Nämnder

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningens arbete styrs av stadsbyggnadsnämnden. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor och trafikplanering.

Den största delen av verksamheten handlar om planläggning av mark och vatten samt ärendehantering i samband med byggande och fastighetsbildning. Det är Stadsbyggnadsnämnden som beviljar bygglov och anmälan när du vill bygga om, bygga till eller göra andra ändringar i din fastighet. 

 
Erik Nilsson (KD) Håkan Holm Alteblad S)  Magnus Resare (M)

Ordförande är Erik Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Håkan Holm Alteblad (S) och 2:e vice ordförande Magnus Resare (M).

Kontaktperson för nämndens arbete

Rut Vikner, nämndsekreterare
Mejl: rut.vikner@karlstad.se
Telefon: 054-540 68 69

Uppdaterad den