Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 2 juni

Kommunstyrelsen har i en bred politisk överenskommelse utgått från förra årets budget och tagit fram ett budgetförslag för 2021–2023 för Karlstads kommun. En ny budgetprocess kommer att ske senare i höst och då presenterar partierna sina budgetsatsningar och politiska prioriteringar.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Strategisk plan och budget 2021–2023

Karlstads kommun styrs utifrån koncernens strategiska plan och mål som delas in i fyra målområden. Målområdena visar vad som är viktigt att prioritera för att koncernen ska nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. Dessa områden är:

  • Karlstad ska vara en kommun för alla
  • Karlstad ska vara en kunskaps- och tillväxtkommun
  • Karlstad ska vara en miljösmart kommun
  • Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Den strategiska planen och målområdena ligger till grund för budgetarbetet. I budgetförslaget fördelas kommunens intäkter, skatteintäkter och statsbidrag, till kommunens olika verksamheter.

En kraftig konjunkturnedgång sker i flera av världens länder och coronapandemin sätter stort avtryck globalt och i Sverige. Det ger allvarliga ekonomiska konsekvenser och prognosen framåt är osäker. Regeringen ger förstärkta resurser till Sveriges kommuner och regioner för att de ska klara av det ansträngda ekonomiska läget.

På grund av det ovanliga läget så är årets junibudget för Karlstads kommun en framskrivning av förra årets budget med en bred politisk överenskommelse och samsyn. En ny budgetprocess kommer att ske senare i höst när det förhoppningsvis finns säkrare prognoser. Då kommer de politiska partierna att lägga fram sina respektive budgetsatsningar och politiska prioriteringar.

Karlstads kommuns budget för 2021 är närmare 5,2 miljarder kronor. Kommunen budgeterar normalt med ett överskott på två procent av skatteintäkter och statsbidrag och det motsvarar ett resultat på cirka 105 miljoner kronor för 2021. Satsningar och investeringar som till exempel förberedelser för nytt resecentrum samt renoveringar och tillbyggnationer av Fredricelundsskolan, Orrholmsskolan och arenautbyggnaden genomförs som planerat. Totalt gör Karlstads kommun investeringar för 5,5 miljarder kronor under 2020–2024.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till strategisk plan och budget för 2021–2023.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2020

Prognosen för kommunen visar ett resultat på 146 miljoner kronor och det är omkring 13 miljoner kronor lägre än reviderad budget. I resultatet ingår ett tilläggsanslag till arbetsmarknads- och socialnämnden på 10 miljoner kronor, ett anslag på 10 miljoner kronor för stöd till företag och föreningar som har det svårt på grund av coronapandemin, samt realisationsvinster och exploateringsintäkter på 3 miljoner kronor vardera.

Nämndernas prognos visar en nettokostnad som överstiger budget med knappt 54 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms bli 53 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för koncernen Karlstads Stadshus AB visar på ett resultat som är 47 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det är framför allt Karlstads Energi AB som avviker, och det beror främst på en mild vinter och låga elpriser.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader godkänns.

Översyn av avgift för tillfälligt serveringstillstånd

Kommunen följer alkohollagen som anger bestämmelser om när, hur och var servering av alkoholdrycker får ske. I dag kan krögare ansöka hos kommunen om ett tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten som gäller i max 30 dagar. Arbetsmarknads- och socialnämnden har gjort en översyn av reglerna för serveringstillståndet och föreslår nu några förändringar.

De föreslår att ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska kunna gälla för två månader i stället för en månad. Avgiften beror på om krögaren redan har ett tillstånd i kommunen eller inte. Ett räkneexempel på om förslaget till ny taxa för tillfälligt serveringstillstånd tillämpas blir:

  • För 30 dagar: 16 100 kronor om man har ett befintligt tillstånd, annars 18 200 kronor.
  • För 60 dagar: 25 100 kronor om man har ett befintligt tillstånd, annars 27 200 kronor.

Det som kallas för stadigvarande tillstånd innebär att det inte är en mobil eller tillfällig försäljning och där ställs högre krav på verksamheten. Dessa tillstånd föreslås kunna gälla året runt eller under en begränsad tid, som en så kallad säsongsrättighet. Avgiften är då 10 700 kronor samt att det tillkommer en avgift för tillsyn.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till förändring av reglerna för tillfälligt och stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten godkänns.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den