Nämnder

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete styrs av Arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningen verkställer nämndens beslut.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik och ska motverka arbetslöshet i kommunen. Nämnden ansvarar även för individ- och familjeomsorg som handlar om bland annat stöd till barn och unga, missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.

De övergripande målen i socialtjänstlagen kompletteras med bestämmelser om rätten till bistånd och särskilda bestämmelser för olika målgrupper. Det gäller barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer.

Lagen är en ”ramlag”, det vill säga att den ger kommunerna en stor handlingsfrihet att både tolka lagens innebörd och utforma socialtjänstens insatser efter lokala förutsättningar.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter samt ersättare.

Ordförande heter Per-Inge Lidén (MP), förste vice ordförande heter Christian Norlin (S) och andre vice ordförande heter Per Scheutz (L).

     

 

   
 Per-Inge Lidén  Christian Norlin Per Scheutz

Kontaktperson för nämndens arbete

Gunilla Hjalmarsson, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 52 47
E-post: gunilla.hjalmarsson@karlstad.se

Uppdaterad den