Beslut i korthet 2020

Kommunstyrelsen i korthet den 27 oktober

På ett extra kommunstyrelsemöte behandlades det blågröna styrets förslag till strategisk plan och budget för 2021–2023.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Strategisk plan och budget 2021-2023

På grund av det osäkra ekonomiska läget under våren på grund av coronapandemin så är det först nu som de politiska partierna lägger fram sina budgetsatsningar för åren 2021-2023.

Karlstads kommun styrs utifrån koncernens strategiska plan och mål som delas in i fyra målområden. Det är det som ligger till grund för budgetarbetet. Målområdena visar vad som är viktigt att prioritera för att koncernen ska nå visionen Livskvalitet Karlstad 100 000.

I det blågröna styrets budgetförslag för 2021–2023 prioriteras barn och unga. Barn- och ungdomsnämnden får 18 miljoner kronor som ska gå till personaltäthet. Ytterligare åtta miljoner kronor går till förskolan och gymnasienämnden får nästan 10 miljoner kronor till ökad måluppfyllelse.

Kultur- och fritidsnämnden får 6,6 miljoner kronor som bland annat ska gå till sommarlovsaktiviteter. Åtta miljoner kronor går till arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med utsatta barn och unga.

14 miljoner kronor läggs på att stärka upp LSS. Och 50 miljoner kronor avsätts för klimatarbete.

Prognosen visar på ett bra resultat i år för Karlstads kommun, trots en stormig omvärld med pandemi. Men situationen kan komma att försämras och därför har 20 miljoner kronor avsatts för det.

Trygghetsarbetet med satsningar på förebyggande åtgärder får extra uppmärksamhet. Det blågröna styret lägger 5 miljoner kronor på olika satsningar.

Karlstads kommuns budget för 2021 uppgår till 5,3 miljarder kronor. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Om budgeten var uppdelad i en hundralapp skulle 43,3 kronor gå till skola, 39,5 kronor till vård, 5,2 till kultur och 12 kronor till övrigt.

Totalt finns investeringar för knappt 4 miljarder kronor med i budgeten för åren 2021-2025. Det rör sig bland annat om resecentrum och renoveringar och tillbyggnader av Fredricelundsskolan, Orrholmsskolan samt arenautbyggnaden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det blågröna styrets förslag till strategisk plan och budget för 2021–2023. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat egna budgetförslag. SD presenterar sitt budgetförslag senare.

Skapa bättre förutsättningar för digitala arbetssätt

Under våren och hösten 2020 har kommunkoncernen förändrat sitt arbetssätt och blivit bättre på att nyttja digitala lösningar i och med coronapandemin. Koncernen har gjort ett rejält digitalt kompetenslyft. Fler digitala lösningar, distansundervisning i skolan, digitala sammanträden, hemarbete med mera. Att nyttja digitala lösningar har inte bara varit nödvändigt i och med pandemin, det är också viktigt för att klara den framtida omställningen med de samhällsutmaningar vi står inför. Kommunledningskontoret har därför listat insatser inom det digitala området som behöver göras under 2020 och framåt.

Beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för digitala arbetssätt i koncernen Karlstads kommun.

Uppdaterad den