Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 19 mars

För att se hur kommunen kan bidra till att lindra negativa effekter av coronapandemin ska alla nämnder se över regler och rutiner riktade till företag och föreningar. Det var ett av ärendena som beslutades på kommunstyrelsens extrainsatta möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Politiskt initiativ – Genomför en översyn av regelverk och rutiner för att underlätta för det lokala och regionala näringslivet

I ett politiskt initiativ beskriver det blågröna styret hur situationen med coronapandemin ger negativa konsekvenser för det lokala näringslivet.

En rad förändringar har redan gjorts i kommunens verksamheter för att lindra virusutbrottets konsekvenser för företag och föreningar. Kommunen erbjuder exempelvis företagen möjligheter att få anstånd med betalning av fakturor inom tillsynsområdena miljö, bygglov samt livsmedel.

Det blågröna styret vill nu förstärka vad som görs för att lindra de negativa effekterna för lokala företag och föreningar i Karlstad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att alla nämnder snarast ska genomföra en översyn av sitt regelverk samt rutiner till företag och föreningar i syfte att lindra coronautbrottets effekter. Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna arbetet och de förändringar som genomförs ska rapporteras till kommunstyrelsen senast den 24 mars. Kommunkoncernens bolag uppmanas att göra detsamma.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ledamöter i fullmäktige ska kunna närvara på distans

Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges möten på distans. Om fullmäktige beslutar att tillåta närvaro på distans ska arbetsordningen innehålla regler om i vilken utsträckning det får ske. Deltagande ska i så fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådan sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

  • Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare kan om det finns särskilda skäl närvara vid möten på distans.
  • Förslaget till ny arbetsordning godkänns och gäller från och med 20 mars 2020.

Nämnderna ska kunna genomföra möten med närvaro på distans

Möjligheten att kunna delta i möten på distans har blivit aktuell på grund av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset. Det är viktigt att kommunens nämnder och bolag kan ta de beslut som behövs för att säkra att kommunens verksamheter kan fortsätta även under pågående krissituation. Med hänsyn till det brådskande läget tas ett samlat beslut som reglerar nämndernas arbete.

Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådan sätt att alla deltagare kan se och höra varandra.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

  • Ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och utskott ges rätt att närvara på distans vid nämndens möten om särskilda skäl finns.
  • Ledamot eller ersättare som vill delta på distans ska anmäla det till nämndens eller utskottets ordförande. Nämndens eller utskottets ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
  • Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans i nämnden eller ett utskott.
  • De kommunala bolagen uppmanas att på motsvarande vis genomföra styrelsemöten på distans om särskilda skäl finns.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den