Beslut i korthet 2022

Kommunstyrelsen i korthet den 16 maj

Karlstads nya arenor ska firas med en aktivitetsspäckad öppningsvecka i höst.

Karlstad ansöker om att bli värdstad för SM-veckan och Sundstabadet höjer avgifterna. Det är några av besluten som kommunstyrelsen fattat idag.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstad vill vara värdstad för SM-veckan sommar

Karlstads kommun vill vara värdstad för SM-veckan sommar, 2025 eller 2026.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet två gånger varje år, en sommar- och en vinterversion. Det är ett av Sveriges mest besökta idrottsevenemang och cirka 8 000 idrottsutövare, ledare och funktionärer deltar. Riksidrottsförbundet utser värdstad och till varje SM-vecka väljer de ut 25–35 idrotter som ska vara med i samråd med Sveriges Television och värdstaden.

Beslut

Karlstad ansöker om att få vara värdstad för SM-veckan sommar 2025 eller 2026. Kostnaden beräknas bli 8 miljoner kronor. Om Karlstad väljs som värdstad anställs en projektledare för SM-veckan på kommunledningskontoret.

Politiskt initiativ – Utred möjligheten till ny plats för skjutbana

Det blågröna styret i Karlstad har tagit initiativ till en översyn av skjutbanorna på I2-området. Idag är området kring skjutbanorna ett populärt friluftsområde och därför vill man hitta en ny plats för 300-metersbanan. I uppdraget ingår också att hitta plats för en 600-metersbana som någon annan än kommunen bör finansiera, exempelvis Försvarsmakten. Projektgruppen som jobbar med frågan har nu lämnat en första rapport. De föreslår att gruppen ges i uppdrag att peka ut möjliga platser för en ny skjutbana i Karlstadsområdet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektgruppens rapport och vill att Kommunledningskontoret och projektgruppen pekar ut möjliga platser för en ny skjutbana. Uppdraget ska redovisas till tillväxtutskottet i mars 2023.

Översiktsplan 2050 för Karlstads kommun – väntas klar för granskning av Karlstadsborna 2024

I arbetet med Översiktsplan 2050 för Karlstads kommun ligger fokus just nu på sammanställning av inkomna yttranden efter samrådet med myndigheter, organisationer, föreningar och Karlstadsbor. Därefter kommer samrådsförslaget att bearbetas och utvecklas vidare. Totalt fick kommunen in 718 samrådsyttranden. Utöver det inkom även 3097 inlägg från 827 Karlstadbor via en webbdialogkarta. Enligt den preliminära tidsplanen kommer Översiktsplan 2050 vara klar för en granskning i början av 2024 och för antagande kring årsskiftet 2024–2025.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner processplanen och den ska följas upp i Tillväxtutskottet i januari 2023.

Finansiering av Teknikcollege Värmland

Teknikcollege Värmland har sökt finansiering för perioden 2022–2026.

Teknikcollege är ett samarbete mellan industriföretag, kommuner och utbildare som jobbar med kompetensförsörjning till industrin. De kvalitetssäkrar utbildningar och försöker öka medvetenheten kring industri och teknik hos barn och ungdomar.

Karlstad är en av åtta kommuner och 90 företag som samverkar i Teknikcollege Värmland.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att teckna ett samarbetsavtal med Teknikcollege
Värmland under perioden 2022–2026 och beviljar sökt finansiering på 304 000 kronor/år under perioden 2022–2026.

Framkomlighet i centrum när resecentrum byggs

På uppdrag av fullmäktige har kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram en plan för att säkerställa framkomligheten för trafiken i centrum under byggtiden för resecentrum.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunledningskontorets redovisning godkänns. Planen ska återrapporteras halvårsvis till tillväxtutskottet.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader för kommunstyrelsen

Varje år görs en samlad budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader. För kommunstyrelsen väntas ett underskott mot driftbudget på fem miljoner kronor vid årets slut.

Det förväntade underskottet förklaras främst av planerat nyttjande av eget kapital, vilket bland annat består i satsningar inom det digitala lyftet, medfinansiering av Karlstadsstråket, hyror för Innovation park, kostnader för integrationsplattform och tillfälliga kostnader för utvecklingsprojekt som kommunledningskontoret driver. Kommunstyrelsens budget är dessutom underfinansierad med 3,1miljoner kronor.

På investeringssidan är prognosen ett budgetöverskott på 26 miljoner kronor vid årets slut. Det stora överskottet beror till stor del på att sparade medel från tidigare år inte planeras att användas under året. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen godkänns.

Monica Persson fortsätter som socialdirektör

Monica Perssons förordnande som socialdirektör löper ut den 30 juni i år och kommer nu att förlängas med tre år. Samråd har skett mellan kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och nämndordförande och MBL-förhandlingar har hållits utan invändningar.

Beslut

Kommunstyrelsen förlänger Monica Perssons förordnande till och med den 30 juni 2025. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna ett nytt anställningsavtal.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Öppningsvecka med firande i Karlstads nya arenor

I september står alla arenor inom Karlstads stora arenasatsning klara och det vill kommunen fira tillsammans med Karlstadsborna i höst. Under en öppningsvecka ska besökarna få möjlighet att prova på olika idrotter i arenorna inom Solstadens sportcenter och Tingvalla isstadion.

Kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 2,5 miljoner kronor till öppningsveckan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att en öppningsvecka för Karlstads nya arenor anordnas under tidig höst 2022. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kronor 2022 för evenemanget.

Ändrade avgifter vid Sundstabadet

Kultur- och fritidsnämnden vill höja inträdet till Sundstabadet från och med augusti 2022 för att kunna ha kvar nuvarande service och öppettider. Verksamheten finansieras idag till 90 procent av entréintäkter, försäljning i reception och kafeteria och kurser.

Enligt förslaget höjs inträdet till badet från 75 till 77 kronor för vuxna och från 40 till 41 kronor för barn 7–17 år. Äventyrsbadet blir två kronor dyrare för barn 7–17 år och vuxna som besöker relaxavdelningen får betala 304 kronor, vilket är nio kronor mer än idag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att avgifterna för inträden till Sundstabadet höjs från och med 1 augusti 2022 enligt följande tabell:

TRÄNA

 

Vuxen

77

7–17 år

41

3–6 år

36

0–2 år (inkl. badblöja)

15

10-kort

638

Månadskort

334

Träna PLUS (årskort)

3 632

Träna PLUS - Senior

3 113

   

LEKA

 

Vuxen

113

7–17 år

72

3–6 år

36

0–2 år (inkl. badblöja)

15

   

NJUTA

 

Vuxen

304

7–17 år

154

3–6 år

30

0–2 år (inkl. badblöja)

15

Motion: Utred ett nytt kultur- och idrottscenter i Norsbygden

Anders Tallgren (S), Lina Larhult (S) och Inga-Maj Thyberg (S) föreslår i en motion från den 8 december 2021 att kommunen tillsammans med medborgare, föreningar och andra intressenter utreder lokalisering, utformning och kostnad för ett kultur- och idrottscenter i Norsbygden. Det föreslås innehålla badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Det finns redan beslut om en ny sporthall och befintligt bibliotek och fritidsgård fungerar bra. En utredning är kostsam och nyttan bedöms vara begränsad och det finns andra projekt som kan vara mer prioriterade att satsa på i kommunen.

Motion: Utred förutsättningarna för att införa Fair Transport i Karlstads kommun

I en motion föreslår Christer Alnebratt (S) och Nathalie Björfeldt (S) att
Karlstads kommun utreder möjligheten att kräva Fair Transport-certifiering vid upphandling av transportföretag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion: Utred möjligheterna till att erbjuda öppen fritidsverksamhet

Anna Dahlén Gauffin (S), Dekan Izat (S) och Lina Larhult (S) föreslår i en motion att kommunen ska utreda möjligheten att erbjuda öppen fritidsverksamhet – enligt skollagens definition.

Skollagens definition innebär att från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. Detta gäller om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår bifall till motionen.

Vikenpassagen väntas kosta mer än beräknat

Teknik- och fastighetsnämnden har äskat mer pengar till bygget av Vikenpassagen på grund av en väntad fördyring av byggkostnaden. Vikenpassagen byggs av Trafikverket och medfinansieras av Karlstads kommun. Trafikverket betalar för grundutförandet medan kommunen får stå för merkostnader som kommunens önskemål för med sig. Till exempel så vill kommunen ha en bred passage som ligger i en liten vinkel under spårområdet och ändringar har gjorts i utförandet. Medfinansieringsavtalet skrevs 2019 och sedan dess har mycket hänt som påverkar prisbilden, vilket också är en del i den ökade kostnaden. Kommande entreprenadanbud och indexökningar kan komma att påverka slutkostnaden ytterligare.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Teknik- och fastighetsnämndens begäran om anslag ska hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess för 2023–2025.

Organisationsöversyn samt ledning och styrning

Har Karlstads kommun rätt organisation för att möta framtidens utmaningar? Kommunfullmäktige gav i december 2020 i uppdrag till kommunledningskontoret att göra en översyn av både förvaltnings- och politisk organisation inför nästa mandatperiod.

Arbetet har mynnat ut i två tjänsteskrivelser som behandlades av kommunstyrelsen och som i stora delar ska vidare till beslut av kommunfullmäktige den 16 juni.

Ett ärende sammanfattar arbetet i organisationsöversynen och de synpunkter som kommit in. Där står bland annat att det nu inte finns någon önskan att ändra i nuvarande struktur för nämnder och styrelser.

Med utgångspunkt från flera av de idéer som lyftes fram i organisationsöversynen föreslås att 19 olika utredningar tillsätts. Utredningarna ska ta fram konkreta förslag till förändringar och ska återredovisas till kommunstyrelsen. 

Det andra ärendet handlar om ledning och styrning. Det fokuserar på förslag som ska stärka det gemensamma ledarskapet i övergripande utvecklingsfrågor och som ska stärka kommunstyrelsens strategiska roll i att styra och leda koncernen.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget att direktörer på kommunledningskontoret får ett övergripande funktionsansvar att strategisk leda sitt område och att kommunledningskontoret förstärks med ytterligare en biträdande kommundirektör, som tillika är ekonomidirektör. Dessutom får kommunledningskontoret i uppdrag att se över berörda styrande dokument.

Kommunstyrelsen föreslår att övriga förslag i de båda ärendena godkänns av kommunfullmäktige

Uppdaterad den