2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 14 februari

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 februari. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Planprogram med plats för cirka 1500 bostäder i centralt läge godkänt

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planprogram för Tullholmen inom Viken, det vill säga det område som idag innehåller Konsum Värmlands industrilokaler, den så kallade Lidl-tomten och ställverket norr om Orrholmen.

Området med sitt centrala läge, den pågående stadsutvecklingen i närområdet och flytt av störande verksamheter ger förutsättningar till att en multifunktionell stadsdel kan förverkligas. Planprogrammet medger en möjlig exploatering med 1400 - 1500 bostäder, 4000 kvm livsmedelshandel och ca 40 000 kvm verksamhetsytor för centrumändamål och förskola.

Programmet visar kommunens ambition på hur det aktuella området skulle kunna integreras och bli en mer komplett stadsdel som länkar ihop stadskärnan genom stadsträdgården med Orrholmen, Tullholmsviken och Mariebergsviken. Nästa steg för att förverkliga området är att ta fram detaljplaner.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planprogrammet för Tullholmen

Ny flexibel biljett för bussresande

Karlstadsbuss kommer nu att erbjuda en flexibel periodprodukt där kunden själv väljer tio stycken valfria resdagar som inte behöver vara sammanhängande. Under de tio resdagarna har kunden rätt att genomföra obegränsat många resor. Enda kravet är att de tio resdagarna utnyttjas under en 60-dagarsperiod.

Förslaget på den nya produkten har arbetats fram tillsammans med Värmlandstrafik och den geografiska giltigheten föreslås omfatta Karlstad tätort i priszon 21 som också innefattar hela Hammarö. Det innebär att boende i till exempel Skattkärr, Vallargärdet och Sörmon också kan köpa den här produkten.

Vuxenpriset föreslås till 395 kronor, ungdom/student/senior 288 kronor och skolungdom 265 kronor. Den nya produkten - Flex 10/60 - föreslås införas under en testperiod från mars till december med en utvärdering under hösten.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att införa en ny biljettprodukt Flex 10/60 i Zon 21 som ett försök från 1 mars till 9 december 2018.

Bygglov för 160 nya lägenheter på Kronoparken

Fysikern Fastigheter AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus med sammanlagt 160 lägenheter på fastigheten Triangeln 1, vid Kvintettgatan på Kronoparken. Husen kommer att få en ljus putsad fasad med välvda fönster.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Bygglov för tillfälliga förskolepaviljonger på Rud

Rudsängens förskola på stadsdelen Rud kommer att rivas och ersättas med en ny på samma plats. Under byggtiden behöver teknik- och fastighetsförvaltningen ställa upp paviljonger som ersätter förskolans lokaler. Teknik- och fastighetsförvaltningen har därför ansökt om ett tidsbegränsat bygglov för att ställa upp paviljongerna på en grönyta nordost om nuvarande förskola.

Paviljongerna kommer att ha ett våningsplan och området mellan paviljongerna och Mossgatan kommer att iordningställas för parkering och varumottagning. Bygglovet gäller till den 31 december 2020.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av förskolepaviljonger till och med 31 december 2020.

Nya detaljplaner ska utreda nya bostäder på Knappstad

Två olika fastighetsägare har begärt planändring för att kunna bygga bostäder på två olika platser på Knappstad. Kommunen ska nu ta fram detaljplaner för båda dessa områden för att utreda om det är lämpligt.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplaner för Knappsta 2:8 och Knappstad 2:47.

Nya vägar får namn efter örter

Två nya vägar har bildats i norra delen av Stodene och behöver namnsättas. Övriga vägar i området har alla örter i sina namn och det kommer även dessa två nya vägar ha. De får namnen Silverörtsvägen och Pilörtsvägen.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att de nya vägarna inom detaljplan för del av Södra Grava 1:1 får namnen Silverörtsvägen och Pilörtsvägen.

Uppdaterad den