Beslut i korthet 2022

Kommunstyrelsen i korthet den 20 juni

Medborgardialogen ska stärkas med ny handlingsplan. Karlstad fotboll beviljas 50 000 kronor i bidrag i samband med Kenneth Wahlströmdagen och en utvecklingsplan för Karlstads centrum ska tas fram i samarbete med näringsidkare. Det var några av besluten som togs på kommunstyrelsens möte den 20 juni.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Handlingsplan för fler medborgardialoger med Karlstadsborna klar

I samband med budgetbeslutet i juni 2021 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla arbetet med medborgardialog och ta fram en handlingsplan i syfte att genomföra fler medborgardialoger med Karlstadsborna. Nu finns en handlingsplan klar.

Det har genomförts många medborgardialoger i Karlstads kommuns förvaltningar de senaste fem åren. Några av de större gällde hur Stora torget och Skutberget ska utvecklas. Flera webbundersökningar om bland annat trygghet och skolvägar har också genomförts.

Nu står kommunen inför många stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt i vilka medborgarnas synpunkter är en viktig del och
förutom den ordinarie processen är medborgardialoger ett verktyg i detta arbete.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen för medborgardialog. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en process för hur medborgardialog blir en del av styrningen. En återrapportering ska göras till kommunstyrelsen senaste april 2023.

Policy för att stärka bemötandet av näringsidkare

Kommunfullmäktige gav i juni 2021 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för att stärka de kommunala förvaltningarna och bolagens bemötande av näringsidkare med utgångspunkt i utredningen av Rättviksmodellen.

Den så kallade ”Rättviksmodellen” innehåller två delar; införande av efterhandsdebitering av tillsyn och dialog med näringsidkare. Kommunstyrelsen fick i uppdrag i budget 2020–2022 att utreda förutsättningarna för ett införande av arbetssättet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial med kostnadsförslag för bemötande av näringsidkare riktat till de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Uppdrag att stärka Karlstads centrum

Kommunstyrelsen fick i juni 2021 i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ta fram en plan för att stärka Karlstads centrum tillsammans med näringslivet och berörda organisationer. Detta med utgångspunkt i Tingvallavisionen. Planen ska innehålla mål för centrum på både lång och kort sikt.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och en projektplan med målsättningar ska redovisas till tillväxtutskottet i november 2022.

Maria Kjällström fortsätter som skoldirektör

Maria Kjällströms förordnande som skoldirektör för barn- och ungdomsförvaltningen förlängs från och med den 1 september 2022 till
och med den 31 augusti 2025.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga skoldirektörens förordnande.

Bidrag till Karlstad fotboll

IFK Karlstad fotboll beviljas ett bidrag på 50 000 kronor i samband med Kenneth Wahlströmdagen.

Beslut
Delegeringsbeslutet redovisades för kommunstyrelsen.

Kravet på vaccinationsintyg för nyanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen upphör

Sedan 1 januari 2022 har det funnits krav på vaccinationsintyg för all nyanställd personal inom vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Syftet har varit att bekämpa coronavirusets framfart och skydda de som var i behov av insatser från kommunen.

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och därför anser inte Vård- och omsorgsförvaltningen att kravet på vaccinationsintyg behöver finnas kvar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kravet på vaccinationsintyg för nyanställd personal inom vård- och omsorgsförvaltningen ska upphöra från och med den 1 juli 2022.

Översyn av bolagens mål och indikatorer år 2022

Varje år görs en översyn av de bolagsspecifika mål och indikatorer som gäller för bolagen i Stadshuskoncernen. Översynen har startat med att respektive dotterbolag tagit fram förslag på förändringar och kompletteringar som sedan hanterats och sammanställts av Karlstads Stadshus AB.

Kommunledningskontorets målsättning är att få till en koncerngemensam struktur för styrning, planering och uppföljning av verksamheterna. Föregående år genomfördes ett större antal justeringar och mot bakgrund av det innehåller årets översyn betydligt färre förslag till förändringar.

För Karlstad Airport AB planeras en översyn av bolagets mål och indikatorer vid ett senare tillfälle i en process som möjliggör ägarsamråd tillsammans med Region Värmland.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Bilagan ”Karlstads Stadshus AB:s förslag på bolagsspecifika mål och indikatorer.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppdaterad den