Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 25 augusti

Kommunen vill stävja stöket i Karlstad och anställer fyra nya fältare. Kommunstyrelsen sa ja till en ny granskning av Stadshusaffären och höjda entréavgifter på Sundstabadet.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Fler kameror för ökad trygghet

En åtgärd för att komma till rätta med oroligheterna i centrum, på Kronoparken och Våxnäs är att gå vidare med fler övervakningskameror, skriver det blå-gröna styret i ett politiskt initiativ. Förutom förstärkningen av fältverksamheten vill de skyndsamt ta fram riktlinjer för kamerabevakning. Karlstads kommun arbetar med många trygghetsskapande åtgärder, ett arbete som leds av Trygghetscenter i nära samarbete med polisen. Det blå-gröna styret har tidigare lagt det politiska initiativet "Ett ännu tryggare Karlstad", då det bland annat beslutades om att skapa en Karlstadsmodell i form av Vuxna för trygghet. Det arbetet ska presenteras i kommunstyrelsen i september 2020.
"Karlstad ska vara en trygg kommun där man ska man kunna gå ute utan att titta sig över axeln eller vara orolig för sina barn och ungdomar", skriver de i initiativet.

Beslut
Kommunledningskontoret och Trygghetscentrum ges i uppdrag att i samråd med Polisen ge förslag på placeringar av kameror. Resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen senast oktober 2020. Kommunledningskontoret ska dessutom ta fram riktlinjer för kameraövervakning och den tidigare förstärkningen av Ungdomar för trygghet ska utvärderas senast januari 2021.

Fyra nya fältare anställs

Som ett led i att stoppa den senaste tidens oroliga utveckling beslutade kommunstyrelsen idag att förstärka fältverksamheten vid arbetsmarknads- och socialförvaltningen med fyra nya fältare. Fältverksamheten bidrar redan idag till att skapa trygghet i oroliga områden. Tack var de nya fyra tjänsterna kan det arbetet förstärkas.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fyra fältare ska anställas året ut. I december 2020 görs en utvärdering kring om anställningarna ska förlängas.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ny granskning av Stadshusaffären

Socialdemokraterna skriver i en motion till kommunfullmäktige att de vill se en ny granskning av försäljningen av Stadshuset i Karlstad. Det med bakgrund av att det finns anledning att ytterligare belysa de juridiska aspekterna av försäljningen.
Redan 2017/2018 gjorde PwC en oberoende granskning av försäljningen som visade på att affären genomförts "i enlighet med befintlig rättspraxis". Därmed talar den genomförda granskningen och senare uttalanden i media emot varandra.
Kommunledningskontoret finner inte någon anledning att ifrågasätta den granskning som har genomförts, som säger att affären inte strider emot vare sig svensk eller EU-rättslig praxis utan att det är en fråga för kommunstyrelsen att ta ställning till.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att det görs en ny oberoende granskning av stadshusaffären.

Höjda entréavgifter på Sundstabadet från 1 oktober

Sundstabadet finansieras till 90 procent av de intäkter som kommer in, såsom entréavgifter, försäljning i reception och kafeteria samt kurser. För att möta kostnadsökningarna i verksamheten, utan att begränsa öppettider och kvalitet, krävs en höjning av entréavgifterna.
Personalkostnader utgör den största delen av kostnaderna och förslaget är att avgifterna varje år justeras med ett index knutet till löneökningen inom Sveriges kommuner.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att avgifterna för inträde till Sundstabadet höjs med 2,5 procent från 1 oktober 2020.

Ny markpolicy för Karlstads kommun

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram förslag till ny markpolicy, riktlinjer för prissättning av kommunens mark, kommunala markanvisningar och exploateringsavtal samt en uppdaterad prislista för upplåtelse och överlåtelse av kommunens mark.
Markpolicyn skapar en tydlighet i varför kommunen ska äga mark. Den lägger också grunden för att på lång sikt trygga att kommunen har den mark som behövs för att utvecklas.
Kommunens mark är en värdefull tillgång och avkastningen ska komma alla Karlstadsbor till del. Genom markpolicyn får vi en tydlig inriktning på hur vi ska använda vår mark på bästa sätt för att säkra tillväxt och gynna friluftslivet, rekreation och biologisk mångfald.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till markpolicy för Karlstads kommun godkänns och börjar gälla från den 1 november 2020.

Detaljplanen för Sandbäcken antas

Karlstads kommun har tagit fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga 250 bostäder på Sandbäcken där idag Hundrastgården och parkeringen ligger. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd och granskning och synpunkter har kommit in rörandes buller från E18, trafik och parkering i området. Detaljplanen klubbades i början av året i stadsbyggnadsnämnden. Men eftersom planen anses vara av större vikt måste den vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till detaljplan för Sandbäcken 1:1 antas.

Motion: Ta fram en ny socioekonomisk analys för Karlstads kommun

Socialdemokraterna i Karlstad vill att kommunen tar fram en förnyad socioekonomisk analys över Karlstad samt gör en kartläggning av vilka resurser som finns för avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter för unga. Enligt motionärerna vore en förnyad analys ett värdefullt underlag för kommunens nämnder när de ska prioritera inför kommande ekonomiska utmaningar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad eftersom ett arbete redan pågår.

Motion: Översyn av kommunens diarieföring och mötesdokumentation

I en motion föreslår Karlstadspartiet Livskvalitet att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att utreda hur gällande lagar och regler för diarieföring av offentliga handlingar och dokumentation av möten efterlevs inom kommunen. I arbetet ska det ingå att informera och förtydliga vad det är som gäller kring detta.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad eftersom det redan pågår en oberoende utredning som ser över kommunens ärendehantering och som väntas vara klar under hösten. Utbildningar om diarieföring av offentliga handlingar är inplanerade sedan tidigare.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Uppdaterad den