Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 7 april

Koncernen Karlstads kommun ska ha en gemensam inriktning under coronapandemin. Kommunen ska säkra sin samhällsviktiga verksamhet, skydda riskgrupper och minska takten på smittspridning, bidra till att mildra coronakrisens påverkan på Karlstadsbor, näringsliv och föreningsliv samt minimera och förebygga oro.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Strategisk plan och budget 2021–2023 för kommunstyrelsen

Alla nämnder ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar 2021–2023 och ge en beskrivning av den verksamhet som nämnden kan genomföra inom den tilldelade ramen. Kommunstyrelsen äskar: 

 • 2 miljoner kronor för att täcka den ökade kostnaden för kommunen i det nya avtalet med Färjestads BK.  
 • 500 000 kronor till licenskostnader vid införande av ett e-arkiv.  
 • 1 miljon kronor för att kunna möta upp förfrågningar om evenemang som är av nationellt intresse och som kan stärka varumärket Karlstad. 
 • 10 miljoner kronor för en tillfällig lösning för att leda om gångtrafiken när Vikentunneln stängs för ombyggnation under 2022–2024. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet över strategisk plan och budget 2021–2023. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Utvärdering av koncernens internkontroll 2019

Intern kontroll handlar om att säkra en effektiv förvaltning och att förebygga allvarliga fel i verksamheten. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden, medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll i koncernen. I det ansvaret ingår att årligen utvärdera koncernens samlade system för intern kontroll, för att kunna upptäcka eventuella brister och göra förbättringar.

Utvärderingen visar att samtliga nämnder och styrelser har fastställt en plan för intern kontroll för 2019, som sedan också har återrapporterats. På en övergripande nivå har ett utvecklingsarbete skett med syfte att kvalitetssäkra rutiner, öka erfarenhetsutbytet och stärka kompetensen kring den interna kontrollen inom koncernen. 

Beslut 

Rapporten om utvärdering av koncernens interna styrning och kontroll för 2019 godkänns.

Samverkansavtal för Karlstads resecentrum

Karlstads kommun, Trafikverket, Jernhusen och Region Värmland samverkar i arbetet med att utveckla Karlstads resecentrum. Ett förslag för utformningen av resecentrum har tagits fram, detaljplanen har varit ute på samråd och granskningsprocessen återstår. Parterna tecknar nu ett samverkansavtal för hur arbetet framåt ska se ut i genomförandet av Karlstads resecentrum.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet.

IUC/Stål och verkstad får 500 000 kronor

IUC/Stål och verkstad är ett ideellt nätverk som ägs och styrs av värmländsk industri. De stödjer och coachar små och medelstora industriföretag utifrån deras olika behov inom bland annat kompetensförsörjning, marknadsföring, digitalisering, hållbarhet och miljö. Nu ansöker de om medfinansiering av sin verksamhet för år 2020. Deras verksamhet har bidragit till företagsnära projekt och aktiviteter som ger tillväxt hos företagen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att IUC/Stål och verkstad finansieras med
500 000 kronor för år 2020.

Ordningsvakter i centrala Karlstad

Karlstads kommun har tidigare haft ett samarbete med centrumföreningarna för att tillsammans finansiera ordningsvakter i centrala Karlstad. I och med en ny upphandling finns möjlighet att igen ingå i ett sådant samarbete.

Genom att anlita ordningsvakter skapar kommunen ytterligare en förebyggande och ordningsfrämjande resurs. Ordningsvakterna kan ingripa mot brott och ordningsstörningar, och vara ett komplement till både fältgrupp och polis.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun medverkar i samarbetet för finansiering av ordningsvakter i centrala Karlstad.

Politiskt initiativ – Utred hur behovet av för- och grundskolor kan tillgodoses i framtiden

Det blågröna styret lämnade hösten 2019 ett politiskt initiativ om att undersöka hur behovet av för- och grundskolor kan tillgodoses i framtiden. De gav uppdraget till kommunledningskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag. Ärendet har behandlats och redovisas nu.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen. Fortsatt hantering av förslag om markanvändning vid Tingvalla idrottsplats sker inom ramen för den långsiktiga investeringsplaneringen.

Samhällsviktig verksamhet i kommunal regi – komplettering av Risk- och sårbarhetsanalys

Utifrån kommunens pågående hantering av effekterna av coronapandemin ser kommunledningskontoret att nulägesbilden i Karlstads kommuns Risk- och sårbarhetsanalys behöver kompletteras med fler verksamheter som kan definieras som samhällsviktiga.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022 preciseras och kompletteras med fler samhällsviktiga verksamheter.

En koncerngemensam inriktning för samhällsviktig verksamhet under coronapandemin

Coronapandemin påverkar oss alla. Hela samhället berörs och koncernens Karlstads kommuns verksamheter påverkas på olika sätt och i olika omfattning. Koncernen måste kunna bedriva och säkra sin verksamhet samtidigt som negativa effekter av pandemin behöver förebyggas och mildras.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen antar gemensamma inriktningar för koncernen för att hantera dessa stora utmaningar. Inriktningarna ska bland annat ge stöd i hur koncernen ska prioritera och bidra till att skapa god ekonomisk hushållning av våra resurser under pandemin.

Kommunledningskontoret föreslår följande gemensamma inriktningar för kommunen:

 • Säkerställa koncernens samhällsviktiga verksamhet.
 • Skydda riskgrupper och minska takten på smittspridning.
 • Bidra till att mildra coronakrisens påverkan på Karlstadsbor, näringsliv och föreningsliv
 • Minimera och förebygga oro.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Gemensamma inriktningar för kommunen fastställs och gäller under coronapandemin.
 • Koncernens bolag rekommenderas att anta kommunens gemensamma inriktningar.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram anvisningar för nämndernas arbete med att hantera inriktningarna inom ramen för strategisk plan.
 • Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med nämnder och styrelser se över tidplanerna för beslutade investeringar.

Politiskt initiativ – Se över regelverk och rutiner för att underlätta för det lokala och regionala näringslivet

Kommunstyrelsen beslutade vid ett extrainsatt möte i mars att alla nämnder skulle se över sitt regelverk och sina rutiner och ge förslag på åtgärder för att mildra coronautbrottets negativa effekter för företag och föreningar. Bolagen i koncernen uppmanades att göra likadant.

Coronavirusets spridning får omfattande konsekvenser för vårt samhälle med följder som påverkar näringslivet och kultur- och föreningslivet negativt. Många företag och föreningar har fått ställa in eller skjuta upp verksamhet och efterfrågan på produkter och tjänster påverkas av reserestriktioner, sjukskrivningar och stängda gränser. Det är en tid av oro och osäkerhet och det drabbar Karlstadsborna.

I en snabb översyn har kommunens förvaltningar gått igenom vad som har gjorts och vad som kan göras för att mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet. Ärendet har hanterats av förvaltningarna och har inte fått politisk beredning på grund av att det varit kort om tid.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

 • Nämnderna får i uppdrag att genomföra de åtgärder som är möjliga att hantera inom budgeterad ram för verksamheten. 
 • Kommunledningskontoret ges i uppdrag att samordna arbetet med åtgärder för att minska konsekvenserna av coronautbrottet för kommunens näringsliv och föreningar. Samordningen bör innefatta såväl nämnder som bolag inom kommunkoncernen. Återrapportering sker löpande till Tillväxtutskottet.
 • Karlstads kommun stödjer Region Värmlands förslag om att omarbeta avtalet för servicetrafik i syfte att stötta de trafikföretag som inte har lika många resebeställningar nu. Det innebär att taxi- och bussbolag som på grund av läget har mindre att göra kan användas i servicetrafiken för samhällsnyttiga ändamål.
 • Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inrätta en kontaktfunktion för att hantera frågor rörande coronautbrottets effekter för det lokala näringslivet. I uppdraget ingår även att informera det regionala och statliga stödsystemets möjligheter.
 • Kommunledningskontoret ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förkorta kommunens och de kommunala bolagens betalningstid för inkommande fakturor.
 • Fem miljoner kronor avsätts för att finansiera ytterligare åtgärder för att underlätta för näringslivet och föreningslivet, i syfte att lindra effekterna av coronapandemin. Beslut om fördelning av medlen sker i kommunstyrelsen.
 • Kommunstyrelsen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden inte tar ut några avgifter för markupplåtelse för restaurangers uteserveringar under 2020.
 • Kommunstyrelsen uppmanar Karlstads Parkerings AB att undersöka möjligheterna att införa avgiftsfri parkering på kvartersmark under 2–3 timmar.

Slutna möten för kommunstyrelsen på grund av coronapandemin

Med anledning av hanteringen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 kommer kommunstyrelsen att kunna hålla slutna möten framöver. Vanligtvis är kommunstyrelsens möten öppna för allmänheten, men fram till och med 30 juni 2020 kommer kommunstyrelsen att kunna hålla slutna möten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kunna hålla slutna möten fram till och med 30 juni 2020.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Årsredovisning 2019 för Karlstads kommun

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 301 miljoner kronor varav kommunens del är 107 miljoner kronor. I kommunen gjordes investeringar för 1 063 miljoner kronor och sammantaget för hela koncernen gjordes investeringar för 1 440 miljoner kronor. Några av de stora investeringarna som gjorts i kommunen är skolor som har byggts om och byggts till, till exempel Sundsta-Älvkullegymnasiet, Stagnellska, Västerstrandsskolan och Kvarnbergsskolan.

Under 2019 ökade invånarantalet i kommunen med 1 401 personer. I slutet av året hade Karlstads kommun 93 898 invånare. Totalt föddes 950 barn.

Några viktigare händelser under året var:

 • Karlstad var värd för SM i friidrott.
 • Karlstads kommun var en av fem kommuner som blev nominerade till utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun 2019.
 • Från och med höstterminen 2019 har samtliga elever på högstadiet tillgång till en egen dator och på låg- och mellanstadierna i kommunen är förhållandet en dator per två elever.
 • Under hösten har ett antal händelser skapat otrygghet och oro på främst en av högstadieskolorna. Ett omfattande trygghetsarbete har skett med egna resurser och genom samverkan med andra myndigheter.
 • Värmlands Museum har nyöppnat efter en omfattande om- och tillbyggnad. Det är en unik satsning på ett länsmuseum i Kultursverige som möjliggjordes genom finansiell samverkan mellan Karlstads kommun och Region Värmland.
 • Karlstads kommun har rankats som den fjärde bästa miljökommunen i Sverige av tidskriften Aktuell hållbarhet.
 • Restaurang Båten har bärgats och Residensparken har återställts till en sandstrand med solstolar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen godkänns.

Vänersnipan – KBAB investerar och bygger bostäder

Karlstads Bostads AB, KBAB, önskar bygga 132 bostadslägenheter. Byggprojektet kallas Vänersnipan och planeras ligga utmed Packhusallén i Karlstad. Tanken är att det ska vara en L-formad byggnad i åtta våningar plus en indragen takvåning och källare i en del av byggnaden, med kontorslokaler i bottenvåningen som ska bli bolagets nya huvudkontor. Byggnationen är tänkt att börja med markarbeten i juni och beräknas vara färdig i början av 2023.

De bostadslägenheter som planeras är:

 • 17 lägenheter med 1 rum och kök
 • 49 lägenheter med 2 rum och kök
 • 59 lägenheter med 3 rum och kök
 • 7 lägenheter med 4 rum och kök

Investeringen beräknas uppgå till 342,5 miljoner kronor inklusive moms och mark. KBAB bedömer att investeringen är lönsam. Eftersom investeringen överstiger 2 000 prisbasbelopp krävs kommunfullmäktiges godkännande för att KBAB ska kunna genomföra projektet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att investeringen godkänns.

Ändringar i lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Teknik- och fastighetsnämnden har sett över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln inom Karlstads kommun. De ändringar som föreslås syftar till att innehållet i föreskrifterna ska vara tydligt och aktuellt, samt att torghandeln främjas och flexibiliteten ökar.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att förslaget till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln inom Karlstads kommun godkänns och gäller från och med 1 juni 2020.

Ändrade avgifter för upplåtelse av allmän platsmark

Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att taxorna för upplåtelse av allmän platsmark uppdateras för att göra dem tydligare och underlätta hanteringen. Nämnden föreslår också att vissa taxor justeras eller tas bort. Generellt kommer prisnivåerna att öka eller vara oförändrade jämfört med dagens nivåer. Bland annat förändras taxan för arrangemang så att avgiften grundas på plats, yta och längd i stället för att grundas på typ av arrangemang. För att underlätta hanteringen av arrangemang kommer specifika områden att pekas ut och delas in i mindre zoner. På så vis kommer arrangörer att få en större valfrihet och ett område kan hyras ut till flera samtidigt.

För att öka attraktiviteten på Stora torgets torghandel har kommunen bland annat höjt servicenivån och köpt in enhetliga tält som kan användas. Taxorna för torghandel delas in i hög- och lågsäsong med en månadstaxa för el. Det innebär till exempel att en torghandlare som i genomsnitt använder en torgplats tre dagar per vecka kommer att betala 55 kronor per dag, inklusive el. Food trucks får en egen taxa då de har en högre elförbrukning. Nytt är att Skutberget öppnas upp för food trucks med en särskild yta som görs i ordning under sommaren 2020. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att:

 • Taxor och taxeföreskrifter för upplåtelse av allmän platsmark godkänns. Förändringarna börjar gälla från 1 juni 2020 under förutsättning att de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel inom Karlstads kommuns godkänns.
 • Taxorna indexregleras och justeras årligen grundat på förändringar i konsumentprisindex (KPI).
 • Teknik- och fastighetsnämnden ska prioritera att ta fram förslag till policy för upplåtelse av allmän platsmark i samverkan med kommunledningskontoret och Centrum Karlstad.

Detaljplan för Tullholmssågen 4 i Viken

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2020 att godkänna detaljplanen Tullholmssågen 4 och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter, service och strandpromenad. Planen kommer att möjliggöra en ny urban trafiklösning i korsningen Packhusgatan-Tullhusgatan-Sjömansgatan. Planförslaget innebär drygt 1 100 bostäder i ett centralt och vattennära läge i Karlstad.

Planen har varit ute på samråd och remiss och har varit tillgänglig för allmänheten i Karlstadsrummet, bibliotekshuset, Samhällsbyggnadshuset och på karlstad.se.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för Tullholmssågen 4 antas enligt plan- och bygglagen.

Motion – Skapa föräldravänliga villkor för förtroendevalda

I en motion till fullmäktige föreslår Socialdemokraterna att kommunfullmäktige ska ha sina sammanträden under dagtid för att underlätta för småbarnsföräldrar att ha ett förtroendeuppdrag. I motionen föreslås också att en parlamentarisk grupp ska sättas ihop för att hantera löpande frågor kring förtroendeuppdrag och föräldraskap.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Motion – Locka företagare till landsbygden genom ett projekt liknande Falkenbergs Lev din dröm

I en motion till fullmäktige föreslår Lena Nilsson (S) och Christian Norlin (S) att kommunen ska genomföra ett utvecklingsprojekt för landsbygden med inspiration från Falkenbergs kommun och projektet Lev din dröm. Tanken är att locka företagare till Karlstads landsbygd.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls.

Motion – Ta fram en plan för placering av bilräknare av liknande slag som befintliga cykelräknare

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att kommunen tar fram en plan för placering av en eller flera bilräknare av samma slag som cykelräknarna på lämpliga platser. Effekten de vill uppnå med förslaget är att få bilister att reflektera över mängden bilar som trafikerar gatorna, samt att kommunen får möjlighet att se vilken påverkan kampanjer om att minska biltrafiken har på trafikflödet.

Kommunledningskontorets uppfattning är att trafik- och fastighetsförvaltningen redan mäter och följer upp trafik på ett sådant sätt som fyller behovet att kunna se önskad effekt av de kampanjer och åtgärder som genomförs i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den