2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2018

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 23 maj. För samtliga beslut, se protokollet.

Bygglov för ny förskola på Rud

Karlstads kommun har ansökt om bygglov för att bygga en ny förskola som ska ersätta Rudsängens förskola på Rud. 

Byggnaden blir mer kompakt än nuvarande byggnad och kommer att ta mindre mark i anspråk. Den nya byggnaden blir cirka 2500 kvadratmeter stor, fördelat på två plan med fyra avdelningar på varje plan.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Bygglov för trygghets- och vårdboende på Orrholmen

Karlstadhus Orrholm AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i form av trygghetsboende och vårdboende på fastigheten Fören 1 på Orrholmen i Karlstads kommun. 

Byggnaden ska ha 17 våningar och innehålla 44 lägenheter för trygghetsboendet och cirka 60 rum i vårdboendet . På takterrassen på plan tre ska det finnas en vinterträdgård och på takterrassen på plan sex ska det finnas ett litet växthus.

Fasaden på de lägre våningarna ska vara av tegel och de övre ska kläs med ljus metallbeklädnad.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Vite för byggherre på Edsgatan

De boende som flyttat in i den gamla ladugården på Edsgatan har klagat på bristande värme och höga ljudnivåer. Byggherren hävdar att de har gjort åtgärder men att ljudkraven inte går att uppfylla. Stadsbyggnadsnämnden menar att byggnaden har förutsättningar att nå ljudklass D och utfärdar nu vite om 300 000 kr för varje period om tre månader tills att alla lägenheter som har sämre än ljudklass D har åtgärdats.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2017 att förelägga fastighetsägaren, då tillika byggherren, Fastighets Ab Edsgatevägen 2:33 att senast juni 2017 lämna in intyg från sakkunnig som styrker att brister i lägenheterna avseende värme och ljudnivå är åtgärdade och att samtliga lägenheter uppfyller de tekniska egenskapskrav som ställs i Boverkets byggregler, BBR.

Bolaget meddelade därefter att de vidtagit åtgärder mot bristerna men att ljudkraven inte går att uppfylla.

Byggnaden är ursprungligen en ladugård som under 90-talet byggdes om till kontorsutrymmen. Byggnaden har i detaljplanen utpekats som kulturhistoriskt värdefull och hänsyn måste då tas till förvansknings- och varsamhetsaspekter. Att bygga om byggnaden till lägenheter med bibehållen karaktär både utvändigt och invändigt medför tekniska utmaningar för att kunna tillgodose BBR:s krav. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att det finns skäl för avsteg från kravet på ljudförhållanden i BBR.

Ljud och energi är dock viktiga egenskaper för välbefinnande och en lägre ljudklass än ljudklass D kan därför inte accepteras.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga byggherren att åtgärda ljudförhållanden så att samtliga lägenheter på fastigheten uppfyller Ljudklassning D. Förelägganden förenas med vite om 300 000 kronor för varje period om tre månader. Nämnden beviljar även ansökan om avsteg från boverkets byggregler angående ljudförhållanden samt ger till tillfälligt slutbesked för hela byggnaden. 

Ny detaljplan ska tas fram för att bygga ut Stellatus friskola på Sommarro

Fastighetsägaren till Rosenborgs herrgård har begärt planändring för att kunna uppföra en ny byggnad för befintlig skolverksamhet. Man önskar också möjlighet till en planmässig flexibilitet för befintliga byggnader.

Kommunen ska nu ta fram en ny detaljplan för att utreda frågan närmare. 

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Ny detaljplan ska tas fram för rackethall på Rud

Teknik- och fastighetsförvaltningen har begärt planändring för del av fastigheten Rud 2:1 för att göra det möjligt att bygga en rackethall i närheten av Nobelgymnasiet.

Kommunen ska nu ta fram en ny detaljplan för att utreda frågan närmare. 

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Ny detaljplan ska tas fram för att bygga tak över Tingvalla isstadion

Utredning pågår om hur ett tak över Tingvalla isstadion ska kunna anordnas. I samband med det har noterats att byggnadshöjden i utkanten av byggrätten är för låg för att klara de frihöjder som behövs. Gällande detaljplan från 1968 och anger område för idrottsändamål med en byggrätt om 10 meters byggandshöjd.

Kommunen ska nu ta fram en ny detaljplan för att öka byggnadshöjden. 

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Ny detaljplan ska tas fram för att bygga bostäder ovanpå p-däck på Herrhagen

Fastighetsägaren till kv Hybelejen 16 vill bygga bostäder ovan befintligt parkeringsdäck på Herrhagen. Kommunen ser positivt på detta då parkeringsdäcket inte bidrar till att försköna miljön kring Verkstadsgatan. Att komplettera gatumiljön med nya bostäder och entréer mot gatan skulle förbättra stadsmiljön.

Kommunen ska nu ta fram en ny detaljplan för att utreda frågan närmare. 

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Detaljplan för temapark på Skutberget går ut på samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat samrådshandling för förslag till detaljplan för Skutbergets temapark. Förslaget syftar till att möjliggöra etablering av en friluftsinriktad temapark (ej tivoli) i Skutbergets nordöstra delar, inom Fintatorp. Temaparken planeras att uppföras av Mumiunvärlden och motsvara befintlig anläggning i Nådendal, Finland. I planarbetet har hänsyn till områdets natur- och kulturvärden tagits. Detaljplanearbetet är en del av projektet Utveckling av Skutberget där syftet är att göra Skutberget till en attraktiv plats med upplevelser, äventyr, natur, kultur och friluftsliv som lockar Karlstadsbor och besökare till platsen. Förslaget är nu redo att ställas ut på samråd.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd.

Karlstadsbuss tidtabell för höstens stadstrafik antagen

Tidtabellen från augusti gäller vanligtvis över vintern till juni nästkommande år. Med anledning av att snabbusslinjen startas den 9 december så tillkommer ett ytterligare tidtabellskifte under 2018. Det innebär att betydande förändringar i trafiken genomförs då. De förändringar som tillkommer gällande tidtabellen 20 augusti – 8 december avser framförallt förlängda körtider för de linjer som omleds via Våxnäsgatan – Karl IX gata – Hamngatan – Järnvägsgatan till Stora Torget då Västra bron är avstängd för tung trafik.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade om tidtabell för 20 augusti till 8 december 2018.

Avgiftsfri kollektivtrafik och färdtjänst för alla skolungdomar

Riksdagen har fattat beslut i enlighet med regeringens förslag om att införa ett statligt stöd för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven för åren 2018-2020. Det åligger den regionala kollektivtrafikmyndigheten att ansöka om statligt ekonomiskt stöd om förslaget genomförs. Region Värmland har utifrån grundförslaget beslutat att införa avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar med vissa tillägg. 

Regeringsförslaget utgår från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 2 på gymnasiet. Kollektivtrafikmyndigheten har samrått med Värmlandstrafik och Karlstadsbuss och funnit att förslaget även bör omfatta elever från åk 1-5 på grundskolan, grundsärskolan samt specialskolan. 

Region Värmland har även beslutat att de av skolungdomarna som innehar färdtjänst ska få avgiftsfri färdtjänst under samma period. Det är också Karlstadsbuss bedömning att så bör gälla även i Karlstads kommun. När frågan har diskuterats mellan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss har grundinställningen varit att föreslå samma regler och lösningar i hela länet.

Beslut: 

1. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar inom Karlstadsbuss trafikeringsområde fastställs att gälla enligt beslut från Region Värmland den 19 april 2018 för tidsperioden 11 juni 2018 till och med 24 augusti 2018.

2. Avgiftsfri kollektivtrafik omfattar årskurs 1 till årskurs 9 i grundskola, grundsärskola och specialskola samt årskurs 1 och 2 på gymnasieskola och gymnasiesärskola.

3. Ungdomar berättigade till färdtjänst inom Karlstads kommun gällande samma kategori som punkt 2 omfattas också.

Uppdaterad den