Beslut i korthet 2021

Kommunstyrelsen i korthet den 21 september

Ja till Månsberget, Färjestads ridklubb får mer pengar till sin ombyggnad och politikerna ser positivt på ett kallbadhus i Mariebergsviken. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens septembermöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

E-förslag: Bygg ett kallbadhus i Orrholmsviken

I ett e-förslag föreslår en Karlstadsbo att ett kallbadhus byggs längst ut på den brygga som tillhör Mariebergsskogen. E-förslaget har fått 53 namnunderskrifter, minst 50 underskrifter krävs för att frågan ska tas upp av politikerna.

Beslut
Kommunstyrelsen bifaller förslaget men säger att frågan kring platsen måste utredas vidare. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda var i Mariebergsviken ett kallbadhus skulle kunna ligga.

Mål och ambitioner med gästhamnen ska tas fram

Teknik- och fastighetsnämnden har tidigare fått i uppdrag att utreda hur kapaciteten kan ökas i Karlstads gästhamn samt undersöka förutsättningarna för att lägga ut Karlstads gästhamn på entreprenad. En rapport har tagits fram där det framgår att organisationsformen inte är det viktiga, utan att kommunen har ett tydligt mål och ambition för gästhamnen.

Beslut
Rapporten godkänns och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en målbild för gästhamnen med ambitionen att utveckla besöksnäringen.

Delårsbokslut efter åtta månader

När åtta månader har gått ska nämnderna göra ett delårsbokslut med bland annat periodens viktigaste händelser, utfallet hittills och en prognos för hela året.

För kommunstyrelsens del väntas ett underskott mot budget på fem miljoner kronor. Underskottet förklaras framförallt av planerat nyttjande av eget kapital. När det gäller investeringar väntas ett överskott på 24 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet.

Utred möjligheten att införa HBTQ-diplomering

Efter ett politiskt initiativ har kommunledningskontoret utrett möjligheten att införa HBTQ-diplomering. Diplomeringen ska, likt HBTQ-certifiering, vara ett bevis på att man genomgått en utbildning och fått kunskaper om HBTQ.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun ska inleda ett arbete med HBTQ-diplomering. 300 000 kronor avsätts till arbetet.

Bilda ett kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsforum

Det blågröna styret har tidigare lagt ett politiskt initiativ om att skapa en modell för en omställningsorganisation för att underlätta för personer som behöver ställa om i arbetslivet.

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en översyn av koncernens samverkansgrupper för arbetsmarknadsfrågor. Förslaget är att bilda ett Kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsforum. Forumet ska samordna kompetensförsörjningsfrågorna och arbetsmarknadsfrågorna, ha koll på företagens behov av kompetens och rusta personer med rätt kompetens genom olika insatser.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsforum bildas.

Stöd till särskilt utsatta grupper under coronapandemin

Kommunledningskontoret fick tidigare i år i uppdrag av kommunstyrelsen att se över stödet till särskilt utsatta grupper under coronapandemin. Uppdraget var att:

1) Förstärka möjligheter för fler utsatta barn och unga att kunna delta i aktiviteter som till exempel sommarkollo, samtalsgrupper och andra stödåtgärder.

2) Förstärka arbetet med utsatta kvinnor i samverkan med föreningen Alla kvinnors hus.

3) Förstärka arbetet med människor i hemlöshet, i samarbete med sociala föreningar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fick 1,5 miljoner kronor extra till de olika stödinsatserna. Nu redovisas hur pengarna har använts. Kommunledningskontoret bedömer att målsättningen med det politiska initiativet har uppnåtts med god marginal.

Beslut
Redovisningen av det politiska initiativet, Stöd till särskilt utsatta av corona, godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Detaljplanen för Månsberget godkändes

Detaljplanen för Månsberget, området mellan Bergviks köpcentrum och Riksdalens handelsområde, antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti. Detaljplanen gör det möjligt att bygga 27 000 kvadratmeter handel, främst för skrymmande varor. Eftersom planen bedömdes vara av stor vikt, beslutade nämnden att den även skulle vidare till kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen antas.

Mer pengar till ombyggnaden av Färjestads ridklubb

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att avsätta 59 miljoner kronor för en till- och ombyggnad av Färjestads ridklubb som ägs av Karlstads kommun. Under arbetets gång har det dock visat sig att markförhållandena varit sämre än förväntat och byggnationen är i behov av mer pengar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Färjestads ridklubb får ytterligare 14 miljoner kronor till om- och tillbyggnaden. Kultur- och fritidsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 750 000 kronor från 2022 och framåt för att finansiera den ökade hyreskostnaden.

Höjd avgift för besök på Familjerådgivningen

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår en höjning av besöksavgiften för besök på Familjerådgivningen till 200 kronor. Besöksavgiften har legat på 120 kronor ända sedan 1995 samtidigt som verksamhetens kostnader har ökat.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att besöksavgiften för familjerådgivning höjs till 200 kronor per besök från och med årsskiftet.

Höjd avgift för besök på Samtalsakuten och Krismottagningen för män

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår en höjning av besöksavgiften för besök på Samtalsakuten och Krismottagningen för män, från 120 till 150 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att besöksavgiften för besök på Samtalsakuten och Krismottagningen för män höjs till 150 kronor. Verksamheten kan fortfarande erbjuda gratis rådgivning om betalningsförmåga saknas.

Motion: Utse Årets unga miljöhjälte

I en motion föreslår Anna Dahlén Gauffin (S) och Håkan Holm Alteblad (S) att Årets unga miljöhjälte ska utses av barn- och ungdomsnämnden, miljönämnden och gymnasienämnden. Kommunledningskontoret tycker att priset är ett bra sätt att uppmuntra och uppmärksamma ungdomars miljöintresse.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall och miljönämnden får i uppdrag att utse en miljö-hjälte/hjältar och ta fram anvisningar till priset ihop med berörda nämnder.

Motion: Vill se kafé- och restaurangverksamhet istället för representation på övervåningen till Landshövdingegården

Peter Sörensen (KPL) föreslår i två motioner att kommunen ska säga upp hyresavtalet på representationsvåningen i Landshövdingegården i kvarteret Almen. Istället vill han kunna nyttja lokalerna för kafé- och restaurangverksamhet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionerna avslås.

Motion: Anställ en återvandringshandläggare

Kjell Örnberg (SD) föreslår i en motion att kommunen ska införa funktionen återvandringshandläggare. Han vill också att kommunen informerar mer om möjligheten till återvandring.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom det är Migrationsverket som har ansvar för återvandring.

Motion: Låt Naturskolan ansvara för utveckling av barnens lek på Skutberget

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Peter Sörensen (KPL) att Naturskolan i Karlstad får huvudansvar för den fortsatta utvecklingen av former och anläggningar för barnens lek på Skutbergets friluftsområde.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att ansvaret ingår i andra nämnders uppdrag.

Motion: Upphäv godkännandet av vision/handlingsprogram för Skutberget

Vänsterpartiet skriver i en motion att de vill upphäva beslutet om att godkänna vision/handlingsprogram för Skutberget. De vill avbryta alla påbörjade anläggningsarbeten. Motionärerna vill ha en detaljplan för Skutbergsområdet som helhet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den