Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 15 september

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Ordningsvakter ska skapa trygghet på Våxnäs och Kronoparken

Vuxna för trygghet, fler fältare och övervakningskameror. Nu förstärker Karlstads kommun trygghetsarbetet ytterligare med ordningsvakter i centrum på Våxnäs och Kronoparken. En ansökan till polisen om att införa så kallade LOV 3-områden ska skyndsamt tas fram, skriver det blå-gröna styret i ett politiskt initiativ. I lag om ordningsvakter (LOV) ges möjligheten att ha ordningsvakter på plats inom ett begränsat område på bestämda tider.

Det blå-gröna styret vill också att Trygghetscentrum får i uppdrag att arbeta med trygghetsmöten tillsammans med fastighetsägare, föreningar, polisen och andra aktörer i de aktuella stadsdelarna, enligt den modell som använts av Göteborgs stad i Gamlestaden, ett område som under längre tid har haft problem med narkotikarelaterad brottslighet.

"Det är oerhört viktigt att samhället markerar mot de kriminella och otrygghetsskapande element som nu agerar i vissa av våra stadsdelar" skriver politikerna i initiativet.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en ansökan om LOV3-områden för Kronoparken centrum och Våxnäs centrum. Tillsammans med Trygghetscenter ska de dessutom ta initiativ till trygghetsmöten.

Vuxna för trygghet startar nästa år

Det blå-gröna styret har i ett tidigare politiskt initiativ föreslagit att kommunen ska starta konceptet Vuxna för trygghet i Karlstad på prov under åren 2021-2022. Den modell som föreslås nu är att Vuxna för trygghet ska organiseras som ett ekonomiskt bidrag till föreningar som arbetar med trygghetsskapande aktiviteter på platser som upplevs som extra otrygga. Det kan vara föreningar som står bakom idrottsaktiviteter, trygghetsvandringar eller kulturverksamheter som får bidrag för att de skapar trygghet i de olika områdena.

Beslut
Konceptet Vuxna för trygghet införs på prov i Karlstads kommun under åren 2021-2022. 800 000 kronor avsätts för projektet och Räddningstjänsten får i uppdrag att samordna arbetet.

Kommunen bjuder in till workshop om psykisk ohälsa under pandemin

Det finns tecken på att den psykiska ohälsan har ökat under coronapandemin på grund av social distansiering och många som helt eller delvis lever i karantän. Därför vill kommunen bjuda in kyrkor, föreningsliv, företag, samfund, myndigheter och frivilliga till en digital workshop där de ska diskutera vilka aktiviteter de skulle kunna anordna för att motverka psykisk ohälsa.

Beslut
20 000 kronor avsätts till en workshop som ska anordnas under hösten 2020.

Europa Direkt informationskontor får fortsatt stöd

Sedan hösten 2018 har Karlstads kommun drivit Europa Direkt, ett informationskontor kring EU-frågor i Bibliotekshuset i Karlstad. Kontoret drivs i samarbete med EU-kommissionen och Region Värmland. Syftet med kontoret är att sprida information om EU till länets medborgare, företag och organisationer. Nu får kontoret fortsatt ekonomiskt stöd så att de kan finnas kvar även över nästa EU-val 2024.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar fortsatt finansiering av Europa Direkt informationskontor med 150 000 kronor per år under perioden 2021-2025.

107 nyanlända väntas till Karlstad nästa år

Länsstyrelsen i Värmland ger länets kommuner möjligheten att yttra sig över antalet nyanlända och ensamkommande barn som anvisas till kommunerna under 2021. För Karlstads del innebär det att 7 ensamkommande barn och 100 nyanlända väntas komma till kommunen under 2021. Totalt väntas 800 ensamkommande och 17 900 nyanlända söka asyl i Sverige under 2021 enligt Migrationsverkets prognos. Karlstads kommun accepterar antalet nyanlända och ensamkommande barn som väntas till kommunen nästa år men har inte möjlighet att ta emot fler från andra kommuner.

Beslut
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse lämnas som svar till Länsstyrelsen i Värmland angående antalet nyanlända och ensamkommande barn som kommunen planeras ta emot under nästa år.

Omvärldsanalys med hänsyn till effekten av covid-19

Karlstads kommun har tagit fram en omvärldsanalys som visar hur den kommunala verksamheten eventuellt kan komma att påverkas framöver med hänsyn till den pågående pandemin.

Redan innan coronautbrottet stod den kommunala sektorn inför flera utmaningar: demografiska förändringar, kompetensbrist, ökad social utsatthet och digitalisering. Dessa utmaningar har i och med coronakrisen blivit ännu tydligare och troligen kommer den kommunala sektorns välfärdskostnader att öka i snabbare takt än tidigare.

För kommunens del handlar det bland annat om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter ännu mer än vad som redan har gjorts, att förändra arbetssätt och våga ompröva hur koncernen utför sitt uppdrag.

Beslut
Omvärldsanalysen med hänsyn till effekten av covid-19 godkänns.

Delårsbokslut efter åtta månader

När åtta månader har gått ska nämnderna göra ett delårsbokslut med periodens viktigaste händelser, utfallet hittills och en prognos för hela året.

För kommunstyrelsens del är prognosen att budgeten kommer följas, det vill säga att varken något under- eller överskott förväntas vid årets slut. När det gäller investeringar väntas ett överskott på 30 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet.

E-förslag om porrfilter i kommunen

I ett e-förslag föreslår en Karlstadsbo att Karlstads kommun ska installera porrfilter på bland andra kommunens digitala enheter och öppna wifi-nätverk. E-förslaget har fått 98 namnunderskrifter.

Beslut
E-förslaget anses besvarat eftersom hela kommunkoncernen redan har ett webbfilter som skyddar för pornografiskt innehåll.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Avfallsanläggningen på Heden rustas upp

Avfallsanläggningen på Heden som byggdes 1986 är i behov av en upprustning. En utredning har gjorts kring tre spår:
• Att lägga ned anläggningen helt och låta avfallsbehandlingen ske på annan ort.
• Ersätta den med en ny avfallspanna med produktion av värme och el samtidigt.
• Investera för att rusta upp den nuvarande anläggningen.
Utredningen visar att en upprustning är det alternativ som ger bäst lönsamhet. Det skulle betyda att anläggningen kan drivas vidare i ytterligare 20 år. Investeringen beräknas till 150 miljoner kronor.

Beslut
Avfallsanläggningen på Heden föreslås rustas upp för att förlänga livslängden med 20 år.

Kampanj för ökad säkerhet på gång- och cykelvägar

I en motion föreslår Socialdemokraterna att kommunen genomför en informationskampanj för att uppmärksamma Karlstadsborna på att gångtrafikanter ska gå till vänster sida på gemensamma gång- och cykelbanor. I oktober 2018 gjordes en ändring i trafikförordningen som säger att gående som använder väggrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster. Kommunen informerade då om det i flera kanaler, men enligt motionärerna är det fortfarande många Karlstadsbor som saknar kunskapen.

Motionärerna föreslår också att kommunen gör tydligare markeringar på gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Uppdaterad den