Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 20 oktober

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Inget marknadsföringsavtal med Karlstad Fotboll

Karlstad Fotboll har tagit initiativ till ett marknadsföringsavtal mellan föreningen och Karlstads kommun. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ingår ett sådant marknadsföringsavtal med Karlstad Fotboll för åren 2021-2023 med 200 000 kronor per år. Föreningen har som motprestation erbjudit Karlstads kommun framför allt marknadsföringstjänster i form av exponering på olika sätt och i olika sammanhang.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår kommunledningskontorets förslag med motiveringen att kommunen först behöver förtydliga riktlinjerna kring vad som gäller för att ingå marknadsföringsavtal, så att förutsättningarna blir lika för alla.

Riktlinjer för kamerabevakning godkänns

Det blågröna styret har i ett politiskt initiativ gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för kamerabevakning. I de framtagna riktlinjerna framgår hur kommunen ställer sig till kamerabevakning, när och var den kan vara effektiv samt vilka de rättsliga förutsättningarna är.

Beslut
Riktlinjerna för kamerabevakning godkänns. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med verksamheterna se över den praktiska hanteringen av ansvar, roll och uppgifter.

Kamerabevakning på otrygga platser

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att tillsammans med Trygghetscenter komma med förslag på platser i kommunen där bevakningskameror kan placeras för bästa trygghetsskapande och brottsuppklarande effekt. Tre platser har identifierats där det har inrapporterats skadegörelse och otrygghet på kvällstid. Även mobila kameralösningar kommer att användas. Syftet med kamerorna är att de ska vara brottsförebyggande, ha en brottsuppklarande effekt samt vara en trygghet för de boende. Kommunen ställer sig också positiv till att medverka och underlätta vid Polismyndighetens kamerabevakning.

Beslut
Ett arbete med kamerabevakning inleds vid Frödingskolan, Norrstrandsskolan och Kronoparksskolan. Även mobil kameralösning ska användas i kommunen, som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 350 000 kronor avsätts för de kostnader som uppstår i samband med kamerabevakning. En utvärdering av kamerornas effekter presenteras i juni 2022.

Riktlinjer för sponsring och marknadsföring ska tas fram

Med syfte att skapa ett helhetsgrepp kring hanteringen av föreningsbidrag, driftbidrag, sponsring och marknadsföringsavtal från kommunen och dess bolag, föreslår kommunledningskontoret att det görs en översyn av hanteringen och ansvarsfördelningen när det gäller olika bidrag, sponsring och avtal.
Kommunledningskontoret föreslår också att det ska tas fram riktlinjer för vilka kriterier som ska gälla för att föreningar och organisationer ska kunna få sponsring eller ingå ett marknadsföringsavtal med Karlstads kommun eller något av bolagen.
Kriterier skulle underlätta det interna arbetet men också göra det tydligt gentemot berörda intressenter.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen och ansvarsfördelningen kring föreningsbidrag, driftbidrag, sponsring, marknadsföringsavtal eller andra stöd. De får också i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka kriterier som ska gälla för att föreningar och organisationer ska kunna få sponsring eller sluta marknadsföringsavtal med kommunen och bolagen.

Mer pengar för att lindra pandemins effekter

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att avsätta tio miljoner kronor till åtgärder för att mildra effekterna av pandemin. Ungefär hälften av pengarna har fördelats via kommunens förvaltningar för att finansiera efterskänkta kostnader för uteserveringar och hyror, pengar har också fördelats till stödberättigade föreningar.
Kommunledningskontoret vill nu avsätta mer pengar för att stärka det lokala föreningslivet.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden får 2,5 miljoner kronor att fördela till föreningar. Kommunledningskontoret får 300 000 kronor att fördela till föreningar som inte är berättigade stöd i ordinarie föreningsstödssystem.

Öka samverkan för att förebygga hat och hot

Det blågröna styret skriver i ett politiskt initiativ att vi behöver bli bättre på att samverka och ta fram konkreta förslag på hur vi i Värmlands län på ett mer effektivt, systematiskt och långsiktigt sätt kan arbeta för att tillsammans motverka och förebygga hat och hot.
Länsstyrelsen har sedan några år tillbaka ett samordningsuppdrag i det brottsförebyggande arbetet men vi behöver jobba ännu mer förebyggande och tillsammans, skriver de i initiativet.
Det behövs breda samarbeten mellan kommunerna i Värmland, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland men också andra aktörer såsom kulturföreningar, fackföreningar, studieförbund och civilsamhället.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar, kommuner, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, polisen, myndigheter och andra aktörer utreda hur vi tillsammans kan ha en gemensam samordningsfunktion kring hat- och hotfrågor. Förvaltningen ska också redogöra för hur vi redan idag arbetar med frågorna internt och externt med andra aktörer samt lyfta fram goda exempel på liknande samarbeten i andra kommuner/regioner.

Kommundirektören och vård- och omsorgsdirektören får förlängt förordnande

Nuvarande kommundirektören Ulf Nyqvist får förlängt förordnande och fortsätter i ytterligare två år på sin post. Även Gunilla Öberg, som varit vård- och omsorgsdirektör sedan 2008, fortsätter. Hennes förordnande förlängs i tre år framåt.

Beslut
Ulf Nyqvist, kommundirektör, får sitt förordnande förlängt till 31 oktober 2022, Gunilla Öberg, vård- och omsorgsdirektör till 30 november 2023.

Delat ansvar för flygplatsen mellan regionen och kommunen

Företrädare för Region Värmland och kommunen har haft en dialog om att dela på ansvaret för flygplatsen i Karlstad i framtiden. Det är upp till kommunstyrelsen att fatta beslut om kommunledningskontoret kan ges uppdraget att förhandla och ta fram förslag till avtal och andra dokument för ett sådant delat ansvar.

Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på överenskommelse mellan Region Värmland, Karlstads kommun och moderbolaget Karlstads Stadshus. Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram handlingar som gör att ägandet av bolaget kan delas och Region Värmland tillkommer som ägare med högst nio procent i bolaget.

V och MP deltog inte i beslutet.

Nyföretagarcentrum får 300 000 kronor i verksamhetsstöd

Nyföretagarcentrum i Karlstad ansöker om verksamhetsstöd på 300 000 kronor för år 2020. Nyföretagarcentrum har på flera olika sätt stöttat och stimulerat till nyföretagande och visat att de bidrar till tillväxt i kommunen genom utbildningar, frukostmöten och mentorsprogram. Organisationens verksamhetsrapport för 2019 visar att antalet rådgivningar under året var 297 stycken, en ökning med 26 från året innan.

Beslut
Nyföretagarcentrum beviljas verksamhetsstöd för år 2020 med 300 000 kronor.

Medfinansiering av fiberutbyggnaden på landsbygden

Sedan 2013 har Karlstads El- och Stadsnät aktivt byggt ut bredband på landsbygden. I juni flaggade Post- och telestyrelsen för att de har 34 miljoner kronor att fördela till utbyggnaden av bredband, till byggnader där det är möjligt att uppnå en hastighet med 1 Gbit/sekund. Myndigheten valde ut Värmland som en av fyra regioner i Sverige som ska få dela på pengarna.
Karlstads El- och Stadsnät ansöker nu om att få ta del av de öronmärkta miljonerna till fiberutbyggnaden. För att stärka ansökan till myndigheten och öka möjligheten att få ta del av pengarna ansöker nu bolaget om att få 2 250 000 kronor av Karlstads kommun.

Beslut
Karlstads El- och Stadsnät ansökan om 2 250 000 kronor beviljas. Pengarna betalas ut under förutsättning att bolagets ansökan godkänns av Post- och telestyrelsen.

Nifa beviljas 500 000 kronor

Branschorganisationen för mat- och dryckesproduktion, Nifa, arbetar som en samlande klusterorganisation med frågor som rör affärsutveckling och lönsamhet hos de omkring 70 medlemsföretagen. Nifa ansöker om verksamhetsbidrag på 500 000 kronor per år fram till år 2023. Bidraget ska bland annat användas till genomförandet av den värmländska livsmedelsstrategin och till att genomföra ett större projekt under åren 2021-2023 som heter Smak – Synliggöra mat genom aktiviteter mot konsument.

Beslut
Nifas ansökan om verksamhetsbidrag på 500 000 kronor per år för åren 2021-2023 beviljas.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Positivt resultat för koncernen Karlstads kommun

Efter åtta månader visar kommunen ett positivt resultat på 276 miljoner kronor. Prognosen för året pekar mot ett positivt resultat på 299 miljoner kronor. Det är 151 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror till stor del på att kommunen har fått generella stadsbidrag på grund av corona.
Kommunen har hittills gjort investeringar för 729 miljoner kronor under året. Investeringsprognosen för hela året uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor.
Några större investeringar under året har varit ny- och ombyggnader av Sundsta-Älvkullegymnasiet, Fredricelundsskolan, Stagnellska och Färjestadsskolan samt Tåg i tid-projektet.
För kommunkoncernen som helhet visas ett positivt resultat på 397 miljoner kronor. Koncernen har gjort investeringar med 954 miljoner kronor. Prognosen för hela 2020 visar ett plusresultat på 458 miljoner kronor.
Coronapandemin har påverkat både verksamhet och ekonomi i stor utsträckning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att delårsbokslutet och helårsprognosen för koncernen Karlstads kommun godkänns.


Ny vision för Karlstads kommun

"Ett bättre liv i solstaden". Det är förslaget på Karlstads kommuns nya vision som ska visa riktningen för kommunens utveckling.
Prognoser visade att kommunen var på väg att nå visionen om 100 000 invånare och kommunstyrelsen fick därför i uppdrag förra hösten att ta fram ett nytt förslag på vision.
Drygt 1 300 synpunkter samlades in genom medborgardialog och möten med förtroendevalda och tjänstepersoner. Under några månader hade alla som ville möjlighet att tycka till.
Flera förslag togs fram och slutligen var det "Ett bättre liv i solstaden" som vann. Enligt kommunledningskontoret är det kort och slagkraftigt, solen gör den unik, den är kaxig men trovärdig.
Ett bättre liv visar på utveckling och driv, den tar avstamp i medborgadialogen och den inkluderar alla slags liv: näringsliv, vardagsliv, studentliv, föreningsliv, arbetsliv, kulturliv, friluftsliv med mera. Vem du än är, i livets alla skeenden, är visionen att man har det bättre i solstaden Karlstad.

Beslut
Karlstads kommuns nya vision godkänns och sammanfattas med orden: Ett bättre liv i solstaden.

Motion: Förbättrad turtäthet till Edsvalla och Vålberg

I en motion föreslår SD att turtätheten ska förbättras i kollektivtrafiken till Edsvalla och Vålberg eller att möjligheten för stadsbusstrafik i områdena ses över. Den 1 januari 2019 flyttade tätortstrafikens organisation från stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun till Region Värmland, med syfte att samorganisera och utveckla en effektiv kollektivtrafik för hela Värmland.

Karlstad arbetar nu med att ta fram en ny översiktsplan där framtidens kollektivtrafik ingår och Region Värmland står inför en ny upphandling av tätortstrafiken som ska tas i drift år 2025. Behovet av förbättrad turtäthet alternativt stadsbusstrafik till de nämnda orterna tas med i det arbetet.

Beslut
Motionen bifalls och utreds vidare.

Motion: Utrusta hemtjänstens bilar med gps

I en motion skriver SD att de vill undersöka möjligheten att utrusta hemtjänstens bilar med gps och att de vill att det vid nästa upphandling ska vara standard att ha gps i kommunens hemtjänstbilar. Färden till kunderna skulle på så sätt vara mer trafiksäkra och hemtjänstpersonalen skulle slippa använda sina tjänstemobiler för att hitta rätt, skriver motionären.

Beslut
Förslaget att utrusta hemtjänstens bilar med gps får avslag. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att trafiksäkerheten är god redan idag eftersom det finns hållare för telefonen i bilarna. På punkten om att ha gps som standard vid nästa upphandling anses motionen besvarad eftersom förvaltningen alltid gör en bedömning vid upphandling av bilar om de ska utrustas med gps eller inte.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Uppdaterad den