Beslut i korthet 2022

Kommunstyrelsen i korthet den 24 januari

Det här var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens januarimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Gunilla Nilsson fortsätter som HR-direktör

Enligt Karlstads kommuns ledar- och medarbetarpolicy ska chefsförordnanden löpa mellan 3-6 år, sen behöver de förlängas. Gunilla Nilsson har arbetat som HR-direktör i Karlstads kommun sedan 2016. Hennes förordnande förlängs nu till och med år 2025.

Beslut
Gunilla Nilssons förordnande förlängs från och med 1 april 2022 till och med 31 mars 2025.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Klart med exploateringsavtal för nya resecentrum

Karlstads kommun och Jernhusen Stationer AB har tillsammans med Trafikverket och Region Värmland sedan tidigare ingått ett samverkansavtal om att utveckla Karlstads resecentrum med målet att öka det kollektiva resandet, skapa en attraktiv mötespunkt i Karlstad och vara en levande länk mellan centrala stadsdelar. I samarbete med de olika aktörerna har Karlstads kommun tagit fram en detaljplan som antogs av kommunfullmäktige i december förra året. För att fullfölja detaljplanen behöver kommunen och Jernhusen Stationer AB komma överens om parternas ansvar och kostnadsfördelning i ett exploateringsavtal.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att det upprättade förslaget till exploateringsavtal med Jernhusen Stationer AB kring detaljplanen för Karlstads resecentrum godkänns.

Motion: Ge eleverna betalt när de studerar på lov

Kommunen är skyldig att erbjuda så kallad lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Även gymnasie- och vuxenutbildningen bedriver lovskola för årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet. I en motion föreslår socialdemokraterna, genom Linda Larsson och Christer Alnebratt, att elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 1, 2 och 3 på gymnasiet som studerar på loven ska få betalt, likställt med ett feriejobb. Socialdemokraterna vill också se en utökad samverkan mellan studieförbund och universitetet inom lovskolan.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en utökad samverkan mellan studieförbund och universitetet inom lovskolan. Däremot får förslaget om betalda lovstudier avslag.

Motion: Möjliggör för permanentboende i vissa fritidshusområden

Socialdemokraterna föreslår i en motion, genom Håkan Holm Alteblad och Lena Nilsson, att detaljplanerna för flera fritidshusområden ska revideras för att ge möjligheterna till permanentboende i områdena. Det finns ett stort antal detaljplaner i kommunen som berör fritidsområden och som tillåter en byggnadsyta på 60 kvadratmeter. Motionärerna vill revidera detaljplanerna så att det är godkänt att bygga större för att flera av fritidshusen på så sätt kan användas som permanentbostäder.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås, men fastslår att det är viktigt att det inom kommunen finns en positiv inställning till när boende i respektive område kommer med initiativ till planändringar.

Motion: Stärk attraktionskraften i centrala Karlstad med "centrumpaket"

I en motion skriver Anders Tallgren (S) och Emelie Vennberg (S) att de vill förstärka samverkan mellan kommunen och näringslivet genom ett så kallat "centrumpaket". En bättre samverkan med centrumaktörerna skulle öka attraktiviteten och tryggheten i centrum som står inför tuffa utmaningar till följd av pandemins påverkan, skriver motionärerna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad eftersom det redan finns ett uppdrag om att stärka centrum.

Motion: Skapa en mötesplats för ungdomar i centrum

Lina Larhult (S) och Dekan Izat (S) skriver i en motion att de vill skapa en central mötesplats för ungdomar i Karlstad som ska utformas tillsammans med lokala konstnärer. Mötesplatsen ska ligga centralt där ungdomar kan mötas och "hänga" tillsammans.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion: Skapa en miljöverkstad i Karlstad

Linda Larsson (S) och Håkan Holm Alteblad (S) vill att kommunen ska utreda om de kan skapa en miljöverkstad enligt Helsingsborgsmodellen. Det är en satsning för att stödja skolornas miljöundervisning. Miljöverkstaden samarbetar med lärare och elever och erbjuder särskilda program riktade till årskurs 1-9. Det är bland annat lektioner om trafiksäkerhet, växters betydelse, att lära sig odla, skogens betydelse och kunskap om vatten.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås eftersom arbetet i Miljöverkstaden i Helsingborg redan ryms inom det arbete som redan sker i Karlstads kommun.

Motion: Ta fram plan för hur Skutberget ska skyddas och bevaras

I en motion föreslår Anders Hammarström (V), Per Strömgren (V), Björn Molin (V), Göran Svensson (V) och Parvane Assadbegli (V) att kommunen ska ta fram en långsiktig plan för hur Skutbergets
friluftsområde ska skyddas och bevaras för framtida generationer. Strandskyddet och allemansrätten ska värnas, för att Skutberget ska vara ett hållbart besöksmål och ett centrum för friskvård och hälsa, skriver motionärerna.

Beslut
Kommunstyrelsen anser att motionen ska avslås. Skutberget är med som utvecklingsområde för friluftsliv och utomhusaktiviteter i den översiktsplan som nyligen varit ute på samråd. Dessutom finns sedan tidigare ett politiskt initiativ där berörda förvaltningar fått i uppdrag att utreda hur Skutbergets friluftsområde kan utvecklas som mötesplats utifrån natur och kultur.

Motion: S vill höja trafiksäkerheten i centrum

Socialdemokraterna föreslår i en motion att trafiksäkerheten i centrala Karlstad behöver bli bättre. De har fyra förslag:

1. Att kommunens trafik- och cykelplaner revideras och uppdateras.

2. Att det görs en översyn av lokala regler för olika transportmedel, till exempel elsparkcyklar, hoverboards, elcyklar osv.

3. Förslag på åtgärder för infrastrukturen i stadsmiljön, till exempel anpassade parkeringsplatser och dedikerade körfält på vissa ställen.

4. Förstärkt information på kommunens webbsida och i stadsmiljön.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att punkt nummer 1, 2 och 4 bifalls, samt att nummer 3 får avslag.

Motion: Höj anslagen till studieförbunden

I en motion föreslår socialdemokraterna genom Anna Dahlén Gauffin att anslagen till studieförbunden ska höjas med en miljon kronor årligen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Höjningen får hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Motion: Delta i demokratiprojektet "Inte glömma, inte minnas"

I en motion föreslår Christian Norlin (S) och Nathalie Björfeldt (S) att kommunen ska delta i demokratiprojektet "Inte glömma, inte minnas". Studieförbundet Kulturens har tidigare ansökt om pengar från Karlstads kommun för demokratiprojektet som syftar till att ge Värmlands åttondeklassare information om Flora Gladhs upplevelser i Auschwitz genom en teaterföreställning. Ansökan om pengar fick då avslag. Några kommuner har bifallit ansökan, medan andra, bland annat Karlstads kommun och Region Värmland, har avslagit den.

Kommunledningskontoret konstaterar bland annat att projektet vänder sig till en liten målgrupp och att skolorna redan jobbar med demokratifrågor på olika sätt. Karlstads kommun arbetar också på många fler sätt med att värna demokratin och motverka hat, hot och extremism, bland annat genom ett toleransprojekt som man avsatt 1,5 miljoner kronor till, ett projekt där skolungdomar lär sig om förintelsen och slutligen får besöka ett koncentrationsläger.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

 

Uppdaterad den