Nämnder

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden styr kultur- och fritidsförvaltningens arbete.

Nämnden ansvarar bland annat för kommunens bibliotek, Alsters herrgård, kommunarkivet, fritidsgårdar, parklekar, idrottsanläggningar, motionsspår och kommunens kulturella programverksamhet. Politikerna i nämnden beslutar om bidrag till kulturverksamhet, ansvarar för frågor om inköp av konst och konstnärlig gestaltning och har tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ansvar för byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde. 


Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter. Dels genom att lämpliga lokaler och anläggningar ställs till föreningars förfogande och dels genom föreningsbidrag.

        .                 

                    

Johanna Larsson (M)           Lina Larhult  (S)          Mattias Fröding (KD) 

Ordförande är Johanna Larsson (M), 1:e vice ordförande Lina Larhult (S) och 2:e vice ordförande Mattias Fröding (KD). 

Kontaktperson för nämndens arbete

Henrik Olanås, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 23 55
E-post: henrik.olanas@karlstad.se

Kontakt kultur- och fritidsförvaltningen

Vill du komma i kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen, skicka e-post till:
kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se 

Uppdaterad den