Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 19 maj

Helårsprognosen efter fyra månader visar ett underskott mot budget på fem miljoner kronor för kommunstyrelsen. Ytterligare åtgärder görs för att lindra de negativa konsekvenserna av coronapandemin och stötta det lokala näringslivet och föreningslivet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2020 för kommunstyrelsen

Varje år görs en samlad budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader. Årets resultat kommer i stor utsträckning påverkas av den pågående coronapandemin och det finns därför en osäkerhet i prognosen. För kommunstyrelsen väntas ett underskott mot driftbudget på fem miljoner kronor vid årets slut.

På investeringssidan är prognosen ett budgetöverskott på 29,8 miljoner kronor vid årets slut. Det beror till stor del på att sparade medel från tidigare år inte planeras att användas under året.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen godkänns.

Avtal med Stim om musikanvändning i kommunen

Kommunen ska betala ersättning till Stim för den musik som används i kommunens olika verksamheter. Karlstads kommun har saknat Stim-avtal sedan 2019. Stim har nu presenterat ett förslag på nytt avtal, som har tagits fram efter förhandlingar mellan SKR och Stim. Avtalet ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2019. Kommunens kostnad för musikanvändning för 2019 blir då 285 498 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om musikanvändning med Stim enligt förslaget.

Verksamhetsbidrag på 350 000 kronor till Drivhuset

Karlstads kommun har finansierat Drivhuset med 350 000 kronor under 2019. Stiftelsen Drivhuset har ansökt om 350 000 kronor för 2020. Drivhuset vänder sig specifikt till målgruppen studenter. Drivhuset som är verksamt i Karlstad har till syfte att:

 • Utveckla och inspirera studenters entreprenörskap.
 • Underlätta för studenter att utveckla egna idéer och starta livskraftiga företag i Värmland.
 • Vara en väl fungerande och utvecklande bro mellan studenter, offentlig sektor och näringsliv.
 • Tillhandahålla entreprenörsutbildning, inspirationsföreläsningar med mera för studenter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Drivhuset verksamhetsbidrag för 2020 med 350 000 kronor.

Pengar till landsbygdsutveckling

Kommunledningskontoret har en miljon kronor i budget med syfte att utveckla Karlstads kommun utanför tätorten. Stödet betalas ut som ett bidrag till sökande som är icke-kommersiella aktörer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Edsvalla IF beviljas ett bidrag på 75 000 kronor, föreningen Vildaparken i Väse beviljas ett bidrag på 70 000 kronor och Karlstadsortens biodlarförening beviljas ett bidrag på 15 000 kronor.

Ytterligare åtgärder för att underlätta för näringslivet och föreningslivet under coronapandemin

Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 att avsätta fem miljoner kronor för att finansiera ytterligare åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och föreningslivet, i syfte att lindra negativa effekter av coronapandemin. Hur pengarna ska fördelas beslutas i kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • 1,9 miljoner kronor fördelas till teknik- och fastighetsförvaltningen för att kompensera för utebliven intäkt.
 • Karlstads Teknik Center beviljas 20 000 kronor för att användas till stipendier till examensstudenter i vår.
 • 1 miljon kronor fördelas till kultur- och fritidsförvaltningen att hanteras när föreningar som påverkats negativt av coronapandemin ansöker om stöd.
 • Resterande medel om 2 080 000 kronor kommer att vara möjliga att fördela framöver.

Politiskt initiativ – Fler trygghetsskapande åtgärder

I ett politiskt initiativ skriver Per-Samuel Nisser (M), Linda Larsson (S), Frida Pettersson (C), Monika Bubholz (MP), Niklas Wikström (L) och Erik Nilsson (KD) att de ytterligare vill stärka tryggheten i Karlstads kommun. Kommunen har ett nära samarbete med polisen och arbetar bland annat med Effektiv samordning för trygghet (EST). Sedan tidigare har Karlstads kommun tillsammans med Räddningstjänsten Karlstadsregionen gruppen Ungdomar för trygghet, som verkar för att stärka barn och ungdomars säkerhet och upplevda trygghet.

Nu föreslår det blågröna styret tillsammans med Socialdemokraterna att kommunen ska införa konceptet Vuxna för trygghet. De föreslår att det organiseras som ett ekonomiskt bidrag till föreningar som arbetar med att skapa trygghetsskapande aktiviteter på platser som är extra utsatta. Prioriteringen och styrningen av aktiviteterna ska följa den lägesbild som hanteras på Trygghetscenter genom EST-arbetet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att:

 • Utöka Ungdomar för trygghet med ytterligare 1,5 tjänst för sommaren och hösten 2020, för en kostnad på 600 000 kronor per helår.
 • Ta fram beslutsunderlag och planering i dialog med aktuella kommunala verksamheter och intresserade föreningar för att eventuellt kunna starta det nya konceptet Vuxna för trygghet under senhösten 2020. Om det finns intresse kan detta testas i projektform under två år, för en kostnad på cirka 450 000 kronor per år.

Politiskt initiativ – Organisation för omställning på arbetsmarknaden

I ett politiskt initiativ menar Per-Samuel Nisser (M), Linda Larsson (S), Frida Pettersson (C), Monika Bubholz (MP), Niklas Wikström (L) och Erik Nilsson (KD) att det i tider av varsel och permitteringar är extra viktigt att fler kan ställa om i arbetslivet. Det betyder att kommunen måste ha en effektiv organisation för omställningsarbetet på arbetsmarknaden. Det blågröna styret och Socialdemokraterna menar att vuxenutbildningen är kommunens viktigaste verktyg för att kunna hjälpa människor till nya vägar i arbetslivet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell för organisationen för omställning, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och andra berörda aktörer.

Politiskt initiativ – Samling för psykisk hälsa

Per-Samuel Nisser (M), Linda Larsson (S), Frida Pettersson (C), Monika Bubholz (MP), Niklas Wikström (L) och Erik Nilsson (KD) skriver i ett politiskt initiativ att det i spåren av den pågående coronapandemin finns tecken på att social distansering och karantän ökar den psykiska ohälsan. Utsatta personer kan vara äldre, personer med psykiska sjukdomar eller funktionsvariationer, samt ungdomar som tvingats genomföra studier på distans.

Kommunens nämnder har ett ansvar att arbeta med att motverka psykisk ohälsa. Behovet och nyttan av att kommunen samverkar med intresseorganisationer och det civila samhället har pekats ut som ett utvecklingsområde. Därför vill det blågröna styret och Socialdemokraterna att Karlstads kommun bjuder in till samtal kring vad kommun, föreningsliv, företag, kyrkor och samfund, myndigheter och frivilliga kan göra för att lindra de negativa effekterna av isolering och social distansering.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att initiera en workshop för att väcka samtal och initiativ för verksamhet och åtgärder. Målet är att samla initiativkraft och idéer som kan leda till en utveckling av stöd och strukturer som förebygger och minskar psykisk ohälsa. Idéerna ska vara fria för alla att använda sig av i sina respektive verksamheter.

Politiskt initiativ – Heltidsanställda vikarier temporärt

I ett politiskt initiativ skriver Vänsterpartiet att det är viktigt att se över hur kommunen hanterar vikarieförsörjningen. De menar att det är viktigt att personal inte rör sig mellan olika enheter i högre utsträckning, framför allt inte inom äldreomsorgen. De lyfter också vikten av att kommunen kan planera och garantera tillgången till personal under den pågående coronapandemin.

Därför föreslår Vänsterpartiet att:

 • Karlstads kommun anställer vikarier på heltid i tremånadersperioder och organiserar dem i vikariepooler kopplade till verksamheter som har ett särskilt behov under smittspridningen.
 • Kostnaderna för vikariehållningen ska bokföras som särskilt relaterade till covid-19.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå det politiska initiativet. Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Höjning av renhållningstaxan med fyra procent

Karlstads Energi AB har tagit fram ett förslag för nya renhållningstaxor och taxeföreskrifter. De föreslår en höjning av renhållningstaxan på fyra procent från och med 1 juli 2020. Höjningen är aktuell för att det infördes en skatt på förbränning 1 april 2020 som innebär ökade kostnader för verksamheten.

Höjningen gäller både den fasta grundavgiften och hämtningsavgiften. Till exempel blir kostnaden för renhållning för ett villahushåll, som har 240 liter och tvåveckorshämtning, 83 kronor mer per år, genom en höjning från 2 090 kronor/år till 2 173 kronor/år. Priserna varierar beroende på hur ofta man har hämtning, antal kärl och storlek på kärl.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att renhållningstaxan höjs med fyra procent från och med 1 juli 2020.

Alkoholförbudet utökas i de lokala ordningsföreskrifterna

Kommunen kan begränsa möjligheten att dricka alkohol på offentlig plats om det behövs för att motverka ordningsstörningar. Kommunen införde 2013 ett alkoholförbud vid Nobelplan, vid dåvarande Shell som nu är St1, för att ordningen stördes när bilburen ungdom samlades där under helgkvällar. Efter förändrade öppettider har problemet i stället flyttats till Circle K som ligger i närheten. För att kunna förebygga och motverka ordningsstörningar har polisen i samverkan med kommunens trygghetscenter uttryckt att man vill utöka alkoholförbudet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att alkoholförbudet utökas till att omfatta området vid Circle K Nobelplan samt parkeringen vid Sundsta sporthall, och även gång- och cykelbron, Ankersbron, vid Herrhagen mellan Östra Kanalgatan och Pråmgatan. Ändringarna ska gälla från och med den 1 juli 2020.

Markpolicy för Karlstads kommun

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram förslag till ny markpolicy, riktlinjer för prissättning av kommunens mark, kommunala markanvisningar och exploateringsavtal samt en uppdaterad prislista för upplåtelse och överlåtelse av kommunens mark.

Markpolicyn skapar en tydlighet i varför kommunen ska äga mark. Den lägger också grunden för att på lång sikt trygga att kommunen har den mark som behövs för att utvecklas.

Kommunens mark är en värdefull tillgång och avkastningen ska komma alla Karlstadsbor till del. Genom markpolicyn får vi en tydlig inriktning på hur vi ska använda vår mark på bästa sätt för att säkra tillväxt och gynna friluftslivet, rekreation och biologisk mångfald.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till markpolicy för Karlstads kommun återremitteras till kommunledningskontoret, med uppdrag att bland annat lägga till en kort och enkel översiktsversion.

Motion – Inför lokalt förbud mot tiggeri på särskilda platser i Karlstads kommun

Sverigedemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ett lokalt förbud mot tiggeri ska införas på vissa utpekade platser i kommunen, enligt Vellinges modell. En motion med liknande lydelse lämnades in i januari 2019 och avslogs av kommunfullmäktige i augusti 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Motion – Ta fram riktlinjer för politisk information och redovisa arbetet med demokratisk delaktighet i skolan

I en motion till kommunfullmäktige framför Anders Tallgren (S), Anna Dahlén Gauffin (S) och Emelie Vennberg (S) ett förslag om att öka tillgängligheten och delaktigheten för politiska partier i kommunens skolor.

I motionen föreslås att:

 1. Högstadie- och gymnasieskolor ska vara positiva till kontinuerlig medverkan från politiska partier och deras ungdomsförbund.
 2. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram likvärdiga riktlinjer för partipolitisk information i skolan.
 3. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska redovisa hur man arbetar med demokratisk delaktighet i enlighet med kommunens strategiska plan.

Skolorna i Karlstads kommun följer sedan många år Skolverkets stödmaterial Politisk information i skolan. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser därför att det redan är tydligt att alla skolor ska vara positiva till kontinuerlig medverkan från politiska partier och att det redan finns en likvärdig hantering av partipolitisk information i skolan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls vad gäller den första och tredje punkten och att motionen anses besvarad vad gäller den andra punkten i förslaget.

Motion – Låt extra statsbidrag stoppa nedskärningar i välfärden

I en motion från Parvane Assadbegli (V), Anders Hammarström (V), Johanna Sköld (V), Per Strömgren (V) och Håkan Olsson (V) föreslår Vänsterpartiet att kommunfullmäktige snarast fattar ett beslut om fördelning av extra statsbidrag i syfte att stoppa nedläggningen av Ullebergsgården och stoppa nedskärningarna inom socialtjänsten.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att det är osäkert vilket ekonomiskt utrymme som finns för tilläggsanslag i år.

Motion – Fixarservice inom digital teknik för äldre

Ferman Brodrej (S) och Maria Wågemo (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska utreda möjligheterna att erbjuda fixarservice inom digital teknik för äldre. Motionen har skickats till vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019 beslutades att ärendet skulle återremitteras till vård- och omsorgsnämnden.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då support kring digital teknik inte är något som kommunen har rättighet att utföra enligt lagens definition. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Extra pengar till åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin

Kommunstyrelsen gav i mars 2020 alla nämnder i uppdrag att se över sina regler och rutiner till företag och föreningar för att mildra de negativa effekterna av coronapandemin. I april beslutade kommunstyrelsen att sätta av fem miljoner kronor för åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet och föreningslivet. Under sommaren kan det finnas behov av fler ekonomiska åtgärder och mer flexibla möjligheter för markupplåtelse vid tillfällig försäljning – exempelvis för restauranger och kaféer som vill sälja mat och glass på platser som vanligtvis inte är torghandelsplatser.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Kommunstyrelsen får fem miljoner kronor för åtgärder som främjar näringslivet enligt det politiska initiativ som beslutades vid kommunstyrelsens möte i april 2020.
 • Ytterligare fem miljoner kronor avsätts till kommunstyrelsen för att göra möjligt för fler åtgärder under sommaren.
 • Teknik- och fastighetsnämnden får rätt att tillfälligt frångå inriktningen i beslutad policy för upplåtelse av offentlig plats inom Tingvallastaden, Viken och Klara från och med den 17 juni 2020 och tillsvidare, dock längst till och med den 31 oktober 2020.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den