Beslut i korthet 2022

Kommunstyrelsen i korthet den 21 mars

Kommunstyrelsen beslutade att satsa drygt 14 miljoner kronor på friskvård för kommunens medarbetare, att underlätta en återstart efter pandemin för företagare verksamma i centrum samt att skapa ett internt jämställdhetspris. 

Efter mötet fick deltagarna en genomgång av kommunens aktuella arbete med anledning av läget i Ukraina.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Politiskt initiativ – Friskvårdssatsning på kommunens medarbetare värd 14 miljoner kronor

Karlstads kommun vill tacka sina medarbetare för goda insatser under pandemin samtidigt som många nu åter igen behöver finna kraft för att hantera en ökad arbetsbelastning på grund av kriget i Ukraina. I ett politiskt initiativ föreslår det blågröna styret en satsning som fokuserar på de anställdas hälsa som innefattar förstärkt friskvårdsbidrag på 3 000 kr under 2022, fri tillgång till styrketräning på Haga motion samt till simning på vardagar på Sundstabadet och badhuset i Vålberg. Varje förvaltning föreslås även att få 500 kr per anställd för personalvårdande aktiviteter under 2022. Satsningen är beräknad till totalt drygt 14 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att kommunledningskontoret tillsammans med berörda parter ska ordna så att alla kommunanställda får avgiftsfri träning på Haga motion och avgiftsfri simning på kommunens badhus under 2022. Varje förvaltning får även 500 kronor per anställd till personalvårdande aktiviteter under året och friskvårdsbidraget höjs så att all personal har 3000 kronor i friskvårdsbidrag i år. Avslutningsvis ges kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att permanenta friskvårdsbidraget på den förhöjda nivån kommande år.

Politiskt initiativ – Inför ett jämställdhetspris i Karlstads kommun

För att uppmärksamma det arbete som pågår för att stärka jämställdhetsarbetet internt i Karlstads kommun vill det blågröna styret införa ett jämställdhetspris. Målet med priset är att lyfta fram särskilt framgångsrika insatser som sker i kommunkoncernen, liksom sprida positiva exempel i arbetet för jämställdhet. Priset ska även skapa incitament för verksamhetsutveckling och föreslås delas ut en gång per år med start 2023.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram kriterier, pris och organisation för instiftande av Karlstads kommuns jämställdhetspris. Uppdraget återredovisas i augusti 2022.

Gemensamma mål ska trygga Karlstadsborna och säkra samhällsviktig verksamhet under Ukrainakrisen

Hela det svenska samhället och koncernen Karlstads kommuns verksamheter påverkas av den pågående ryska invasionen i Ukraina. Det finns också en risk för att konflikten eskalerar. För att trygga och säkra samhällsviktiga verksamheter och skydda invånarna, behöver kommunens förvaltningar och bolag gemensamma inriktningsmål.

Alla fyra inriktningsmål kan kopplas till det övergripande strategiska målet att Karlstad ska vara en trygg och säker kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer gemensamma inriktningsmål som gäller tills vidare:

1. Säkerställa att koncernens verksamheter på ett säkert sätt kan upprätthållas med fokus på samhällsviktig verksamhet för att mildra den ryska invasionens påverkan på samhället.

2. Minimera och förebygga den oro som den ryska invasionen kan leda till.

3. Säkerställa ett tryggt och säkert mottagande av de flyktingar som kan förväntas komma med anledning av den ryska invasionen i Ukraina.

4. Stärka kommunkoncernens krisberedskap både i det korta såväl som i det långa tidsperspektivet samt genomföra kommunens planering inför en situation med höjd beredskap.

Kommunstyrelsen rekommenderar koncernens bolag att, i den mån de berörs, anta kommunens gemensamma inriktningsmål.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram anvisningar för nämndernas arbete med att hantera inriktningsmålen inom ramen för strategisk plan.

Karlstads gästhamn ska bli känd som Vänerns bästa cityhamn

Karlstads gästhamns läge i Inre hamn, med den puls och det stora utbud av aktiviteter, restauranger och butiker som finns i närheten, gör att hamnen har alla förutsättningar att vara och bli känd som Vänerns bästa cityhamn.

Beläggningen i gästhamnen behöver öka och Karlstads gästhamn bli mer känd som en del av Vänerns norra skärgård.

En slutsats är gästhamnen behöver inkluderas och marknadsföras som en tydlig del av ett samlat erbjudande om upplevelser i Karlstad. I ett första steg behöver en ordentlig marknadsanalys göras som kan ligga till grund för en långsiktig marknadsföringsplan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en ny målbild är att "Karlstads gästhamn är och blir känd som Vänerns bästa cityhamn". En marknadsanalys, handlingsplan och budget tas fram som underlag för marknadsföring. Samtidigt ska en dialog med gästhamnens intressenter samt berörda förvaltningar om gästhamnens utvecklingspotential föras med fokus på nya affärsinriktningar.

Digitalt lyft fortsätter

Särskilda satsningar på en gemensam digital plattform, digitala arbetssätt och IT-tjänster inleddes internt i Karlstads kommun slutet av 2020 och fortsätter under 2022. Syftet är främst att frigöra tid till verksamheternas kärnuppdrag och att minska den manuella administrationen till förmån för mer digitala processer och arbetssätt.

Kopplat till detta utvecklingsarbete görs en översyn av hur satsningarna ska finansieras. Inför Kommunstyrelsens sammanträde fick politikerna en lägesrapportering från arbetsgruppen, med bland annat förslag på styrande principer för en framtida finansieringsmodell:

– Kostnader som respektive verksamhet kan påverka genom egna val, är lämpliga att hantera genom intäkt.

– Kostnader för gemensamma digitala förmågor som respektive verksamhet inte kan påverka genom egna val, är lämpliga att hantera genom ram. Digitala förmågor är både tekniken som används med också den kompetens som krävs för att vidmakthålla och utveckla förmågorna över tid.

– IT har ett huvudansvar för att bedöma vad som är gemensamma digitala förmågor.

– Utvecklingsmedel som kan användas för prioriterad nyutveckling under innevarande år.

Under våren 2022 fortsätter arbetet med översynen och nya beräkningsunderlag ska tas fram.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Bullernivån kräver omfattande åtgärder för att kunna placera ny skola på Norra fältet

Två olika placeringar av en ny central högstadieskola på Norra fältet har undersökts. Både motorvägen E18 och järnvägen i närområdet gör att bullernivån överstiger dagens riktvärden för utemiljöer och skolgårdar. I rapporten framgår vilka bulleråtgärder som skulle krävas, och det konstateras också att flera av åtgärderna skulle kunna uppfattas som uppseendeväckande, bland annat bullerplank i direkt anslutning till skolan. Slutsatsen är att placering av en skola på Norra fältet behöver utredas mer fördjupat för att få en rättvis bild av helheten att ta ställning till.

Utvecklingen av aktivitetsytor, rekreation och friluftsliv på Norra fältet och Sannaområdet fortsätter enligt de ambitioner som tidigare har presenterats i en förstudie.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten Utveckla Norra fältet och Sannaområdet och undersök möjlig plats för skola (7-9). Utredning av ny central högstadieskola fortsätter i samverkan mellan teknik- och fastighetsnämnden och andra berörda nämnder som utreder, värderar och kostnadsberäknar alternativa lokaliseringar, inklusive Norra fältet.

Karlstads kommun mycket positiv till att Karlstad Airport föreslås bli en av Sveriges 22 beredskapsflygplatser

Karlstads kommun har skrivit ett remissvar till Trafikverket som enligt sin slutrapport vill öka antalet beredskapsflygplatser till totalt 22 stycken. Karlstad Airport fanns med som förslag redan efter en första översyn som gjordes 2020, vilket kommunen ställer sig mycket positiv till. Flygplatsen ligger nära ett länssjukhus med akutmottagning och helikopterplatta. Den har tillräcklig bankapacitet och uppfyller även alla andra krav som Trafikverket specificerat. Karlstads kommun pekar på ytterligare fördelar med Karlstad Airport; exempelvis läget i korridoren Oslo-Stockholm nära väg 61, E18 och järnvägen (Värmlandsbanan). Avståndet till nationsgränsen till Norge, tillika EU:s yttre gräns, är cirka 130 km. Ur ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv har Karlstads flygplats därmed även europeiskt sett ett mycket strategiskt läge. Karlstad kan betraktas som en optimal lokalisering av samhällsviktig verksamhet både i fredstid och i tider av ett försämrat säkerhetsläge.

Karlstads kommun påpekar att det är av avgörande betydelse att en beredskapsflygplats ges de rätta förutsättningarna för uppdraget. Det handlar främst om att få full täckning för de kostnader som uppstår för att fullt ut kunna ta det aktuella samhällsansvaret. Ersättningsmodell och övriga spelregler behöver signalera stabilitet och långsiktighet samt vara flexibel och möjlig att anpassa till snabb teknikutveckling.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Karlstads kommuns svar på remissen.

Årliga trygghetsmätningar ska stärka samverkan mellan polisen, kommunen och forskningen

Karlstads kommun har tillsammans med Örebro, Falun och Borlänge fått ett erbjudande av Polisregion Bergslagen och Örebro universitet, att under fyra år delta i ett FoU-projekt som ska utveckla rutiner/arbetssätt för att följa upp trygghetsmätningar i olika områden/stadsdelar. Trygghetsmätningarna görs i form av enkäter som ger en bild av nuläget. Forskarna följer sedan upp dessa med fördjupade analyser i varje kommun. Förslag på brottsförebyggande åtgärder utarbetas gemensamt av deltagande aktörer. Målet är att projektet ska bidra till en utveckling av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Projektet pågår till 2025 med årliga trygghetsmätningar, vilket ger möjligheter att följa upp effekter direkt samt ta tillvara lärdomar och erfarenheter.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Karlstads kommun säger ja till erbjudandet att delta i Polisregion Bergslagens och Örebro universitets forsknings- och utvecklingsprojekt (2022-2025) för att utveckling av lokal lägesbild och trygghetsmätningar.

Centrum Karlstad får fortsatt förtroende och medel för att utveckla och stärka stadskärnan

2021 har varit ett aktivt år för Centrum Karlstad som samlar handeln, övrigt näringsliv i centrum, fastighetsägarna och kommunen för samverkan. Aktiviteter i syfte att minska konsekvenserna av pandemin har dominerat. Antalet nya medlemmar har ökat. Ambitionerna och engagemanget för att utveckla och stärka stadskärnan ytterligare under 2022 och de kommande åren är högt. I detta arbete har Centrum Karlstad en strategiskt viktig roll och vill vara den aktör som tar ledningen i arbetet och samordnar samverkan för långsiktig utveckling som kommer såväl näringsidkare som Karlstadsbor till nytta.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Centrum Karlstad en (1) miljon kronor i verksamhetsbidrag för 2022, 2023 och 2024. Centrum Karlstad får ytterligare en (1) miljon kronor i verksamhetsbidrag för 2022 och 2023 tillsammans med uppdraget att ta fram en projektplan och handlingsplan i samverkan med övriga intressenter i stadskärnan med mål att stärka Karlstads centrum.

IUC Stål och Verkstad får 500 000 kronor per år i verksamhetsbidrag för 2022 och 2023

IUC Stål och Verkstad ägs och styrs av industrin i Värmland. Uppdraget är att stödja och coacha små- och medelstora industriföretag. Det kan gälla exempelvis utveckling och förbättring inom kompetensförsörjning, marknadsföring, effektivisering, materiallära, digitalisering, finansiering, robotisering, hållbarhet och miljö. Organisationen arbetar som ett kluster enligt den regionala klusterstrategin. Det övergripande syftet är att stärka branschens konkurrenskraft i Värmland.

Antalet medlemmar är i nuläget 154, varav 41 är baserade i Karlstad. Verkstadsindustrin i Karlstadsregionen är en bransch med fortsatt god tillväxt och med ett starkt förädlingsvärde. Karlstads kommun tycker att verksamheten stämmer väl med den näringslivsstrategiska planen och kommunens målområde att vara en kunskaps- och tillväxtväxtkommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera IUC Stål och Verkstads verksamhet med 500 000 kronor per år för 2022 och 2023. Återrapportering av verksamheten för 2021 godkänns.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Politiskt initiativ – Coronastöd för återstart av Karlstad

Efter ett politiskt initiativ från blågröna styret i februari 2022 har en rad förslag i syfte att stödja utsatta näringsidkare i sviterna av pandemin utretts.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att:

– Markupplåtelse för torghandel, food-trucks, uteserveringar, affischering och trottoarpratare ska vara avgiftsfri 2022. Teknik- och fastighetsnämnden får 2 miljoner kronor 2022 som kompensation.

– Deltagande i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering ska vara avgiftsfri under 2022. Arbetsmarknads- och socialnämnden får 22 000 kronor som kompensation.

– Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att anlägga tillfälliga boulebanor i kvarteret Almen och får 300 000 kronor för detta. Kultur- och fritidsnämnden får ansvaret för klot. Banorna ska vara klara att använda sommaren 2022.

– 500 000 kronor satsas på att möjliggöra kulturevenemang i centrala Karlstad i samverkan med Centrum Karlstad.

Motion: Utred förutsättningarna för att öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet

Anders Tallgren (S) föreslår i en motion att kommunen ska utreda förutsättningarna för att öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet eller andra ideella grupper på samma sätt som för gymnastiksalar. Socialdemokraterna menar att det är viktigt att trösklarna är låga för att fler barn och unga ska få möjlighet att testa olika instrument, spela och sjunga. Det vore också god ekonomisk hushållning att lokalerna nyttjas fler timmar per år.

Motionen har beretts av barn- och ungdomsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden. Samtliga nämnder tycker att det är ett bra förslag att göra en utredning. Motionen rimmar också väl med kommunens mål att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad, kunna leva ett hälsosamt liv och att Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls och att berörda nämnder utreder förutsättningarna att öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet. Viktiga delar i utredningen är ekonomi, försäkring, föreningslivets behov och möjligheter att musicera i andra typer av lokaler, uthyrningskriterier och krav på de föreningar som vill hyra. Utredningen ska vara klar i november 2022.

Motion: Öka likvärdigheten inom grundskolan

Socialdemokraterna skriver i en motion, genom Anna Dahlén och Dekan Izat, att alla elever enligt har skollagen rätt till en utbildning av hög kvalitet. De menar att likvärdigheten i skolan handlar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning, vilket innebär att skolan ska kompensera för elever har olika förutsättningar. Under tre års tid har Karlstads kommun deltagit i ett utvecklingsarbete lett av Skolverket där även Karlstads universitet varit samverkanspart. Motionärerna tycker att det finns mycket arbete kvar att göra innan skolan i Karlstad är likvärdig, och föreslår att kommunen initierar ett samarbete med Karlstads universitet i syfte att ta fram ett åtgärdspaket för att öka likvärdigheten i grundskolan och fortsätta den utvecklingsprocess som påbörjats.

Beslut
Motionen anses besvarad då det redan finns ett etablerat samarbete med Karlstads universitet som bidrar till fortsatt utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten och kvaliteten inom grundskolan.

Motion: Öka likvärdigheten och kvalitet inom gymnasieskola

Ferman Brodrej (S) konstaterar i en motion att alla elever enligt har skollagen rätt till en utbildning av hög kvalitet. Han skriver att likvärdigheten i skolan handlar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning, vilket innebär att skolan ska kompensera för elever har olika förutsättningar. Socialdemokraterna ser dock skillnader mellan gymnasieprogram och mellan skolor, och pekar även på utmaningar med det individuella programmet.Ett utvecklingsarbete har de senaste tre åren pågått i samverkan med Skolverket och Karlstads universitet. Motionären tycker att det är viktigt att det påbörjade arbetet fortsätter i en strukturerad form och föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att initiera ett fortsatt samarbete med Karlstads universitet.

Beslut
Motionen anses besvarad då det redan finns ett etablerat samarbete med Karlstads universitet som bidrar till fortsatt utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten och kvaliteten inom gymnasieskolan.

Motion: Bättre resursnyttjande genom sex timmars arbetsdag

Vänsterpartiet föreslår i en motion, genom Anders Hammarström, Per Strömgren, Parvane Assadbegli, Håkan Olsson, Björn Molin och Göran Svensson, att Karlstads kommun utreder vilka delar av kommunens verksamheter som kan bedrivas mer resurseffektivt genom införande av sex timmars arbetsdag. De menar att det finns många arbetsgivare i landet som efter försök ser fördelar som till exempel friskare medarbetare med bättre balanserat yrkesliv, högre kvalitet och produktivitet samt att det är lättare att rekrytera och behålla kompetens.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom man istället vill arbeta utifrån de nio strategier som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram.

Kontaktcenter hade drygt 143 000 ärenden under 2021

Kontaktcenter är Karlstadsbornas väg in till kommunen. Kommunvägledarna på Kontaktcenter hjälper till med frågor, synpunkter, felanmälningar, e-förslag och önskemål kring kommunens verksamheter. Kontakten sker genom telefon, besök, brev, webbformulär, e-post, e-tjänster, Facebook, appen Mitt Karlstad samt en chatt på karlstad.se.

Antalet inkomna ärenden jämfört med 2020 har ökat med drygt 4 000 till drygt 143 000. Antalet fysiska besök har fortsatt att minska i samband med pandemin medan antalet ärenden som kommer in via telefon och chatt ökar.

De vanligaste frågorna som kom till Kontaktcenter rörde bistånd, integration-försörjning-arbete, plan och bygg, barnomsorg samt gator och vägar.

Kundnöjdhetsmätningarna, som liksom tidigare år har gjorts via enkäter, ger Kontaktcenter ett fortsatt högt betyg trots att pandemin har påverkat kommunvägledarnas dagliga arbete.

Det har publicerats 97 e-förslag från invånarna under 2021. Det är 43 ärenden fler än 2020. Av årets inkomna förslag fick 18 förslag fler än 50 underskrifter. De flesta e-förslag rörde teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att redovisningen godkänns.

Uppdaterad den