2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 17 januari

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 17 januari. För samtliga beslut, se protokollet.

Bygglov för 54 lägenheter på Zakrisdal för seniorer

Brf Bovieran Karlstad har ansökt om bygglov för att bygga seniorboende på Zakrisdal. Huvudbyggnaden ska bestå av tre huskroppar som placeras i en U-form. Mellan huskropparna ska det bli en vinterträdgård under glastak där de boende ska nå sina lägenheter via loftgångar. Det blir totalt 54 lägenheter med två eller tre rum och kök.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov på fastigheten Projektilen 1.

Bygglov för fem flerbostadshus på Zakrisdal

Peab Bostad AB har ansökt om bygglov för at bygga fem flerbostadshus längs entrévägen till Zakrisdalsudden. År 2013 beviljades bygglov för enbostadshus på samma plats med endast två av 18 hus byggdes. Nu har nytt förslag på bebyggelse kommit in som innebär fem huskroppar med totalt 26 lägenheter. Samtliga hus har två våningar.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov på fastigheterna Kustremsan 1 samt 8-18

Bygglov för två flerbostadshus längs Packhusgatan

Skanska Sverige AB har ansökt om bygglov för att bygga två flerbostadshus vid Tullholmsviken. Det ska bli två parallella huskroppar som förenas med en överbyggd gård med garage i botten. Husen ska byggas i sju våningar med totalt 56 lägenheter fördelat på ett till fyra rum och kök.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov på fastigheten Viken 2:1, blivande Tullaren 3.

Ny detaljplan ska tas fram för resecentrum

Kommunen planerar att bygga om nuvarande järnvägsstation till ett resecentrum för att underlätta för resenärer som ska göra byten och för att utveckla området. En arkitekttävling har genomförts för att skapa ett attraktivt och väl fungerande resecentrum och nu är det dags att ta fram en ny detaljplan.  Den nya detaljplanen behövs för att göra det möjligt att genomföra det vinnande förslaget.

Förslaget innehåller bland annat en bro över järnvägen i förlängningen av Västra Torggatan och nya byggrätter både norr och söder om spåren.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.

Ny detaljplan ska tas fram för eventuell förtätning på Rud

Fastighetsägaren till kvarteret Letten på Rud vill utreda ytterligare förtätning av deras bostadsområde på Rud. Kvarteter byggdes på 1970-talet och har redan förtätats en gång. Ytterligare förtätning kan vara möjliginom befintlig kvartersmark. Stadsbyggnadsförvaltningen ska nu utreda om det är lämpligt.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Letten 1 och Letten 6.

Många bostäder i planarbeten 2018-2019

Varje år upprättas ett arbetsprogram för planer (planprogram, detaljplaner etc) som beskriver vilka planer som ska tas fram under de kommande två åren. Syftet med programmet är att prioritera insatser och samordna kommunens resurser.

För att nå Karlstads kommuns vision om 100 000 invånare med en befolkningsökning på en procent per år har Karlstads kommun som ambition att det ska vara möjligt att bygga 700 bostäder per år. Den ambitionsnivån klaras med god marginal de närmaste åren då det i pågående detaljplaneuppdrag finns byggrätter för cirka 5000 bostäder. 

I detta förslag till program framgår att kommunen ska arbeta med 70 olika planer under de kommande två åren. Bland de tio högst prioriterade planarbetena finns exempelvis nya bostadsområdena i Västra Jakobsberg och Välsviken, nytt resecentrum och besöksanläggning på Skutberget. 

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planarbetsprogrammet. Programmet ska nu vidare till kommunfullmäktige för att antas.

Ny detaljplan ska tas fram för bostadshus och förskola på Norrstrand

KBAB äger kvarteret Åkaren på Norrstand, där Hagaborgs förskola ligger idag. De vill bygga två nya bostadshus och en förskola på tomten som ska ersätta nuvarande byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen ska nu utreda om det är lämpligt.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Åkaren 1 och Åkaren 2

Karlstadsbuss sommartidtabell fastställd – nu med linje till Alster

Sommartidtabellen 2018 gäller mellan 11 juni till och med 19 augusti 2018. Nytt för säsongen är att linje fem förlängs österut från centrum till Alster via Välsvikens handelsområde och tar i samband med det över linje 56 trafikuppgift. Det här är första gången Karlstadsbuss kör trafik till Alster och det kommer efter önskemål från de boende och ett medborgarförslag.

Linje 56 finns kvar som en speciallinje mellan centrum och Bomstad och får en förlängd gångtid på kvällarna för att bättre möjliggöra handelsbesök och restaurangbesök till centrum för campingens gäster.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att fastställa sommartidtabellen.

Politiskt initiativ för att stärka arkitekturen i Karlstad

Karlstads kommun har höga ambitioner i att bygga en vacker och hållbar stad. Eftersom arkitekturen är viktig för hur en stad uppfattas är det intressant att se över om och hur kommunen kan få ett starkare inflytande över att nya och förändrade byggnader håller en hög arkitektonisk kvalitet.

Därför beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att:

1. Beskriva hur Karlstad kommun idag ger arkitekturfrågorna plats i samband med nya och/eller förändrade byggnader och bebyggelseområden.

2. Ta fram förslag på hur arkitekturfrågorna kan bli mer konkreta och realiserade i markanvisnings-, detaljplane- och bygglovsprocessen inför nya byggnader/bebyggelseområden.

3. Lyfta fram arkitekturfrågorna i översiktsplanen samt utveckla visionsarbetet för god arkitektur och stadsbyggnad (”Stadsbyggnadsvision”)

Beslutet kom efter ett politiskt initiativ från majoriteten.

Uppdaterad den