2018

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 29 augusti 2018

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 29 augusti. För samtliga beslut, se protokollet.

Bygglov för att bygga om Kvarnbergsskolan

För att möta det växande elevantalet i Karlstads centrala delar ska Karlstads kommun nu bygga om och bygga till Kvarnbergsskolan. Den nya skolan fick nu bygglov och kommer stå klar till sommaren 2020.

Kvarnbergsskolan har tidigare varit uppdelad i flera olika fristående byggnader men kommer nu att bli en sammanhållen byggnadskropp.

Förutom nya lokaler för 400 elever och 30 personal kommer om- och tillbyggnaden att innefatta en ny idrottshall samt en helt ny skolmiljö. Skolgården kommer att få en annan utformning med mer grönska, växtlighet och naturliga inslag.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av skola på fastigheten Höjden 6 i Karlstad.

Ändring av detaljplan vid Bråtebäckens industriområde

Syftet med detaljplanen är att ändra en mindre industrigata till kvartersmark för att åstadkomma en större byggrätt genom att slå ihop två industritomter till en. Den befintliga industrigatan delar idag på området.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för del av Busterud 1:4 vid Bråtebäcksvägen.

Förslag på arkitekturpolicy går ut på remiss

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till arkitekturpolicy för att verka för god arkitektur i Karlstad. Förslaget ska nu skickas på remiss till teknik- och fastighetsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden och tillväxtutskottet.

I förslaget anger förvaltningen målinriktningar och principer som syftar till att skapa en gemensam målbild för hur Karlstad ska förändras och utvecklas för kommunen, byggherrar, hyresgäster och allmänhet.

En central del i förslaget till arkitekturpolicyn är att alla större byggprojekt i framtiden ska ha en arkitekturpresentation. Arkitekturpresentationen ska bland annat svara på hur byggnaden utformats för att ges en god utformning utifrån sin plats, volym och materialval, hur byggnaden uppnår god tillgänglighet samt hur den utformats för att ha låg miljöpåverkan och är flexibel för ändrade behov i framtiden.

Beslut: Förslaget till arkitekturpolicy skickas ut på remiss.

Uppdaterad den