Nämnder

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningens arbete styrs av stadsbyggnadsnämnden. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplaner, bygglov, lantmäteri, kartor, trafikplanering, och färdtjänst.

Den största delen av verksamheten handlar om planläggning av mark och vatten, ärendehantering i samband med byggande och fastighetsbildning, färdtjänst och riksfärdtjänst.

 
Erik Nilsson (KD) Håkan Holm Alteblad S)  Magnus Resare (M)

Ordförande är Erik Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Håkan Holm Alteblad (S) och 2:e vice ordförande Magnus Resare (M).

Kontaktperson för nämndens arbete

Rebecka Andersson, nämndsekreterare
Mejl: rebecka.andersson@karlstad.se
Telefon: 054 540 45 60

Uppdaterad den