Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 21 januari

Kommunen ska göra en jämförande studie av arbetet med företagsetableringar gentemot andra jämförbara kommuner. Kommunen och polisen samverkar för att bekämpa narkotika- och alkoholrelaterade brott. Det var några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens möte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Politiskt initiativ – Oberoende granskning av Stadshusaffären

I ett politiskt initiativ föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen ska initiera en ny oberoende granskning av Stadshusaffären. Socialdemokraterna vill utreda om affären på något sätt var olaglig samt om det var vänskapskorruption inblandat. De vill även initiera en utvärdering och översyn av den så kallade etableringsprocessen i syfte att trygga en mer rättssäker hantering av företagsetableringar i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativet. S reserverar sig mot beslutet.

Politiskt initiativ – Översyn av arbetet med etableringsärenden

I ett politiskt initiativ skriver det blågröna styret att Karlstad är en kommun med god tillväxt och stabil ekonomi. För att kunna fortsätta utvecklas är det nödvändigt att få fler företag att etablera sig i kommunen och ha bra metoder för det arbetet. Mot bakgrund av de synpunkter som har kommit in om hanteringen av Stadshusförsäljningen ger det blågröna styret kommunledningskontoret i uppdrag att:

 • Genomföra en jämförande studie av arbetet med företagsetableringar gentemot andra jämförbara kommuner.
 • Göra en beskrivning av hur man eventuellt kan förbättra arbetet och dokumentationen av externa kontakter under kommunens hantering av etableringsärenden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en jämförande studie av arbetet med företagsetableringar samt ge förslag på eventuella förbättringar. Återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2020.

Långsiktig planering av investeringar 2022–2026

Processen för långsiktig planering av investeringar fortsätter som en del i arbetet att skapa bättre struktur och möjlighet att i ett tidigt skede få en politisk prioritering mellan olika projekt. Förstudier ska endast ske för de projekt som kommunstyrelsen har prioriterat. I en förstudie kollar man på verksamhetens behov och möjliga lösningar som sedan samlas i ett underlag för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en långsiktig investeringsplanering för 2022–2026.

Förstudier för lokalbehov påbörjas för:

 • översyn för förskolor och skolor i Skåre/Stodene
 • förskola på Stockfallet
 • förskola på Rud/Färjestad
 • förskola på Kroppkärr
 • ny högstadieskola centralt
 • servicebyggnad på Skutberget
 • förskola på Orrholmen
 • Våxnäshallen.

Förstudie för projekt inom infrastruktur, exploatering och VA ska påbörjas för:

 • östra förbindelsen på Örsholmen
 • gång- och cykelväg på Ullebergsleden.

Planeringsfas för projekt inom infrastruktur, exploatering och VA ska påbörjas för:

 • gång- och cykelväg Björkås–Norsbron, inklusive bro Norsborg
 • gång- och cykelväg vid Norra Allén
 • gång- och cykelväg, Långgatan i Vålberg samt Vålberg–Grums–Edsvalla
 • omlastningscentral i Vålberg
 • utbyte av luftarsystem för avloppsreningsverk
 • utbyte av sista delen på huvudvattenledningen.

Polisens medborgarlöfte – för att Karlstadsborna ska känna sig trygga

Polisens medborgarlöfte ringar in de problem som kommer att vara i fokus för polisens arbete och kommunikation med invånarna i Karlstad de närmsta två åren. Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell.

Tillsammans med Karlstads kommun höll polisen i Karlstad en medborgardialog 2016 där över 800 personer tyckte till om vilka problemområden polisen och kommunen ska prioritera att jobba med.

Den sammanvägda bilden från medborgardialogen visade tre problemområden:

 • våld i offentlig miljö
 • otrygga miljöer
 • narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Polisen i Karlstad och Karlstads kommun kommer under 2020–2022 att fokusera arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet.

Polisen och kommunen kommer tillsammans att genomföra:

 • tillsyn på krogar och nattklubbar med inriktning mot överservering och ansvarsfull alkoholservering
 • samverkan i ungdomsinsatser för en mer effektiv hantering av ärenden
 • informationsutbyte kring den aktuella lägesbilden i kommunen.

Lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) och kommunen kommer bland annat att fortsätta att samverka genom arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST). Kommunen kommer även att utveckla arbetet med att motverka användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att polisens medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun för 2020–2022 godkänns.

Samråd för masshushållningsplan

I samband med att kommunen antog översiktsplanen 2012 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en masshanteringsplan. Masshushållningsplanen är tänkt som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med olika ställningstaganden och markanspråk för en hållbar materialförsörjning – av till exempel olika typer av bergkross, grus och sand för att kunna bygga bostäder och vägar. Planen redovisar områden som passar för täkter och hur Karlstads kommun kan bli mer resurshushållande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen för masshushållningsplan och sända ut den på samråd.

Paper province får verksamhetsbidrag på 500 000 kronor/år

Paper province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi som ägs och drivs av drygt 100 medlemsföretag. Paper province ansöker om ett utökat verksamhetsbidrag för perioden 2020–2023.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte höja verksamhetsbidraget till Paper province utan låter det vara kvar på 500 000 kronor/år med årligt beslut.

Verksamhetsbidrag till Centrum Karlstad

Centrum Karlstad är en medlemsorganisation som består av medlemmar från bland annat butiker, hotell, restauranger, caféer och fastighetsägare i centrala Karlstad. Inför 2020 vill Centrum Karlstad inta en ny strategisk roll för att bedriva en kvalitativ utveckling av stadskärnan – som en viktig del av att skapa en attraktiv stad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Centrum Karlstad ett verksamhetsbidrag på 1 miljon kronor för 2020.

Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad får 140 000 kronor i bidrag

Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad driver bland annat ett nattcafé under den kalla vinterperioden. Nattcaféet är till för hemlösa medborgare och utsatta EU-medborgare som befinner sig i Karlstad och där kan gästerna få värme, mat och gemenskap.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ekumeniska nätverket för socialt arbete i Karlstad får 140 000 kronor i bidrag för vintersäsongen 2019–2020.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Koncernbudgeten visar ett positivt resultat på 324,7 miljoner kronor

För att ge en helhetsbild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun driver i olika former görs årligen en budget för hela koncernen. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Karlstads kommun beräknar att hela koncernen gör ett positivt resultat på 324,7 miljoner kronor i budgeten för 2020. Investeringarna beräknas hamna på 2 071,5 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten för Karlstads kommun godkänns.

Motion – Ta fram riktlinjer för partiers besök i kommunala verksamheter

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Sörensen (KPL) och Eva-Britta Johansson (KPL) att kommunfullmäktige ska besluta att inleda ett arbete med att ta fram riktlinjer för politiska partiers besök i den kommunala verksamheten samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad då riktlinjer för partibesök samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler redan finns.

 

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka. 

Uppdaterad den