Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 8 december

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Alan Schürer ny stadsbyggnadsdirektör

Alan Schürer blir ny stadsbyggnadsdirektör när Ingrid Näsström går i pension. Han arbetar idag som chef för avdelningen för förvaltningsutveckling på Familjebostäder i Göteborg. Alan Schürer tillträder på sin nya tjänst den 1 april nästa år.

Beslut
Alan Schürer anställs som stadsbyggnadsdirektör vid stadsbyggnadsförvaltningen från 1 april 2021 till 31 mars 2027.

Förstärkt trygghetsarbete

I ett politiskt initiativ har det blågröna styret föreslagit åtgärder för att skapa större trygghet på Kronoparken och Våxnäs. Initiativet består av två delar: Att förstärka närvaron i områdena med ordningsvakter samt att Trygghetscenter får i uppdrag att arbeta med trygghetsmöten tillsammans med fastighetsägare, föreningar, polisen och andra lokala aktörer, enligt den modell som använts av Göteborgs stad i stadsdelen Gamlestaden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 2,2 miljoner kronor avsätts för att införa ett koncept med ordningsvakter på Våxnäs och Kronoparken. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Trygghetscenter utveckla en modell för trygghetsmöten där representanter för kommunen, polisen och andra aktörer ingår.
S och V lämnade ett eget förslag.

Leader Närheten får bidrag

Leader Närheten har sedan 2016 arbetat med landsbygdsutveckling i Karlstad med kranskommuner i programmet "Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020". Eftersom programmet blev två år försenat och kom igång först 2016, så förlängs programperioden till 2022.

Beslut
Leader Närheten föreslås få 1 004 254 kronor årligen under 2021-2022.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Ny vision för Karlstads kommun

"Ett bättre liv i solstaden". Det är förslaget på Karlstads kommuns nya vision som ska visa riktningen för kommunens utveckling.
Prognoser visade att kommunen var på väg att nå visionen om 100 000 invånare och kommunstyrelsen fick därför i uppdrag förra hösten att ta fram ett nytt förslag på vision.

Drygt 1 300 synpunkter samlades in genom medborgardialog och möten med förtroendevalda och tjänstepersoner. Under några månader hade alla som ville möjlighet att tycka till.
Flera förslag togs fram och slutligen var det "Ett bättre liv i solstaden" som vann. Enligt kommunledningskontoret är det kort och slagkraftigt, solen gör den unik, den är kaxig men trovärdig.

Ett bättre liv visar på utveckling och driv, den tar avstamp i medborgardialogen och den inkluderar alla slags liv: näringsliv, studentliv, vardagsliv, föreningsliv, kulturliv, arbetsliv, friluftsliv med mera. Vem du än är, i livets alla skeenden, är visionen att man har det bättre i solstaden Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommuns nya vision godkänns och sammanfattas med orden "Ett bättre liv i solstaden"

SD vill förbjuda burka i skolan och vården

I två motioner föreslår Sverigedemokraterna att det ska förbjudas att bära burka, niqab eller annan klädsel som täcker ansiktet för anställda inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet i kommunen samt inom grundskolan. Syftet i grundskolan är att främja jämställdhet och trygghet samt att elever och personal ska kunna identifiera en person. Syftet inom vården är att vårdtagare ska känna igen personalen som de möter.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att båda motionerna avslås. Enligt vård- och omsorgsförvaltningen är det redan idag omöjligt att bära plagg över ansiktet i och med de kraven på basala hygienrutiner som redan finns. Ett förbud skulle därför vara verkningslöst. I skolan kan burka förbjudas i vissa situationer om det bedöms nödvändigt, till exempel vid tentamenstillfällen, men ett generellt förbud saknar stöd i lagen.

SD vill att avgift tas ut för språktolkstjänster

I en motion föreslår Kjell Örnberg (SD) att kommunen ska verka för en förändring av förvaltningslagen så att det blir möjligt att ta betalt för språktolkstjänster. Han skriver att svenska språket är nyckeln för att bli en del av samhället och föreslår att rätten till avgiftsfri tolk ska upphöra när permanent uppehållstillstånd har beviljats eller efter fyra års vistelse i Sverige.

Beslut
Motionen föreslås få avslag. Ofta rör en enskilds kontakter med det offentliga ärenden som har stor betydelse för den enskilde eller dennes anhöriga, skriver kommunledningskontoret. Ofta använder myndigheter svåra ord som skiljer sig från den svenska som används till vardags. En grundförutsättning för att handläggning och beslut ska vara rättsäkra är att den enskilde förstår vad myndigheten beslutar eller efterfrågar.

 

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.
Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den