Nämnder

Miljönämnden

Miljönämnden är kommunens beslutande organ i miljöfrågor. Verksamheten är till stor del reglerad i lagar som miljöbalken och livsmedelslagen med mera.

Miljönämndens uppgifter omfattar ett brett spektrum av frågor med koppling till miljö- och hälsoskydd. Inom ansvarsområdet ingår bland annat allmän miljöövervakning, tillsyn enligt miljöbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall, avlopp, med mera), tillsyn av livsmedel och dricksvatten.

Nämnden arbetar också med miljöstrategiska frågor för kommunen inom områdena hållbar konsumtion, vatten, transport, energi- och klimat och konsumenträtt. Nämnden fungerar också som remissinstans.

 

 

 

Torbjörn Nilsson (MP)
Ordförande

 

Maria Rydberg (S)
1:e vice ordförande

 

Sara Gunnarsson (L)
2:e vice ordförande

 

Kontaktperson för nämndens arbete

Åsa Hedlund, nämndsekreterare
Telefon: 054-540 68 65
E-post: asa.hedlund@karlstad.se

Uppdaterad den