Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 15 juni

Kristin Idskog blir ny kultur- och fritidsdirektör från 1 september, tio miljoner kronor ska stötta näringslivet under coronapandemin och kommunen går in med 200 000 kronor till Rally Sweden AB. Det var några av besluten som togs på kommunstyrelsens junimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Kristin Idskog blir ny kultur- och fritidsdirektör

Nuvarande kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén kommer att gå i pension. Kommunledningskontoret har haft i uppdrag att rekrytera en ersättare. Det blir Kristin Idskog som anställs som ny kultur- och fritidsdirektör med tillsvidareförordnande hos kommunstyrelsen. Hon tillträder tjänsten 1 september 2020.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Kristin Idskog som ny kultur- och fritidsdirektör.

Åtgärder ska mildra effekterna av coronapandemin för näringslivet

Kommunstyrelsen har under april och maj i år beslutat att avsätta totalt tio miljoner kronor till åtgärder som ska underlätta för föreningar och det lokala näringslivet som möter utmaningar på grund av coronapandemin. Det slutliga beslutet om att avsätta pengar sker i kommunfullmäktige i juni och beslut om hur pengarna fördelas sker i kommunstyrelsen.

I maj tog kommunstyrelsen beslut om att fördela tre miljoner kronor, och sju miljoner kronor finns kvar att dela ut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja:

  • 40 000 kronor till kommunstyrelsen, 445 00 kronor till teknik- och fastighetsnämnden samt 295 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för att täcka kostnader för reducerad hyra till hyresgäster i utsatta branscher.
  • 500 000 kronor till Centrum Karlstad Utveckling AB för aktiviteter och initiativ som stimulerar eller bidrar till samarbeten mellan företag och organisationer, under villkor att även involvera företag och organisationer utanför centrumkärnan som inte är medlemmar.
  • 500 000 kronor till kommunstyrelsen för att stötta bygdegårdar och liknande aktörer utanför Karlstads tätort.
  • 250 000 kronor till arbetsmarknads- och socialnämnden för att stötta olika externa insatser, i till exempel föreningar.

Rally Sweden får 200 000 kronor

Årets mycket milda vinter innebar ett kraftigt kortat rally i Värmland vilket medförde ett stort intäktstapp för bolaget Rally Sweden AB, som genomför rallyt varje år. I väntan på att bolaget söker lösningar på sina ekonomiska problem skjuter regionen, och kommunerna där det finns rallysträckor, till pengar för att Svenska Rallyt även ska kunna genomföras år 2021. Region Värmland lämnar ett bidrag på 1,2 miljoner kronor och kommunerna, Torsby, Sunne, Karlstad och Hagfors (genom Uvån Näringslivscenter) beviljar ett bidrag på 200 000 kronor vardera.

Beslut

Karlstads kommun beviljar 200 000 kronor för att säkra att tävlingen Rally Sweden fortsatt kan genomföras i Värmland.

En modern inköpsorganisationen i framkant

Under 2018 gjordes en översyn av koncernen Karlstads kommuns inköpsorganisation med ambitionen att vara “En modern inköpsorganisation i framkant”. Karlstads kommun gör inköp för cirka tre miljarder kronor varje år och översynen gjordes för att skapa goda affärer och hantera skattepengarna på ett effektivare sätt. Förslaget på ny inköpsorganisation har tidigare klubbats i kommunfullmäktige och nu har en införandeplan upprättats. Under år 2020 påbörjas det fleråriga arbetet med att införa den nya effektivare organisationen.

Beslut

Kommunledningskontorets förslag till införandeplan för ny inköpsorganisation godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Nya områden får kommunalt vatten och avlopp

Flera nya områden ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät. Lungvik Busterud är ett av områdena, men även nya områden som växer fram: Östra Kroppkärr, Jakobsberg (etapp 1), Dingelsundet södra (del 1) och Alsters Busterud.

Karlstads kommun gör regelbundet en översyn av vilka områden och fastigheter som ska omfattas av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska kommunfullmäktige besluta om hur det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp ska byggas ut och vilka fastigheter som ska anslutas.

Beslut

Revideringen och utökningen av vilka som omfattas av kommunens vatten- och avloppsnät godkänns.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den