Beslut i korthet 2022

Kommunstyrelsen i korthet den 11 april

Kommunstyrelsen beslutade att satsa ytterligare 500 000 kronor på sommarlovsaktiviteter för barn och unga 2022, möjligheterna för en återbruksgalleria bör utredas och granskningen av hur privata aktörer utför kommunal verksamhet ska förbättras.

Sammanträdet inleddes med att Ulrika K Jansson, ny kommundirektör sedan 1 april, presenterade sig och hälsades välkommen till Karlstads kommun.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Politiskt initiativ: 500 000 kronor till sommarlovsaktiviteter för barnen

Det blågröna styret föreslår i ett politiskt initiativ att 500 000 kronor extra används till sommarlovsaktiviteter 2022. Bakgrunden är att det nu efter pandemin är extra viktigt att kommunen återigen kan erbjuda olika former av aktiviteter för barn och unga. Sommarlovsaktiviteterna är till för alla barn och behövs mer än någonsin för att det ska bli en trygg, rolig och härlig sommar. Pengarna kompletterar de medel som redan finns avsatta i budgeten.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta ytterligare 500 000 kronor till sommarlovsaktiviteter 2022.

Politiskt initiativ: Karlstads kommun vill skapa förutsättningar för höjd beredskap genom att stärka lokal matproduktion

I ett politiskt initiativ från det blågröna styret konstateras att i den osäkra värld vi lever i finns ett ökat behov av självförsörjning. Livsmedelsberedskap är en viktig del och för att stärka denna behöver Sveriges bönder bättre villkor. Man anser att det finns potential för mer jordbruk i Karlstad, som skulle öka kommunens självförsörjningsgrad och skapa arbeten.

Förslaget innebär att:

– kommunen i samverkan med LRF, Nifa och andra aktörer redovisar åtgärder för att Karlstads kommun ska kunna bidra till ökad matproduktion, ökad självförsörjningsgrad och höjd krisberedskap i Värmland.
– miljönämnden slopar avgiften för tillsyn av lantbruksföretag under 2022 samt timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen i det politiska initiativet.

Strategisk plan och budget 2023-2025 för kommunstyrelsen

Alla nämnder ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar för åren 2023-2025 och ge en beskrivning av den verksamhet som nämnden kan genomföra inom den föreslagna ramen. Kommunstyrelsen äskar om mer pengar för följande:

– 2,2 miljoner kronor 2023 för kostnader som rör Karlstad som regional tillväxtmotor.
– 1,3 miljoner kronor 2023 för ökade kostnader inom båtbusstrafiken.
– 500 000 kronor 2024 för ökade kostnader inom båtbusstrafiken.
– 1,65 miljoner kronor 2023 för kostnader som rör Karlstad som kompetenscentrum inom samhällssäkerhet.
– 8 miljoner kronor 2023 för kostnader som rör koncerngemensamma system.
– 1,2 miljoner kronor 2024 för kostnader som rör koncerngemensamma system.
– 10 miljoner kronor 2023 för kostnader som rör koncernens digitala utveckling.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet över strategisk plan och budget 2023-2025.

Granskning av uppföljning och kontroll av privata utförare ska förbättras

En extern granskning i slutet av 2021 visade att Karlstads kommun behöver bli bättre på att följa upp privata utförares leveranser av kommunal verksamhet. Nu finns ett svar till kommunrevisionen med förslag till åtgärder för hur uppföljning och kontroll kan säkerställas framöver.

Beslut
Kommunstyrelsen svarar kommunrevisionen enligt redovisat förslag.
– Ett nytt program för privata utförares ska tas fram snarast möjligt.
– Ett nytt program för privata utförare ska alltid antas i början av ny
mandatperiod, senast första kvartalet närmast efter val.
– En rapportering från de nämnder som har privata utförare ska
inhämtas årsvis för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin
uppsiktsplikt.

Politiskt initiativ: Skutberget – tre byggnader – tre inriktningar

Efter ett politiskt initiativ från det blågröna styret har en förstudie genomförts för att se på alternativa vägval när det gäller verksamhetsinriktning, samarbetspartner, investeringsbehov och ekonomi för tre större byggnader på Skutberget. Användningen av byggnaderna har förändrats sedan de uppfördes. Under en tid har de dessutom helt eller delvis stått tomma.

I initiativet definieras byggnadernas respektive huvudinriktningar:
– Skutbergsgården – Barnens hus
– Motionscentralen – Hälsans hus
– Fintatorps gård – Kulturens hus.

Även vision och planprogram för Skutberget behöver revideras när planerna på etablering av en sagopark inte längre är aktuella.

Förstudien finns att ta del av här.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien. Arbetet med att revidera vision och planprogram för Skutberget fortsätter för återrapportering inför samråd under 2022.

Karlstads kommun positiv till lagförslag för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar

Regeringen undersöker möjligheterna att förbjuda parkering av
elsparkcyklar på gång- eller cykelbanor utanför uppställningsplatser
för cyklar. Syftet med lagändringen är att kommunerna ska kunna komma till rätta med de problem som felparkerade elsparkcyklar skapar med fara och hinder för andra trafikanter. Karlstads kommun ser positivt på förslaget som gäller från den 1 augusti 2022. I yttrandet säger kommunen att företagen bör utöka användandet av geofencing och att använda sina appar för att visa var parkeringsplatser finns.

Kommunen menar också att elsparkcyklar som fordonsslag bör ges en egen definition i Trafiklagstiftningen för att skapa ytterligare verktyg för kommunen att
reglera elsparkcyklarna utan att det drabbar traditionella cyklar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvaret.

Karlstad hälsar ytterligare en myndighet inom samhällssäkerhet välkommen

En ny myndighet ska inrättas som på en övergripande samhällsnivå ska följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar. Karlstad kommun är inte remissinstans för utredningen, men vill ändå i ett yttrande berätta att kommunen stödjer förslaget om bildandet av myndigheten och passar på att hälsa den välkommen till Karlstad.

I yttrandet lyfts ett flertal argument för en etablering i Karlstad, till exempel:

– Karlstad har en lång erfarenhet av myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet
– Värmland och Karlstad vill fortsätta att bidra till Sveriges försvars- och krishanteringsförmåga genom att ytterligare utveckla Karlstad
som kompetenscentrum för samhällssäkerhet
– En etablering av nya myndigheten i Karlstad skulle stärka Sveriges
samlande resurser som helhet inom området.
– I Karlstadsregionen finns en kritisk massa av relevant kompetens.
– Region Värmland och det lokala näringslivet kraftsamlar på området.
– Karlstad har ett för totalförsvaret strategiskt geografiskt läge.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissvaret och skicka det till Regeringskansliet från Karlstads kommun.

Jämställdhet ska genomsyra planering och uppföljning i alla kommunens verksamheter

Kommunledningskontoret har återredovisat uppdraget att implementera jämställdhetsarbetet i koncernens planerings- och uppföljningsprocesser.
Jämställdhet är nu ett perspektiv som ska genomsyra planering och uppföljning i alla Karlstads kommuns verksamheter. Jämställdhetsperspektivet har implementerats i koncernen Karlstads kommuns årsredovisning, men det är än så länge för tidigt att utvärdera effekter eller dra några slutsatser av ett ökat fokus på kvinnors och mäns, flickors och pojkars, respektive behov, förutsättningar och möjligheter. För att hitta arbetssätt för att systematiskt jobba med jämställdhet pågår samverkan med Karlstads Universitetet för att ta fram en utbildning där 75 chefer och medarbetare från alla förvaltningar kommer att delta.

I årsredovisningen lyfts exempel på skillnader som har identifierats.

– 93 procent av kvinnorna är nöjda med kommunens verksamheter, medan endast 85 procent av männen säger sig vara nöjda.
– En lägre andel av kvinnorna jämfört med männen tycker att det är mycket bra eller
ganska bra tillgång till bostäder i kommunen.
– En större andel av männen i Karlstad är nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet, jämfört med kvinnorna.
– 34 procent av kvinnorna är mycket eller ganska oroliga för att bli utsatta för våldsbrott eller hot om våld. Samma siffra för män 19 procent. 43
procent av kvinnor mellan 16–84 år avstår från att gå ut ensamma (män i samma ålder, 11 procent)
– Flickor har ett högre meritvärde än pojkarna på gymnasiet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporteringen och att anmäla Karlstads kommun som mentor i SKR:s Modellkommun för jämställd styrning och ledning.

Yttrande angående laglighetsprövning av ny arbetsordning i kommunfullmäktige

I februari 2022 antog kommunfullmäktige en reviderad arbetsordning. Denna reglerar hur fullmäktige genomför sina möten. Av den reviderade arbetsordningen framgår att talartiden för respektive inlägg är fem minuter, men den ledamot som önskar kan begära ordet flera gånger. Det har begärts laglighetsprövning av beslutet hos förvaltningsrätten, då klaganden menar att tidsbegränsningen bryter mot svensk lag och är ett försök att inskränka yttrandefriheten.

Karlstads kommun ges möjlighet att yttra sig i ärendet och framför i sitt förslag till yttrande att ändringen varken begränsar yttrandefriheten eller strider mot lag, utan är att likställa med en ordningsföreskrift. Syftet med ändringen är att skapa bättre förutsättningar för debatt kring frågor. Vidare framför kommunen bland annat att samtliga ledamöter i fullmäktige har rätt att komma till tals, då det saknas begränsning i hur många gånger en ledamot kan begära ordet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrandet och skicka detta till förvaltningsrätten.

Möjligheten att skapa närarbetsplatser behöver utredas mer

En utredning om möjligheter att lokalisera fler kommunala verksamheter i Karlstads olika bostadsområden, och att skapa fler kommunala arbetsplatser i de mindre tätorterna, har kommit en bit på vägen. En första slutsats är att det behövs en övergripande lokalförsörjningsstrategi som anger riktningen i hur kommunens lokaler ska användas och utformas. Det finns idag inte någon överkapacitet i kommunens lokaler för att skapa närarbetsplatser. Frågor om tillträde, tillgänglighet, finansiering och standard på den tekniska utrustningen behöver också få svar. Samverkan med andra kommuner behövs också, eftersom många av Karlstads kommuns medarbetare bor i en annan kommun (och vice versa).

Utredningen förslås fortsätta genom att:
– se på vilka förutsättningar/riktningar som behöver hanteras inom ramen för en koncernövergripande lokalförsörjningsstrategi
– öka kunskapen om nuvarande och kommande medarbetares val av bostadsort
– skapa insikt och förståelse för medarbetares behov och intresse av närarbetsplatser
– undersöka intresset med övriga kommuner inom och utom länet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning.

E-förslag: Återbruksgalleria i Karlstad

En Karlstadsbo har skickat in ett e-förslag till kommunen där hon konstaterar att det är på tiden att en återbruksgalleria etableras i Karlstad. Här skulle butiker och företag kunna erbjuda produkter och tjänster inom reparation, upcycling och återbruk. Hon menar att vi behöver skifta fokus från att handla nyproducerat till att ta tillvara kläder och prylar som redan finns.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att e-förslaget anses besvarat i och med beslutet att föreslå bifall till en motion med liknade innehåll (se notis nedan).

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Motion: Dags för en återbruksgalleria i Karlstad

Linda Larsson (S) och Dekan Izat (S) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Karlstads kommun ska utreda hur den på olika sätt kan verka för en
återbruksgalleria i centrala Karlstad. De lyfter fram återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna som ett gott exempel. Allt som säljs där är återbrukat, återanvänt,
ekologiskt eller hållbart producerat. Motionärerna menar att det borde finnas
goda förutsättningar att åstadkomma något liknande i Karlstad och pekar på att återvinningscentraler, Solareturen och Centrum Karlstad kan vara viktiga pusselbitar för en utveckling mot en Återbruksgalleria i Karlstad, gärna i centralt läge.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalles i syfte att bredda påbörjad utredning med synpunkter från externa aktörer samt kommunens nuvarande arbete för mer återbruk.

Årsredovisningen 2021 för koncernen Karlstads kommun

Kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 709 miljoner kronor varav kommunens del är 452 miljoner kronor (339 miljoner högre än budget). Avvikelsen beror främst på höga intäkter från elproduktion, realisationsvinster från försäljning av villatomter, exploateringsintäkter och ökade skatteintäkter.

Måluppfyllelsen för de övergripande målen i strategisk plan är god och Karlstads kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.

Investeringstakten har varit hög i både kommunkoncernen och kommunen.
Koncernens investeringar uppgår till drygt 1,9 miljarder kronor. De största investeringarna genomfördes i kommunen (drygt 1,5 miljarder). Stora projekt som avslutades under året var till exempel Sundsta-Älvkullegymnasiet som
invigdes i augusti och Vitsippans förskola som stod klar hösten 2021.
Andra stora projekt som pågår är Sanna sportfält/Tingvalla is,
Färjestadsskolan och Fredricelundsskolan.

Under 2021 ökade invånarantalet med 580 personer. I slutet av året hade Karlstads kommun 95 408 invånare. Totalt föddes 962 barn.

Antalet årsarbetare i kommunen uppgick till 6 939 och i kommunkoncernens övriga bolag fanns 520 årsarbetare.

Några viktigare händelser:
– Coronapandemin påverkade verksamheten i stor utsträckning under året.
– En ny vision för Karlstads kommun, "Ett bättre liv i Solstaden", har tagits fram och
implementerats.
– Karlstad utsågs för andra året i rad, till "årets arkitektskommun".
– Bygglov för drygt 1 700 bostäder beviljades under året.
– Under sommaren stod Karlstad som värd för SM i rullstolstennis.
– EU-projektet Värmland ReAct påbörjades under året i syfte att stärka de ungas (16 till 20 år) ställning på arbetsmarknaden.
– Karlstads kommun utsågs till tredje bästa miljökommun.
– Ung omsorg tillfördelades extra medel för att skapa guldkant till kunder som varit i karantän och utrustning för att ta emot digitala aktiviteter och underhållning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att årsredovisningen 2021 för koncernen Karlstads kommun godkänns samt att slutredovisningen av specificerade investerings- och exploateringsprojekt 2021 godkänns.

Ny Dagvattenplan och ny Riktlinje dagvattenhantering

Det har på senare år tillkommit lagstiftning som berör dagvatten. Denna upplevs dock som otydlig, saknar delvis klara definitioner samt har begränsad praxis. Kommunen ska även uppfylla sitt ansvar enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt för perioden 2016-2021. Detta är bakgrunden till att Karlstads kommun 2019 bestämde sig för att ta fram en dagvattenplan med huvudsyftet att visa hur man ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering.

Mål: "I Karlstads kommun ska vi genom hållbar dagvattenhantering skapa
mervärden i samhället samtidigt som negativ påverkan på människor och
miljö minimeras. Den hållbara dagvattenhanteringen ska efterlikna
naturens sätt att omhänderta dagvatten. Det uppnås genom att dagvatten
fördröjs, avleds, renas, och nyttjas för god gestaltning nära källan. Den
hållbara dagvattenhanteringen ska beakta miljömässiga, ekonomiska och
sociala behov."

Dagvattenplanen bidrar till kommunens strategiska plan och det övergripande målet "Luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas". Rening av dagvatten minskar mängden föroreningar i miljön.

Riktlinje dagvattenhantering visar ansvarsfördelningen för dagvatten och dagvattenanläggningar. Den avser dagvattenhantering i befintlig bebyggelse och dagvattenhantering vid planprocess och nybyggnation.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att dagvattenplanen godkänns och att kommunledningskontoret får i uppdrag att bilda en dagvattengrupp
vars syfte är att samordna dagvattenfrågor som ett led i att nå en
hållbar dagvattenhantering. Kommunstyrelsen föreslår vidare att det påbörjas ett arbete med lokala åtgärdsprogram för fler vattenförekomster nära kommunens tätorter. Riktlinje dagvattenhantering godkänns under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner dagvattenplanen.

Ny kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Karlstads kommuns kommunikation ska bidra till välinformerade och stolta invånare med god insyn och möjlighet till delaktighet. Genom öppenhet och tydlighet ska kommunikationen öka förtroendet för kommunen samt bidra till att nå kommunens övergripande mål och att beslut får snabbare genomslag.

Kommunikationen ska (exempel):
– vara tydlig och skapa realistiska förväntningar kommunkoncernens service
– vara ärlig, öppen och relevant
– vara lättbegriplig
– skapa en identitet och bidra till visionen Ett bättre liv i solstaden
– stärka varumärket.

All kommunikation ska stödja kommunkoncernens övergripande mål och bidra till att verksamheter lyckas i sitt uppdrag och på bästa sätt klarar sina utmaningar. Invånarna ska uppleva att det är lätt att följa och påverka den demokratiska processen.

Internkommunikation ska bidra till att öka medarbetarnas delaktighet, motivation och ansvar på arbetsplatsen. Vi ska vara en kommunikativ organisation där olika röster värdesätts och där det existerar ett aktivt lyssnande för att organisationen ska kunna utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar.

Som komplement och fördjupning till kommunikationspolicyn finns varumärkesplattform, riktlinjer, anvisningar, handböcker och checklistor inom kommunikationsområdet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunikationspolicyn för koncernen Karlstads kommun godkänns.

Antalet motioner till kommunfullmäktige har ökat för varje år

Kommunledningskontoret redovisar varje vår en uppföljning av de motioner som fullmäktige har beslutat om året före. Redovisningen består av en kort beskrivning av
uppdraget i beslutet, följt av en kommentar kring hur långt ansvarig nämnd
har kommit i arbetet med att genomföra uppdragen.

Antalet motioner har generellt sett ökat de senaste åren och 2021 lämnades
66 motioner (2020: 40 motioner, 2019: 19 motioner). Under 2021 behandlade kommunfullmäktige 65 motioner (bifall: 11, avslag: 35, bifall+avlag: 3, bifall + besvarad: 2 samt avslag+uppdrag: 5).

Under året gjordes en översyn av formerna för återredovisningen, som resulterade i att motioner följs upp ända tills de är verkställda eller ingår i ordinarie verksamhetsplanering på ett tydligt sätt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen godkänns.

Motion: Genomför en ny resvaneundersökning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren och Emma
Andersson från Socialdemokraterna att Karlstads kommun ska genomföra en ny resevaneundersökning. De konstaterar att Region Värmland har antagit ett nytt trafikförsörjningsprogram och att arbetet med Karlstads nya resecentrum går nu in i en mer operativ fas. Samtidigt menar de att fler måste välja
gång, cykel och kollektivtrafik för att minska bilåkandet och utsläppen i framtiden.
För att kunna planera bättre och fatta rätt beslut framöver föreslår de att en ny större resvaneundersökning genomförs i Karlstadsregionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till att Region Värmland sedan tidigare har uppdraget att genomföra en resvaneundersökning för hela Värmland.

Motion: Ta fram en modell för EKO-certifiering av kommunens
discgolfbanor

Peter Sörensen, Karlstadspartiet Livskvalitet, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Karlstads kommun bör ta fram en modell för EKO- certifiering av kommunens discgolfbanor. Syftet är att skydda naturen vid discgolfbanor. Motionären konstaterar att det ökade intresset för sporten har medfört ökat slitage vid 18-hålsbanan på Skutberget; bland annat är träd skadade.

Statistik från Karlstads Frisbeesportklubb visar att antalet registrerade rundor fyrdubblats mellan 2019 och 2022; från 3 000 till 12 000. För att möta det stora intresset pågår i dagsläget en lokaliseringsutredning för att hitta lämpliga ytor för fler discgolfbanor i kommunen.

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att motionen om EKO-certifiering avslås samt att ytterligare utredning och lämpliga åtgärder genomförs för att skydda träd och mark in anslutning till discgolfbanor.

 

Uppdaterad den