  

Motionen återremitterades av kommunfullmäktige i augusti 2019 för ytterligare utredning av kostnadsbilden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår nu att: 

  • Motionen avslås vad gäller tillsyn av enskilda fastighetsägare då det saknas resurser för ett sådant åtagande samt att utfallet bedöms som ringa i förhållande till kostnaden. 
  • Motionen beviljas vad gäller förbättrad informationsinsats. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att förbättra kommunikationen till privata fastighetsägare för att tydliggöra ansvar för snöröjning och halkbekämpning. 

Motion – Förbättra funktionen i kommunens e-diarium

Peter Sörensen (KPL) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att funktionen i kommunens e-diarium ska förbättras. Han föreslår att kommunen lägger till en funktion för bekräftelsemejl som skickas till beställaren med information om vilken handling som har begärts ut.

Karlstads kommun inför just nu ett nytt mötes- och ärendehanteringssystem där delar av systemet kommer att visas i ett e-diarium på karlstad.se på liknande sätt som tidigare. Intentionen är att så snart som möjligt ha en funktion för bekräftelsemejl på plats i det nya systemet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen beviljas.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den