Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 10 november

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Brottsofferjouren får bidrag för 2021

Kommunstyrelsen ger varje år bidrag till olika organisationer och föreningar. Brottsofferjouren Värmland har ansökt om fortsatt bidrag med sex kronor per kommuninvånare för nästa år. Brottsofferjouren är en ideell förening som stödjer brottsoffer samt finns som stöd för vittnen i domstolen.

Beslut
Brottsofferjouren Värmland får 563 000 kronor i bidrag för sin verksamhet under 2021.

Ung Företagsamhet får bidrag för 2021

Ung Företagsamhet har ansökt om ekonomiskt bidrag på fem kronor per kommuninvånare för sin verksamhet under 2021. Ung Företagsamhet har sedan 1980 utbildat gymnasieelever i entreprenörskap. Sedan 2011 arbetar de även i grundskolan. För att kunna ge fler ungdomar chansen att ta del av entreprenörskap i grundskolan samt att fler gymnasieelever får testa att driva UF-företag, så behöver de fortsatt finansiering av kommunen.

Beslut
Ung Företagsamhet beviljas verksamhetsbidrag på 470 000 kronor.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Alla medarbetare får tusen kronor i presentkort

Den pågående pandemin har inneburit en ansträngd arbetssituation för många av kommunens medarbetare. Verksamheterna har med kort varsel varit tvungna att ställa om och hitta nya arbetssätt. Med gott samarbete, flexibilitet och kreativitet har koncernens medarbetare löst de utmaningar som har uppstått. För att visa ett tecken på uppskattning för ett väl utfört arbete under den här tiden får alla medarbetare ett presentkort på 1000 kronor som kan användas hos lokala näringsidkare. På det sättet kommer personalgåvan även att stötta näringslivet lokalt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att alla koncernens medarbetare får en personalgåva i form av ett presentkort till ett värde av 1000 kronor.

Driftstöd till Karlstad Airport för år 2020

Utöver det ordinarie driftstödet på 3,6 miljoner kronor, kommer Trafikverket att betala ut 2,8 miljoner kronor extra för år 2020 till Karlstad Airport med anledning av corona-pandemin.

Resterande delen av förlusten som Karlstads Airport redovisar täcks av moderbolaget Karlstads Stadshus AB. Enligt prognosen handlar det om27,2 miljoner kronor. Men för att ta höjd i och med osäkerheten i prognosen föreslås en säkerhetsmarginal. Det vill säga att det totala stödet till Karlstad Airport, med Trafikverkets stöd inräknat, bör vara 35 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Karlstad Airport beviljas ett stöd på 35 miljoner kronor för driften under år 2020. Pengarna ska täcka bolagets rörelseförlust.

Nya avgifter för vatten och avlopp 2021

Kommunens brukningsavgift för vatten och avlopp har en fast och en rörlig del, med en grundavgift och en avgift som beror på hur mycket vatten som används. Inför 2021 föreslår teknik- och fastighetsnämnden att brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 2,7 procent, både för den fasta och rörliga delen. För en normalstor villa med en tomt på 800 kvadratmeter innebär det en årskostnad på 7 189 kronor och för ett flerbostadshus med 15 lägenheter totalt 54713 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att brukningstaxan och taxeföreskrifterna för vatten och avlopp godkänns och börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Intern studio för filminspelning

Redan innan pandemin rustade sig Karlstads kommun för att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Pandemin har skyndat på det arbetet och under våren och hösten 2020 inleddes ett digitalt kunskapslyft i koncernen.

Digitala lösningar har bland annat möjliggjort för medarbetare att arbeta hemifrån, för skolan att jobba på distans och att sammanträden kunnat genomföras digitalt.

Men det finns också en ökad förväntan på att kunna kommunicera mer via ljud och bild. Därför finns behov av en intern studio för filminspelning som en del i koncernens digitala kunskapslyft. Behovet av förinspelade aktiviteter har ökat såväl hos chefer som medarbetare. Allt för att nå ut med information utan att behöva träffas fysiskt.

I en studio skulle även presskonferenser kunna hållas med kort varsel. Och vi ser att utbrottet av covid-19 också ökat behovet från koncernens verksamheter vad gäller webb-tv i interkommunikationen.

Vid alla livesända produktioner idag, digitala gymnasieforum, studentutspringet och andra större konferenser, tar kommunen hjälp av externa upphandlade leverantörer. Som ett komplement till det finns en stor efterfrågan på att kommunen själv ska kunna göra filminspelningar med kort varsel. Det kan handla om seminarier, utbildningar och olika intervjuer som en del i internkommunikationen, pressträffar med mera.

Att få till en intern studio för filminspelning beräknas kosta cirka 250 000 kronor, utöver det tillkommer kostnad för inspelningsutrustning på 100 000 kronor.

Beslut
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att köpa in utrustning för att färdigställa en intern studio för filminspelning.

Inre hamn blir nytt valdistrikt

Med anledning av att det byggs nya hyresrätter och bostadsrätter i området Tullholmsviken behöver ett nytt valdistrikt bildas i området innan valet år 2022. Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Kommunledningskontoret föreslår att ett nytt valdistrikt bildas som heter Inre Hamn och att delar av det nuvarande valdistriktet Tullholmsviken får en ny gränsdragning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att det nya valdistriktet Inre hamn bildas och att valdistriktet Tullholmsviken får en ny gränsdragning.

Motion: Ge vikarier heltidsanställning

I en motion föreslår Vänsterpartiet att vikarieförsörjningen i kommunen ses över i de verksamheter som har ett särskilt behov under smittspridningen. V vill utreda kostnaderna för att anställa kommunens vikarier på heltid under en tremånadersperiod och organisera dem i vikariepooler, för att garantera personalförsörjningen samt att onödiga sociala kontakter undviks mellan personalen och framför allt de äldre. I motionen skriver de också att kostnaderna för vikarier ska bokföras som särskilt relaterade till Covid-19.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad eftersom liknande arbetssätt som efterfrågas redan används i de berörda verksamheterna. Alla förvaltningar har också rutiner för att de extrakostnader som pandemin medför kan särskiljas.

Motion: Granska kommunens alla äldreboenden

I en motion föreslår Karlstadspartiet Livskvalitet att vård- och omsorgsförvaltningen ska genomföra en granskning av kommunens alla äldreboenden med anledning av de missförhållanden som framkommit på ett av boendena. Enligt vård- och omsorgsnämnden pågår redan en intern granskning av alla vård- och trygghetsboenden för att säkerställa att gällande rutiner efterlevs. För att se till att liknande situationer inte upprepas pågår även en extern granskning av vård- och omsorgsförvaltningens interna kontrollsystem och samverkan mellan olika professioner.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad eftersom det redan pågår en granskning av alla vård- och trygghetsboenden i kommunen.

Tillsyn av sprängämnensprekursorer

Kommunen har ansvar för tillsynen om sprängämnesprekursorer, det vill säga kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men som även kan missbrukas för att tillverka sprängämnen. Tillsynen enligt lagen om sprängämnesprekursorer innebär att kommunen ska kontrollera att företag som erbjuder produkter som innehåller sådana kemikalier, inte säljer dem till enskilda personer som saknar tillstånd.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att det är miljönämnden som får ansvar för att genomföra tillsynen enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Uppdaterad den