2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 18 april

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 18 april. För samtliga beslut, se protokollet.

Detaljplan antagen för del av gamla flygplatsen med plats för uppåt 800 bostäder

Detaljplanen för östra Jakobsberg ingår i ett större område runt Karlstads före detta flygplats och är den första av flera delar. Planen gör det möjligt att bygga bostäder på mark som tidigare använts eller används för kontorsändamål men också på obebyggd mark. Detaljplanen omfattar ett tiotal kvarter, uppåt 800 bostäder i olika byggnadstyper, en fristående förskola, möjlighet för centrum och dagligvaruhandel liksom parkytor, naturytor och nya gator.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för östra Jakobsberg, del 1.

Detaljplan antagen för bostadskvarter omslutet av glas vid NWT-huset

NWT vill bygga bostäder intill sina befintliga byggnader vid Klarälven och därför har kommunen tagit fram en ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen tillåter bostäder och kontor med restaurang och kompletterande handel i bottenvåningen. Tre byggnadskroppar ska placeras i vinkel så att de bildar en bullerskyddad innergård eftersom marken ligger nära järnvägen. Byggnaderna ska bindas samman med en glasskärm som omsluter hela kvarteret. Det blir tillåtet att bygga högst sju våningar och en inredd vind.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för del av Härolden 2 och 3.

Detaljplan antagen för nya bostäder längs Klarälven på Färjestad

Den nya detaljplanen gör det nu möjligt att bygga fyra bostadshus i fyra respektive fem våningar, med möjlighet till ytterligare en indragen våning, vid Klarälven norr om Löfbergs Arena.

Planområdet består till del av befintlig parkering samt del av naturområdet norr om parkeringen. Projektet kommer att innehålla ett 40-tal lägenheter. Strandområdet kommer även fortsättningsvis att vara kommunal mark och vara tillgängligt för allmänheten, med bland annat en gång- och cykelväg mellan älven och bebyggelsen. Befintliga träd ska i möjlig utsträckning sparas både mellan husen och mot älven.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Ismåsen Norra.

Detaljplan antagen för att bygga ut Rudsängens förskola

Rudsängens förskola på Rud behöver rustas upp. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen utrett behovet av framtida lokaler i en förstudie och föreslagit att förskolan ersätts med en större förskola i två plan, bestående av åtta avdelningar. Den nya detaljplanen gör det därför möjligt att bygga en större förskola i två våningar och innebär en större förskolegård.

Byggnaden blir mer kompakt än nuvarande byggnad och kommer att ta mindre mark i anspråk. Den nya byggnaden blir cirka 2500 kvadratmeter stor, fördelat på två plan med fyra avdelningar på varje plan.

Den mark som frigörs jämfört med idag kommer att användas som förskolegård. Även den del av Rudsdalen som även idag används av förskolan blir formellt förskolegård.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Yngen 1 med flera.

Detaljplan antagen för kontorshus intill nya parkeringshuset vid Tyggårdsviken

Löfbergs fastigheter vill bygga kontor direkt mot fasaden på det parkeringshus som just nu byggs i Tyggårdsviken. Från början var tanken att marken skulle kunna användas till bostäder och vårdboende men det är inte längre aktuellt. Den nya detaljplanen tillåter en ny byggnad i sex våningar. Marken är inte bebyggd idag.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Skonertskeppet 3.

Detaljplan antagen för kvarteret Fanfaren

Sedan tidigare finns det en detaljplan som tillåter en stor mängd kontor vid NWT-huset på Strand. Den detaljplanen har nu justerats för att kunna använda området mer effektivt och öka byggrätten från 20 000 kvadratmeter till 30 000 kvadratmeter. Den del av planen som sedan tidigare innehåller byggrätt för ett höghus ingår inte i den nya detaljplanen utan kommer att planläggas närmare ett aktuellt genomförande.

Den nya detaljplanen ger möjlighet till kontor i fyra till sex våningar med kompletterande servicefunktioner och hotell.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för kvarteret Fanfaren del 1.

Detaljplan antagen för femvåningshus på Norrstrand (Träffen 1)

Fastighetsägaren vill riva det befintliga enplanshus som tidigare har innehållit kontor och butik och bygga ett flerbostadshus. Den nya detaljplanen tillåter ett flerbostadshus med fem våningar och en indragen takvåning.

Huset kommer att vara högre än närliggande hus och kommer bli väl synligt i stadsbilden. Ambitionen är att husets gestaltning kommer att ha hög arkitektonisk nivå och bli ett positivt tillägg i området. Stor omsorg bör läggas på detaljer och materialval. I bottenplan finns möjlighet att ha centrumändamål, som till exempel handel och restaurang.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Träffen 1.

Ny detaljplan ska tas fram för mer parkmark, nergrävt parkeringshus och ev nya hus vid Stadsbiblioteket

Området kring biblioteket har ingått i stadsdelsvision för Tingvallastaden som ett område för framtida utveckling, kallat - Norra entrén. En förstudie pågår kring utveckling av parkering kring biblioteket i ett helt nergrävt parkeringshus. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att intentionerna i stadsdelsvisionen nu bör prövas i ett detaljplanearbete.

Då det är en viktig och framträdande plats i stadsbilden i Karlstads centrala delar behöver ett arbete påbörjas med ett parallellt uppdrag får att få en bred belysning av hur området ska bebyggas och utformas. En viktig del i arbetet är att skapa en fungerande parkmiljö längs Klarälven.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Norra entrén.

Ny detaljplan ska tas fram för nya studentlägenheter vid universitetet

Lecab fastigheter vill bygga studentlägenheter vid Universitetstorget. Marken är sedan tidigare planlagd för kontor och utbildning eftersom närheten till panncentralen gjort att det är varit olämpligt med bostäder. Panncentralens verksamhet har sedan dess förändrats och kommunen ska därför ta fram en ny detaljplan för att utreda om det är lämpligt med bostäder nu.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för kvarteret Kronokassören.

Ny detaljplan ska tas fram för nya bostäder på Norrstrand

Fastighetsägaren till Mekanisten 7 (Karlstadshus) och Mekanisten 12 (KBAB) har oberoende av varandra begärt planändring för att kunna möjliggöra mer bostäder inom kvarteret. Det gäller alltså kvarteret mellan Norra allén och Eriksborgsgatan, inte långt från Nobelplan.

Läget är attraktivt för bostäder. Utformning, byggnadshöjder och typ av bebyggelse kommer att utredas i planarbetet. För Mekanisten 7 innebär planbegäran att befintligt hus rivs och ersätts med en ny byggnad.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ny detaljplan för kvarteret Mekanisten.

Bygglov för seniorboende i Molkom – resultatet av dubbel markanvisning

FB Bostäder AB har ansökt om bygglov för att bygga två flerbostadshus längs Sjövägen i centrala Molkom. Det blir totalt 12 lägenheter med två eller tre rum och kök. Fasaden blir i trä och målad i en ljusbrun kulör.

Lägenheterna är resultatet av den dubbla markanvisning som kommunen gjorde under 2017. Dubbel markanvisning syftar till att få igång byggandet i de mindre tätorterna. Det innebär att byggbolag som vill bygga bostäder på attraktiva tomter i centralorten måste först bygga i någon av Karlstads kransorter. Det här är första gången dubbel markanvisning används och innebär att företaget först ska bygga i Molkom för att sedan bygga vid Tullholmsviken i centrala Karlstad.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för flerbostadshus på fastigheten Molkom 1:137 och del av Molkom 1:138.

Bygglov för 74 nya lägenheter i Kronoparkens centrum

Carlzon Invest Kronkursen AB har ansökt om bygglov för att bygga på befintlig byggnad med nya bostadsvåningar i Kronoparkens centrum. Det befintliga tvåvåningshuset ska byggas på med ytterligare fyra våningar som ska innehålla totalt 74 lägenheter fördelat på 45 stycken ettor och 29 stycken tvåor. Den befintliga restaurangen i bottenplan ska få en ny uteservering med nytt skärmtak.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Kronkursen 1.

Bygglov för småbåtshamn med 108 båtplatser vid Kanikenäsholmen

Magnolia Produktion AB har ansökt om bygglov för att anlägga 108 båtplatser nere vid varvsområdet, i anslutning till de nya bostäderna. De kommer alltså att ligga i anslutning till den befintliga småbåtshamnen.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för anläggande av småbåtshamn på fastigheten Viken 2:1.

Bygglov för parkeringshus vid Kanikenäsholmen

Magnolia Produktion AB har ansökt om bygglov för att bygga ett parkeringshus i två plan vid sina nya bostäder i kvarteret Varvet intill Hammaröleden. Det nya parkeringshuset kommer att ge ett tillskott på 56 parkeringsplatser för de boende i området. Fasaden kommer att bestå av trä med olika bredd mellan bräderna för bra ljusinsläpp.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av parkeringshus på fastigheten Viken 2:1.

Bygglov för nytt flerbostadshus med 46 lägenheter på Kasernhöjden

Regementet 5 AB vill riva en befintlig byggnad och bygga ett nytt flerbostadshus med totalt 46 lägenheter på Kasernhöjden. Det nya huset, som ska ligga mitt emot polisstationen, kommer att ha fasader i rött tegel med svart plåttak. Lägenheterna varierar från ettor till fyror fördelade på fyra plan.

Enligt antikvariskt utlåtande är det ok att riva befintlig byggnad då den inte är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Regementet 13.

Uppdaterad den